Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Universitetslektor i medieproduksjon og relaterte emner

Søknadsfrist: 27.06.2019

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet er det ledig et vikariat som universitetslektor for perioden 1. august 2019 til 31. juli 2020. Stillingen er tilknyttet Institutt for reiseliv og nordlige studier.

Stillingen er tilknyttet Institutt for reiseliv og nordlige studier i Alta som har 33 ansatte.Instituttet har aktive forskningsgrupper, lang erfaring med større forskningsprosjekter, og publiserer jevnlig i internasjonale tidsskrift. Instituttet har også lang samarbeidserfaring med russiske universitet og fagmiljø, og har et fokus på å utvikle sterkere relasjoner mot våre nabouniversiteter i Murmansk og Arkhangelsk.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

I tillegg til medieproduksjon driver instituttet ett ettårig program og bachelor i Arctic Adventure Tourism, Masterprogram i Tourism Studies samt phd-emner relevante for instituttets fagportefølje, erfaringsbasert master i reiselivsledelse, og bachelor i Northern Studies. For tiden er det 3 phd-stipendiater tilknyttet instituttet og fra høsten 2019 tilsettes en til.

Den som tilsettes vil ha sin daglige arbeidsplass ved UiT, Alta.

Stillingens forsknings-/arbeidsområde

Stillingens arbeidsområde omfatter primært undervisning ved bachelorstudiet i medieproduksjon.

Det forventes at den som tilsettes deltar i forskningsgruppe-samarbeid og faglige nettverk nasjonalt og internasjonalt, samt i formidling av forskning til en bredere offentlighet. Det forventes søknadsskriving (NFR/EU) av stillingsinnehaveren.

Kvalifikasjonskrav

Stillingen krever medieproduksjonskompetanse som universitetslektor – enten som formalkompetanse på medieproduksjonsfaglig grunnlag eller dokumenterbar profesjonell og kunstnerisk erfaring.Den som tilsettes må kunne dokumentere arbeid i fagområdet innen audiovisuell fortelling og kjennskap til den nye teknologiske utviklingen innen medieproduksjon.

Kriterier for ansettelse i stilling som universitetslektor:

I henhold til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger er kvalifikasjonskravene for tilsetting som

universitetslektor:

 • høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole,
 • relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis,

eller

 • dokumentert anerkjent kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid av et visst omfang,
 • utdanning på høyeste nivå på kunstområdet fra Norge eller likeverdig utdanning fra utlandet eller tilsvarende dokumenterte kunnskaper,

og

 • dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

Det er nødvendig å beherske norsk muntlig og skriftlig.

Krav til undervisningskompetanse (pedagogisk basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i sin søknad dokumentere sin undervisnings-kompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe. Jfr. punkt 4.5 i «Utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT». Unntaksvis kan praktisk kompetanse som underviser vurderes som likeverdig med formell undervisningskompetanse.

Nærmere informasjon om pedagogisk mappe finner du på Results nettside her.

Arbeidsvilkår

Den som tilsettes, må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen sitt eget fag og for universitetet som helhet.

Ved UiT Norges arktiske universitet skal fordelingen av arbeidstid være fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag.

Som et utgangspunkt vil professorer og førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, førstelektorer inntil 30 % av arbeidstiden til FoU-arbeid og 70 % til undervisning og universitetslektorer inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for faglig tilsatte i disse stillingskategoriene.

For nærmere informasjon vises det til Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger

Vi tilbyr

 • et godt arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og attester
 • dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner
 • liste over arbeider og beskrivelse av disse
  • listen over arbeider skal ha følgende opplysninger:
   • forfatter(e), arbeidets tittel
   • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
   • for bøker eller andre selvstendige publikasjoner: forlag, trykkested, år og sidetall
 • navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)
 • inntil 10 arbeider som er sentrale i søkerens produksjon. Doktorgradsavhandlingen regnes i denne sammenheng som ett arbeid.

I tillegg skal søkeren gi en beskrivelse av sin vitenskapelige produksjon der hun/han peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle i forhold til den utlyste stillingen, og derfor bør ligge sentralt i bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen. Beskrivelsene skal følge som vedlegg til søknaden.

Alle dokumenter som skal bedømmes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Kontaktinformasjon

Flere opplysninger om stillingen kan rettes til:

Bedømmelse

Da dette er en midlertidig stilling med ønske om snarlig ansettelse, vil det bli gjennomført en forenklet bedømmelse til stillingen.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert, vil bli invitert til intervju. Intervjuet skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet forstillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

UiT ønsker å øke kvinneandelen i vitenskapelige stillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifisert vil universitetet rangere kvinner foran menn.

Generell informasjon

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Finnmark har for tiden en ordning der du kan få ettergitt deler av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig å få ettergitt (slettet) ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i fylket.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Det vises forøvrig til «Utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT» og «Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger».

Søk på stillingen