Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Universitetslektor i sosialpedagogikk / pedagogikk

Søknadsfrist: 08.12.2019

Om stillingen

Ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Institutt for barnevern og sosialt arbeid er det ledig fast 100 % stilling som universitetslektor. Stillingen er tilknyttet Institutt for barnevern og sosialt arbeid i Alta.

Stillingen er ledig for tiltredelse fra 01.01.2020.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Velkommen som søker!

Institutt for barnevern og sosialt arbeid har rundt 50 vitenskapelige stillinger og en administrasjon på 6 stillinger. Vi har ansvar for bachelor og masterstudier i barnevern og sosialt arbeid. Studiene tilbys i Alta (begge studier heltid), Tromsø (begge studier deltid) og Harstad (barnevern heltid). Forskningsaktiviteten er organisert i 4 grupper og den som tilsettes tilknyttes den gruppen man faglig finner mest naturlig.

Kontor og arbeidssted er Alta, men det kan bli aktuelt med kortere undervisningsoppdrag i enten Tromsø eller Harstad.

Forsknings / arbeidsområde

Forskningsvirksomheten er i dag organisert i fire grupper ved instituttet og man vil ut fra forskningsinteresser og erfaring tilknyttes en av disse. Instituttets forskningsprofil er mangfold og marginalisering, profesjoners handlingsrom og organisering av velferdstjenester. Instituttet arbeider med å utarbeide en forskningsstrategi som ventes ferdigstilt til 2020. Denne vil angi prioriterte områder for forskning ved instituttet og blir veiledende for disponering av ressurser til forskning.

Stillingen vil i hovedsak være tillagt ansvar for undervisning og veiledning i barnevern og pedagogiske emner i dette studiet. I stillingen tilligger det også oppgaver knyttet opp mot våre praksisstudier og bacheloremner, og den som tilsettes vil i all hovedsak ha ansvar for oppgaver tilknyttet bachelorstudier. Deler av stillingen er også tillagt forsknings- og utviklingsoppgaver.

Til stillingen vil det ligge fagadministrativt arbeid.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Den som tilsettes må ha kompetanse i faget pedagogikk og praksis fra arbeid med barn.

Erfaring med samarbeid og teamarbeid rettet mot fagutvikling, kompetanse i IKT og erfaring med bruk av digitale verktøy er ønskelig.

Undervisningsformene som benyttes er en balanse mellom forelesninger kombinert med selvstudium, gruppearbeid og ferdighetstrening. Veiledning av studenter blir gitt individuelt og i grupper i forhold til tverrfaglige tema, arbeidskrav, praksis, semester- og prosjektoppgaver.

Internett og to-veis lyd/bilde – kommunikasjon benyttes også som verktøy i veiledning og undervisning av studentene.

Det settes opp en arbeidsplan med fordeling av arbeidsoppgavene undervisning, forskning og administrasjon.

Instituttet søker en best mulig balanse mellom profesjons- og disiplinfag. Det er derfor angitt følgende rangering i forhold til ønsket bakgrunn:

1. Grunnutdanning med relevant erfaring og master i barnevern eller pedagogikk

2. Grunnutdanning med relevant erfaring og master i andre relevante fagretninger

3. Grunnutdanning uten erfaring, men med master i barnevern eller pedagogikk

4. Grunnutdanning uten erfaring, men med master i andre relevante fagretninger

De grunnleggende kompetansekravene for ansettelse som universitetslektor er:

 • Høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole,
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Det forventes at den som tilsettes deltar i forskningsgruppe-samarbeid og faglige nettverk nasjonalt og internasjonalt, samt i formidling av forskning til en bredere offentlighet. Det forventes søknadsskriving (NFR/EU) av stillingsinnehaveren.

Vi legger vekt på personlig egnethet.

Søkeren må ha muntlig og skriftlig språkferdighet tilsvarende morsmålsnivå i norsk eller et annet skandinavisk språk. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Krav til utdanningsfaglig kompetanse

Du må ha opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Alle søkere skal dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse:

 • Søkere som har fullført utdanning eller kurs utviklet for å gi pedagogisk kompetanse for undervisning ved universitet og høyskoler, tilsvarende minimum 200 timer, skal legge ved kurs-/eksamensbevis og studieplan.
 • Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder. Det kreves praksis som underviser og veileder i høyere utdanning, gjerne kombinert med relevante utdanninger kurs, og seminar. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe. Det stilles krav om erfaring som tilsvarer to års undervisning og veiledning i høyere utdanning i heltidsstilling.

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelse vil søkere bedømmes, men ikke rangeres, basert på utdanningsfaglig kompetanse. De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

Søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og attester
 • dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner
 • liste over arbeider og beskrivelse av disse
 • listen over arbeider skal ha følgende opplysninger:
 • forfatter(e), arbeidets tittel
 • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
 • for bøker eller andre selvstendige publikasjoner: forlag, trykkested, år og sidetall
 • navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)
 • inntil 10 arbeider som er sentrale i søkerens produksjon. Doktorgradsavhandlingen regnes i denne sammenheng som ett arbeid.

I tillegg skal søkeren gi en beskrivelse av sin vitenskapelige produksjon der hun/han peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle i forhold til den utlyste stillingen, og derfor bør ligge sentralt i bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen. Beskrivelsene skal følge som vedlegg til søknaden.

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

Arbeids- og lønnsvilkår

Den som tilsettes, må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen sitt eget fag og for universitetet som helhet.

Ved UiT Norges arktiske universitet skal fordelingen av arbeidstid være fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag.

Som et utgangspunkt universitetslektorer få definert inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for faglig tilsatte i disse stillingskategoriene.

For nærmere informasjon vises det til Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger.

Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av det materialet som søkeren legger frem og kunngjøringsteksten som er utarbeidet for stillingen.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert, vil bli invitert til intervju. Intervjuet skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Vi kan tilby

 • et av landets beste vilkår for FOU-termin
 • et godt arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Generelt

Finnmark har for tiden en ordning for ettergivelse av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig få ettergitt (slettet) ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år, ved bo- og arbeidssted i fylket.

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen