Stilling:

Stipendiat innen bærekraftig urfolksturisme

Søknadsfrist 20. august 2018

UiT Norges arktiske universitet

Ved UiT Norges arktiske universitet er det ledig stilling som stipendiat i Sustainable Indigenous Tourism fra 1/1 2019. Stillingen er tilknyttet Institutt for reiseliv og nordlige studier (IRNS) og forskningsgruppen Narrating the Postcolonial North: Travel, Writing, Performance.

Stillingens tilhørighet

Institutt for reiseliv og nordlige studier har 28 fagansatte, en administrativ ledelse, tre bachelor- og to masterprogrammer i tillegg til flere stipendiater. Forskningsvirksomheten ved instituttet er tematisk allsidig der turisme undersøkes knyttet til andre områder som urfolk, bærekraft og ansvarlighet, sted og stedsutvikling, innovasjon i kreative næringer, kjønn, grensespørsmål (med fokus på Russland) i tillegg til forskning på film og media. Forskning på og utvikling av nye forskningspraksiser er en viktig del av IRNS’ aktiviteter. Forskningsgruppa studerer nye former for opplevelsesproduksjon og framvisninger innenfor reiseliv, media og kreative næringer i nord. Arbeidet i gruppa er preget av refleksjon, utprøving og utvikling av det postkoloniale teorifeltet i møte med komplekse dekolonialiseringsprosesser i nordområdene, der rettighetsavklaringer og interesseartikuleringer pågår. Institutt for reiseliv og nordlige studier har en rekke pågående forskningsprosjekter, og staben har relevante internasjonale nettverk stipendiaten vil få tilgang på. Instituttet tilbyr studieprogram for bachelor-, master- og ph.d.-grad.

Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for tiltredelse som stipendiat, jf. § 6 i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d) ved Universitetet i Tromsø.

Senest tre måneder etter tiltredelse skal endelig plan for forskerutdanningen være godkjent og avtalefestet. I forbindelse med det kan den som tilsettes få en frist på inntil 2 måneder fra tiltredelse til å levere utkast til prosjektbeskrivelse/omarbeidet prosjektbeskrivelse og forslag til emner i opplæringsdelen. Dersom ph.d.-avtale ikke foreligger innen fristen, kan arbeidsgiver heve avtalen, jf. § 1-3 (8) i forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Stipendiatstillinger er definert som rekrutteringsstillinger og er et viktig virkemiddel i sektorens arbeid med å frembringe kvalifiserte søkere til andre vitenskapelige stillinger ved universiteter og høgskoler i et langsiktig perspektiv.

Stipendiaten forutsettes å delta aktivt i den organiserte forskerutdanningen og i fakultetets forskningsmiljø. (Mer informasjon om studiet finner du på denne siden: uit.no/hsl/phd)

Tilsettingen gjelder for en periode på inntil 4 år hvorav 25 prosent utgjør pliktarbeid, hovedsakelig i form av relevante undervisningsoppgaver. Den som tilsettes skal ha sin daglige arbeidsplass ved UiT, campus Alta.

Nærmere opplysninger om stillingen (og prosjektet) fås ved henvendelse til:

Stillingens forskningsprosjekt

Vi ber om et prosjekt som fokuserer på bærekraft innen nordlig urfolkturisme, både i økologisk, sosial og kulturell forstand. Prosjektet søker svar på hvilke nye utfordringer, men óg produktive løsninger, som kan sikre en respektfull bruk av natur innenfor samiske/nordlige urfolks turismeaktiviteter og utvikling av kreative næringer. Hvilke styringsformer kan sikre utvikling av bærekraftige troverdige produkter som ivaretar tradisjonell økologisk kunnskap (TEK)? Prosjektet er opptatt av hvordan turisme kan kombineres med de tradisjonelle næringers organisering av og kunnskap om bruk av landskap, som for eksempel innen reindriften. Hva kreves for at lokale kulturuttrykk og kunnskap kan være ressurser i utviklingen av kreative næringer? Prosjektet er opptatt av hvordan forskjellighet artikuleres innenfor urfolksturisme. Vi er i tillegg opptatt av teoretiske perspektiv som kan sikre at for eksempel innovasjon skjer med utgangspunkt i urfolks kunnskap.

Vi inviterer til kritisk refleksjon omkring urfolksturisme og kulturmøter som ontologiske friksjonspunkter. Gitt at det er fordelaktig for forskningsprosjektet, er kandidaten invitert til å gjøre sammenligninger mellom arktiske regioner, urfolksgrupper og politikk som sikrer bruk av bærekraftig økologisk kunnskap i turismeutvikling.

Kvalifikasjonskrav

For å bli tilsatt i stillingen kreves mastergrad/hovedfag i ett av samfunnsfagene eller humaniorafagene. I tillegg krever vi at kandidaten gjennom prosjektbeskrivelsen på 5 sider kan dokumentere innsikt i turismeforskning. Det er en fordel om søker har inngående kjennskap til et av de nordlige urfolkenes språk, og kan ta dette i bruk som ressurs i prosjektet.

Søkeren må ha muntlig og skriftlig framstillingsevne i et skandinavisk språk. I tillegg må det dokumenteres engelsk-kunnskaper som tilfredsstiller kravet i norsk generell studiekompetanse, se nettsider om ph.d.-forskriften ved UiT.

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

For mer informasjon, se denne siden: Utfyllende regler HSL

Arbeidsbetingelser

Normal tilsettingsperiode er fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver for universitetet, jf. Retningslinjer for stipendiaters arbeidsoppgaver.

Stillingen vil spesielt bli tillagt relevant undervisning i eget fagområde. Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no.

Søknad via e-post kan ikke godkjennes.

Følgende skal vedlegges den elektroniske søknaden:

 • søknadsbrev
 • 5 siders prosjektbeskrivelse (mal for prosjektbeskrivelse finner du her:prosjektbeskrivelse)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og karakterutskrift fra bachelorgrad eller tilsvarende
 • vitnemål og karakterutskrift fra mastergrad eller tilsvarende
 • diploma supplement for avlagte grader
 • dokumentasjon for engelskkunnskaper
 • attester
 • navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)
 • liste over arbeider søker ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen og beskrivelse av disse (se nedenfor)
 • forfatter(e), arbeidets tittel
  • for bøker eller andre selvstendige publikasjoner: forlag, trykkested, år og sidetall
  • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
 • mastergradsoppgave
 • andre arbeider (publiserte eller upubliserte) som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være sertifisert og oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Opplysninger og materiale som det skal tas hensyn til i bedømmelsen må vedlegges den elektroniske søknaden innen fastsatt frist.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Ved bedømmelsen vil hovedvekten bli lagt på søkerens potensial for forskning slik dette framgår av masteroppgaven eller tilsvarende, eventuelle andre vitenskapelige arbeider og prosjektbeskrivelsen.

I tillegg kan det tas hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet. Eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner, herunder pedagogisk utdanning, undervisningserfaring, erfaring fra popularisering samt erfaring/utdanning fra andre typer formidling kan også ha betydning.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju.

Generelt

Det vises for øvrig til utfyllende bestemmelser for tilsetting i stillinger som postdoktor, stipendiat og vitenskapelig assistent ved UiT og forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

UiT er IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. UiT kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS