Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Bistillinger som universitetslektor II i allmennmedisin, tilknyttet Finnmarksmodellen

Søknadsfrist: 13.09.2019

Om stillingen

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for samfunnsmedisin, er det ledige bistillinger som universitetslektor. Det er ledig to 10 % stillinger i Alta, to 10 % stillinger i Hammerfest.

Stillingene er tilknyttet allmennmedisinsk forskningsgruppe og Finnmarksmodellen. Arbeidssted er henholdsvis Alta og Hammerfest.

Stillingene er ledig for tiltredelse fra ca. 01.08.19 Tilsetting som universitetslektor II gjelder for 3 år, med mulighet for forlengelse.

Tilsetting i bistilling forutsetter samtykke fra hovedarbeidsgiver.

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Stillingens tilhørighet

Institutt for samfunnsmedisin har totalt ca. 200 ansatte og er organisert i seks forskningsgrupper, herunder allmennmedisinsk forskningsgruppe. Størstedelen av undervisningen gis i medisinstudiet, på folkehelseutdanningen (MPH), og på bachelorstudiet i ernæring, men instituttet deltar også i andre emner på bachelor, master og ph.d.-nivå. Instituttet leder en nasjonal forskerskole innen populasjonsbasert epidemiologi (EPINOR). Nasjonalt senter for alternativ og komplementær medisin, Senter for samisk helseforskning, Nasjonalt senter for distriktsmedisin og Allmennmedisinsk forskningsenhet er også en del av instituttet.

Spørsmål om arbeidsvilkår og administrative forhold rettes til ledelsen på ISM, mens forskningsgruppen blir det faglige fellesskapet, hvor spørsmål om forskning og utdanning kan diskuteres. Mye informasjon om utdanning og forskning vil også gå via forskningsgruppen. Informasjon om forskningsgruppen finnes på hjemmesiden:

https://uit.no/forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_document_id=340646

Stillingenes arbeidsområde

 • Undervisning på 6. studieår i Finnmarksmodellen, hovedsakelig når studentene befinner seg i henholdsvis Alta og Hammerfest.
 • Noe fellesundervisning i Hammerfest.
 • Deltakelse i eksamensarbeidet i Finnmarksmodellen.
 • Veiledning av vitenskapelig oppgave på 5. studieår.

Kvalifikasjoner

Det kreves Cand.med. Det er en fordel med spesialistkompetanse i allmennmedisin, evt. i et løp mot spesialisering.

Vi ønsker personer som har:

 • god kjennskap til Finnmark og helsevesenets organisering.
 • god kjennskap til hvordan 1. og 2. linjetjenesten i Finnmark samarbeider og samhandler om pasientforløp slik at dette kan bygges inn i undervisningen som skal gis på 6. studieår i Finnmark.
 • interesse for og erfaring med klinisk undervisning av studenter.
 • engasjement og evne til selvstendig arbeid og i et tverrfaglig kollegafellesskap.
 • gode samarbeidsevner

I Alta er det en fordel om du har erfaring fra sykehjem og sykestue.I Hammerfest er det en fordel om du har erfaring fra helsestasjon, akuttøvelser og palliativ medisin, i tillegg til ordinær allmennlegetjeneste.

For stilling som universitetslektor kreves det

 • høyere grads eksamen ved universitet, høgskole eller tilsvarende
 • relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis

I tillegg er det ønskelig med dokumentert pedagogisk kompetanse i form av pedagogisk mappe.

Alternativt kan praktisk kompetanse som underviser vurderes som likeverdig med formell pedagogisk utdanning.

Søkeren må beherske norsk, både muntlig og skriftlig. Det er en fordel om søker behersker samisk.

Personlig egnethet vektlegges høyt.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Arbeids- og lønnsvilkår

Arbeidsstedet for stillingene er henholdsvis Alta og Hammerfest.

Den som ansettes har plikt til å bidra i undervisning av alle studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet ved behov, må rette seg etter retningslinjer for undervisning og ta del i eksamensarbeid uten særlig godtgjørelse.

Den som ansettes må også være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen eget fag og for universitetet som helhet.

Arbeidsomfang i bistilling utgjør 10 % av full stilling. I denne tiden står bistillingsinnehaveren til universitetets disposisjon.Universitetslektor II lønnes med 10 % av ordinær lønn etter statens regulativ kode 1009.

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på denne siden (www.jobbnorge.no) og skal inneholde:

 • søknadsbrev inkludert en kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid og referanser
 • Vitnemål og attester
 • vitnemål og karakterutskrift mastergrad eller tilsvarende (original språk og oversatt)
 • skjema for dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner, som finnes på nettside med informasjon til søkere på stillinger ved UiT
 • liste over vitenskapelige arbeider
 • beskrivelse av de vedlagte arbeidene, samt en kortfattet beskrivelse av øvrige arbeider for å vise bredden i den vitenskapelige produksjonen

Søkere bes oppgi hvilket arbeidssted de søker på.Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generell informasjon

Tilsettingen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen