Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Stipendiat innen sosialt arbeid

Søknadsfrist: 15.09.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) er det ledig en stilling som stipendiat for søker som ønsker å ta graden philosophiae doctor (ph.d.). Stillingen er tilknyttet Institutt for barnevern og sosialt arbeid.

Tilsettingen gjelder for 4 år.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

En stipendiatstilling har fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for tilsetting, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden.

Stillingens forskningsområde/forskningsprosjekt

UiT har i mars 2017 inngått en samarbeidsavtale med Arbeids- og velferdsdirektoratet om utvikling av et Universitets-Nav. Denne avtalen innebærer at UiT skal bygge opp et koordinert tverrfaglig forskningsmiljø, tilrettelagte studieprogrammer og utviklingsaktiviteter sammen med og med relevans for Nav. Stipendiatprosjektet er et bidrag til å realisere denne ambisjonen gjennom praksisorientert forskning om innovasjon i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Forskningsprosjektet tar utgangspunkt i følgende:

Brukere med langvarige og sammensatte hjelpebehov utgjør en spesiell sårbar gruppe i samfunnet. Med de sammensatte behovene til denne gruppen for øyne har individuelle planer blitt introdusert som et sentralt koordinerende instrument mellom ulike deler av velferdsforvaltningen og på tvers av sosiale og helsetjenester. Erfaringer viser imidlertid at individuelle planer er brukt i langt mindre omfang enn tilsiktet.

Forskningsspørsmål som skal besvares i dette prosjektet er disse:

 • Hvorfor er individuelle planer ikke brukt til å koordinere et helhetlig tjenestetilbud på tvers av sosiale og andre velferdstjenester i den grad lovgiveren legger opp til?
 • Hvilke faktorer kjennetegner Nav-lokalkontorer som benytter individuelle planer i større og lokalkontorer som benytter disse i mindre grad til å koordinere et helhetlig tjenestetilbud?
 • Finnes det andre egnete instrumenter for å ivareta brukernes behov for et koordinert og helhetlig tjenestetilbud?

Det oppfordres til et 6-12 måneders opphold ved et utenlandsk universitet i løpet av stipendiatperioden.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen (og prosjektet) fås ved henvendelse til:

Kvalifikasjonskrav

Den som tilsettes må oppfylle kravet for opptak på fakultetets ph.d.-program, jf. § 6 i ph.d.-forskriften ved UiT. I tillegg må det dokumenteres engelsk-kunnskaper som tilfredsstiller kravet i norsk generell studiekompetanse, se nettsider om ph.d.-forskriften ved UiT.

For å bli tilsatt i stillingen kreves mastergrad/hovedfag i sosialt arbeid eller barnevern. For mer informasjon, se denne siden: Utfyllende regler HSL

Mastergrad med karakter B eller bedre kreves, fortrinnsvis i sosialt arbeid eller barnevern. Andre samfunnsvitenskapelige mastergrader med relevant faginnhold kan vurderes for stillingen.

Det kreves gode kunnskaper i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.Mer informasjon om studiet finner du på denne siden: uit.no/hsl/phd

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no. Søknad via e-post kan ikke godkjennes.

Følgende skal vedlegges den elektroniske søknaden:

 • søknadsbrev
 • prosjektbeskrivelse (mal for prosjektbeskrivelse finner du her: prosjektbeskrivelse)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og karakterutskrift fra bachelorgrad eller tilsvarende
 • vitnemål og karakterutskrift fra mastergrad eller tilsvarende
 • diploma supplement for avlagte grader
 • dokumentasjon for engelskkunnskaper
 • attester
 • navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)
 • liste over arbeider søker ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen og beskrivelse av disse (se nedenfor)
  • forfatter(e), arbeidets tittel
  • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
  • for bøker eller andre selvstendige publikasjoner: forlag, trykkested, år og sidetall
 • mastergradsoppgave
 • andre arbeider (publiserte eller upubliserte) som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være sertifisert og oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Opplysninger og materiale som det skal tas hensyn til i bedømmelsen må vedlegges den elektroniske søknaden innen fastsatt frist.

Arbeidsbetingelser

Normal tilsettingsperiode er fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver for universitetet, jf. Retningslinjer for stipendiaters arbeidsoppgaver.

Kortere tilsettingsperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når tilsettingen bygger på tidligere tilsetting i utdanningsstilling (stipendiat, vitenskapelig assistent og liknende), slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Stillingens tilhørighet

Institutt for barnevern og sosialt arbeid utgjør en del av Fakultet for humaniora, samfunn-svitenskap og lærerutdanning, og har campus i Alta, Harstad og Tromsø. Instituttet har ca. 55 tilsatte i vitenskapelige og administrative stillinger. Det er ca. 500 studenter på våre ulike utdanninger. Instituttet driver undervisning og forskning innenfor barnevern og sosialt arbeid. Vi tilbyr bachelor i barnevern og sosialt arbeid og master i barnevern. Fra høsten 2019 tilbyr også instituttet ph.d.-kurs slik at vi har et gjennomgående studieløp.

Den som tilsettes skal ha sin daglige arbeidsplass ved UiT, campus Alta.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Ved bedømmelsen vil hovedvekten bli lagt på søkerens potensial for forskning slik dette framgår av masteroppgaven eller tilsvarende, eventuelle andre vitenskapelige arbeider og prosjektbeskrivelsen.

I tillegg kan det tas hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet. Eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner, herunder pedagogisk utdanning, undervisningserfaring, erfaring fra popularisering samt erfaring/utdanning fra andre typer formidling kan også ha betydning.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju.

Generell informasjon

Det vises for øvrig til utfyllende bestemmelser for tilsetting i stillinger som postdoktor, stipendiat og vitenskapelig assistent ved UiT og forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. UiT kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Søk på stillingen