Forsvarets høgskole har en ledig spennende stilling!

Dekan ved Forsvarets høgskole

Søknadsfrist: 20.09.2021

Forsvarets høgskole

Forsvarets høgskole er én høgskole som består av fem utdanningsavdelinger og to forskningsinstitutter. Hovedoppgaven for høgskolen er å utdanne alt befal og alle offiserer i Forsvaret. Som ansatt ved Forsvarets høgskole blir du en del av Norges fremste fagmiljø innenfor sikkerhets- og forsvarspolitikk og militærmakt.


I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.


I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.


Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.


Les mer
om jobb i Forsvaret.

Forsvarets høgskole (FHS) er en akkreditert høgskole som har ansvar for befals- og offisersutdanning i Forsvaret og tilbyr blant annet bachelor- og masterstudium i militære studier. FHS har også ansvaret for ikke-akkreditert befalsutdanning og annen kompetanseutvikling som sjefs- og FN-kurs innenfor utdanningssektoren i Forsvaret.

Kjerneområdene for FHS er undervisning, forskning, utvikling og formidling. FHS er organisert i avdelingene Fagstaben, Driftsstaben, Institutt for forsvarsstudier (IFS), Stabsskolen (STS), Krigsskolen (KS), Sjøkrigsskolen (SKSK), Luftkrigsskolen (LKSK), Cyberingeniørskolen (CISK), Språk- og etterretningsskolen (SESK) og Befalsskolen (BS). Avdelingene er spredt på ulike lokasjoner med felles faglig samordning.

Ved Forsvarets høgskole er det ledig åremålsstilling som dekan (fire år med mulighet for forlengelse). Dekanens ansvarsområde omfatter all akkreditert og nivådannende utdanning i Forsvaret og at skolens utdanninger tilfredsstiller NOKUTs krav til akkreditert utdanning, bl.a. ved at undervisningen er FoU-basert. Utdanningen ved FHS er fortsatt i kontinuerlig utvikling og FoU-strategi er sentral i dette arbeidet. Stillingen innebærer tett samarbeid med FHS’ ulike avdelinger. For nærmere informasjon - se forsvaret.no/fhs

Dekan er sjef FHS' nærmeste rådgiver i utdanningsfaglige og akademiske spørsmål, er medlem av FHS’ ledergruppe og forestår (på delegasjon fra sjef FHS) den løpende, overordnede utviklingen og ledelsen av utdanningene ved FHS.

Dekanen leder sammen med visedekan fagstaben som består av ca. 35 ansatte fordelt på tre seksjoner: Seksjon for studiestøtte, Seksjon for forskning og utvikling og Seksjon for bibliotekstjenester.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta overordnet, strategisk planlegging og oppfølging av all utdanningsvirksomhet ved FHS, med særlig vekt på utvikling av utdanningsløp, pedagogisk gjennomføring og kvalitetssikring av studiene
 • Sikre at den akkrediterte utdanningen er i henhold til kravene som stilles til en akkreditert høgskole og sikre høy kvalitet ved høgskolenes øvrige utdanningsleveranser
 • Sikre at utdanningen skjer i henhold til vedtatte målsettinger, rutiner og gjeldende lov- og regelverk
 • Lede fagstaben ved FHS og ha det overordnede ansvaret for avdelingens ansatte
 • Ivareta overordnet, koordinerende ansvar for FoU ved FHS for å sikre FoU-basert utdanning
 • Forberede saker til FHS’ ledergruppe og styret

Kvalifikasjoner

 • Dokumentert førstestillingskompetanse ved søknadstidspunktet innen relevant fagområde
 • Erfaring fra ledelse og administrasjon ved høyere utdanninginstitusjoner
 • Undervisningserfaring og relevant forskningserfaring fra høyere utdanningsinstitusjoner
 • Svært gode norsk- og engelskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Den som ansettes må sikkerhetsklareres for HEMMELIG / NATO SECRET før tiltredelse

Ønskelige kvalifikasjoner

 • God kjennskap til og erfaring fra Forsvaret og Forsvarets utdanningssystem

Personlige egenskaper

Vi søker en dekan som

 • er selvstendig, initiativrik og ansvarsbevisst
 • har god helhetsforståelse
 • er systematisk, ryddig og strukturert
 • har svært god gjennomføringsevne
 • har svært gode analytiske evner
 • er en inspirerende leder med meget gode samarbeidsevner
 • er fleksibel og tilpasningsdyktig

Vi tilbyr

 • Mulighet til å bidra i videreutvikling av en utdanningsinstitusjon i endring
 • Fleksitidsordning
 • Trening i arbeidstiden
 • Et hyggelig arbeidsmiljø i lokaler på Akershus festning sentralt i Oslo

Stillingen vil innebære noe reisevirksomhet.

Stillingen lønnes etter Staten lønnsregulativ som dekan kode 1474, ltr. 80 – 90, for tiden kr 825 900 – 1 076 500 brutto per år. Av lønn trekkes to prosent lovbestemt pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning. Kvinner oppfordres til å søke.

Dette ser vi etter

Våre kjerneverdier

Verdigrunnlaget vårt er noe av det viktigste vi har i Forsvaret. For å kunne verne om det vi har og det vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare.

Kjerneverdiene respekt, ansvar og mot skal ligge til grunn for alt vi gjør.

Trenger kompetanse fra mange fagfelt

Forsvaret utlyser et bredt spekter av stillinger hvert år og trenger medarbeidere innenfor mange ulike fagfelt. Vi ser etter både nyutdannede og de med lang erfaring.

Hos oss jobber det blant annet ingeniører, kokker, jurister, økonomer, leger, HR-personell og en rekke andre yrkesgrupper, både militære og sivile.

Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Rekrutterings­prosessen

Søker du jobb i Forsvaret, er vi pålagt å gjøre en grundig vurdering av søkere, og gjennomføre sikkerhetsklarering. Her er stegene som påvirker jobbsøkerprosessen i Forsvaret og gjør den noe mer langvarig enn vanlige søknadsprosesser.

Grundige vurderinger

Etter søknadsfristen gjør vi en grundig vurdering av alle søknader, og ser de opp i mot stillingsutlysningens krav. Deretter kaller vi inn til intervju. Vi gjennomfører vanligvis to intervjurunder med sjekk av attester og referanser. Som statlig virksomhet følger vi kvalifikasjonsprinsippet.

Ta gjerne kontakt om du lurer på hvor vi er i prosessen. Kontaktinformasjon finner du i stillingsannonsen.

Tilsettingsrådet beslutter ansettelsen

Forsvaret følger lovene og reglene som gjelder for ansettelser i det offentlige. Det betyr blant annet at vi har et tilsettingsråd som bestemmer hvem som skal ansettes.

Etter intervjuene vurderes søkerne og rangeres i en innstilling. På bakgrunn av denne avgjør Tilsettingsrådet hvem som skal tilsettes. Når stillingen er besatt, vil alle søkere få informasjon om hvem som er tilsatt.

Sikkerhets­klarering

Til de fleste stillingene i Forsvaret kreves det sikkerhetsklarering. En sikkerhetsklarering er en tillitserklæring som forteller at den som har blitt klarert, vurderes som tilstrekkelig pålitelig, lojal og med nok sunn dømmekraft til å kunne håndtere sikkerhetsgradert informasjon på en god måte.

Med sikkerhetsgradert menes informasjon som ikke skal offentliggjøres, og som kan være til fare for samfunnets sikkerhet dersom den spres. Mer informasjon om sikkerhetsklarering finner du på sidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Offentlig søkerliste

Forsvaret er pliktig til å utarbeide offentlig søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle søkere til en stilling. I søknadsprosessen er det mulig å be om å ikke være med på en slik liste, dersom du har gode grunner til det.

Søkerlistene blir ikke distribuert, men offentligheten har mulighet til å be om innsyn.

Utvidet søkerliste

Alle søkerne til en stilling er part i saken og har rett til å se en utvidet søkerliste som inneholder informasjon om navn, alder, utdanning og arbeidserfaring for alle søkerne. Det er ikke mulig å slippe å stå på denne listen.

En utvidet søkerliste skal behandles som andre dokumenter som er unntatt offentlighet. Det er du som jobbsøker – og ingen andre – som har rett til informasjonen i søkerlisten.

Ansattgoder

Vi tilbyr våre ansatte ordninger og aktiviteter som er ment å bidra til økt arbeidsglede og motivasjon.

 • Fleksibel arbeidstid.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Gunstige pensjons-, forsikrings- og lånevilkår gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • To timer trening i arbeidstiden per uke.

Mange av Forsvarets arbeidssteder har eget treningssenter du kan bruke gratis.

Søk på stillingen

Ansettelse: Midlertidig

Kontakt

 • Henning-A. Frantzen (sjef/rektor FHS generalmajor), Telefon: 970 49 250
Powered by Labrador CMS