Spennende jobbmulighet ved Nordområdesenteret ved Nord universitet!

Leder for Nordområdesenteret

Søknadsfrist: 20.06.2024

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering. 

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.

Handelshøgskolen (HHN) utdanner morgendagens økonomer, ledere og innovatører. Gjennom tett samarbeid med næringslivet, offentlig forvaltning og samfunnet gir Handelshøgskolen relevant utdanning og forskning på internasjonalt nivå. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d) i bedriftsøkonomi.

Handelshøgskolen har 2700 studenter og 230 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Innovasjon og entreprenørskap, Marked, organisasjon og ledelse, Økonomisk analyse og regnskap, Nordområdekunnskap og Trafikk.

Les mer: www.nord.no/hhn.

Om stillingen

Leder av Nordområdesenteret går over i pensjonistenes rekker i juni 2024. Vi søker derfor etter ny leder til et av de mest spennende forsknings-, utdannings- og formidlingssentrene i landsdelen. 

Nordområdesenteret er et internasjonalt senter ved Handelshøgskolen Nord universitet. Det ble etablert i 2007 som et kunnskaps- og kompetansesenter for nærings- og samfunnsutvikling i nordområdene. Nordområdesenterets formål er å bidra til utvikling av kunnskap om verdiskaping i nordområdene gjennom forskning, utdanning og formidling. Kunnskapen utvikles i samarbeid med næringsliv, forvaltning og akademiske institusjoner nasjonalt og internasjonalt. Nordområdesenteret har utviklet et nært og forpliktende samarbeid med institusjoner i mange land; i Europa, Asia, USA og Canada.

Vi ønsker en senterleder som bidrar til å utvikle senteret i tråd med ambisjonen om å være et nasjonalt ledende og internasjonalt anerkjent fagmiljø for utvikling og formidling av kunnskap om Nordområdene og næringslivets muligheter. Stillingen er et åremål på 4 år og har kontorsted ved Nordområdesenterets lokaler i Bodø.

Nordområdesenteret er finansiert med en statlig basisbevilgning kombinert med eksternt finansiert prosjektaktivitet. Senteret er vertskap for den uavhengige nettavisen High North News, med daglige nyheter og analyser fra nordområdene, og arrangør av den årlige internasjonale konferansen High North Dialogue. Senteret har et internasjonalt fagmiljø bestående av 19 personer i hovedstilling og flere tilknyttede forskere.

Arbeidsoppgaver

Som leder av Nordområdesenter vil du:

 • Ha ansvar for drift og utvikling av Nordområdesenteret. Dette innebærer faglig ledelse, oppfølging av senterets ansatte, prosjekter og øvrige aktiviteter. Stillingen har personal- og budsjettansvar.
 • Være Nordområdesenterets ansikt utad, og ha ansvar for å ivareta senterets nettverk og eksterne relasjoner, nasjonalt og internasjonalt.
 • Utvikle og delta i forskningsprosjekter, veiledning og senterets øvrige aktiviteter

Vi ønsker en utviklingsorientert og resultatorientert leder som har evne til å arbeide strategisk, og som samtidig evner å følge opp den enkelte ansatte og konkrete aktiviteter.

Nordområdesenteret er organisatorisk plassert som en av de fem faggruppene ved Handelshøgskolen. Leder for Nordområdesenteret rapporterer til dekan og inngår i Handelshøgskolen Nords ledergruppe.

Kvalifikasjonskrav

Vi ser for oss at du er har kompetanse som professor innenfor et relevant fagområde, samt interesse og engasjement for utviklingen i nordområdene. Vi ønsker en person med forskningserfaring og forskningsproduksjon innen relevante områder for Nordområdesenterets aktivitet, samt et godt faglig nettverk. Det kan også være aktuelt å ansette en førsteamanuensis med god vitenskapelig produksjon og erfaring innen relevante områder.

Du må ha:

 • Relevant erfaring fra universitets- eller forskningssektoren, samt fra samarbeid med næringsliv og offentlige organisasjoner nasjonalt og internasjonalt
 • Gode lederegenskaper, gjerne ledererfaring fra kunnskapsmiljøer
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i engelsk og norsk (ev. annet skandinavisk språk). For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlige og skriftlige språkferdigheter dokumenteres.

Vi vil også legge vekt på:

 • Forskningsproduksjon innenfor relevante områder
 • Et godt utviklet nettverk innen relevante fagmiljøer, samt til eksterne samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt
 • Erfaring med å skaffe ekstern finansiering til forskning og andre aktiviteter
 • Dokumentert gode samarbeidsevner, samt god evne til å kommunisere godt internt og eksternt
 • For ansettelse i stilling som professor kreves professorkompetanse innen relevant fagområde. Kvalifikasjonsgrunnlag for professor er vitenskapelig nivå i samsvar med internasjonal standard innen gjeldende fagområde.
 • Tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse er et krav for stillingen. Utover de grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning som gjelder for stilling som førsteamanuensis, må søkeren dokumentere: Kvalitetsutvikling i undervisning og veiledning, bred veiledningserfaring og utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap. Nord universitet har egne bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse, se mer informasjon på Nords nettsider.
 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Nord universitet har egne bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Det vil kunne være aktuelt å søke sikkerhetsklarering, på nivå hemmelig, for den som ansettes.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1013 for professor og kode 1011 for førsteamanuensis. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV'en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. 

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 20.06.2024.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene
 • Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30212239

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS