Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Studieleder ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Søknadsfrist: 25.06.2019

Vil du jobbe ved verdens nordligste universitet?

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet er det ledig 100 % stilling som studieleder ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid, Alta.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Studielederstillingen tilsettes for fire år om gangen og kan forlenges etter ekstern utlysning 2 ganger.

Nærmere opplysninger om stillingene:

Stillingens tilhørighet

Institutt for barnevern og sosialt arbeid utgjør en del av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, og har campus i Alta, Harstad og Tromsø. Instituttet har ca. 55 tilsatte i vitenskapelige og administrative stillinger. Det er ca. 500 studenter på våre ulike utdanninger.

Arbeids- og kontorsted for stillingen er Alta. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Instituttet driver undervisning og forskning innenfor barnevern og sosialt arbeid. Vi tilbyr bachelor i barnevern og sosialt arbeid og master i barnevern.

Hjemmeside: Institutt for barnevern og sosialt arbeid.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Studielederstillingen er en lederstilling og inngår i ledergruppen på instituttet, sammen med instituttleder, assisterende instituttledere, kontorsjef og øvrige studieledere. Studieleder rapporterer til instituttleder.

Studieleder har et særlig ansvar for kvalitetssikring i henhold til nasjonale retningslinjer og rammeplaner.

Stillingsinnehaver får et spesielt ansvar for internasjonalisering, praksisstudier, og formativ og summativ vurdering innen bachelorprogrammene barnevern og sosialt arbeid. Instituttet har de siste årene utviklet nye program innen fagområdene, med flere praksisperioder, økt samarbeid med praksisfeltet og økt internasjonalisering. Studiene tilbys heltid i Alta og Harstad og deltid i Tromsø. Stillingen innebærer tett kontakt med instituttets ansatte ved alle tre campus og med universitetets eksterne samarbeidspartnere regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Sentrale arbeidsoppgaver

  • ha studielederansvar for internasjonalisering
  • ha ansvar for kvalitetssikring og styrking av den faglige kvaliteten i praksisstudiene
  • ha ansvar for kvalitetssikring av formativ og summativ vurdering
  • skal tilrettelegge for studentenes læring og faglig utvikling, samt kvalitetssikring av studentevaluering
  • ta ansvar for utvikling og kvalitetssikring av TPS (tverrprofesjonell samarbeidslæring)

Stillingsinnehaver vil ha et begrenset og delegert personalansvar for de tilsatte innen sitt programområde.

Personalansvaret innebærer blant annet:

  • administrere fagfordeling/timeplaner/årsplaner/arbeidsplaner i samarbeid med kontorsjef/instituttleder og studielederne for barnevern og sosialt arbeid
  • jevn kontakt med studenter og tillitsvalgte

Endringer i arbeidsoppgaver og ansvarsområder må påregnes ved behov eller endring i organisasjonen.

Kvalifikasjonskrav

Studieleder må ha kjennskap til bachelorprogrammene og de ansvarsområdene vedkommende skal lede, samt god kjennskap til UH-sektoren. Det søkes etter personer med arbeidserfaring innen høyere utdanning og/eller praksisfeltet. Ledererfaring er en fordel. Det er ønskelig med førstestillingskompetanse, førsteamanuensis eller førstelektor, men ikke et krav for stillingen. Den som tilsettes må ha relevant masterutdanning, fortrinnsvis innenfor fagfeltene som studieprogrammene dekker.

Stillingen vil kreve gode leder- og samarbeidsegenskaper, da studieleder skal ha tett samarbeid med fagansatte, inngå i studielederteam, ledelse og institutt- og fakultetsadministrasjon. Evne til selvstendig og analytisk arbeid. Den som tilsettes må være målbevisst, resultatorientert og ha høy gjennomføringsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Søkeren må ha muntlig og skriftlig språkferdighet tilsvarende morsmålsnivå i norsk eller et annet skandinavisk språk.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via søknadsskjema på www.jobbnorge.no og skal inneholde:

  • søknadsbrev
  • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
  • vitnemål og attester

Arbeidsvilkår

Lønn etter statens regulativ, kode 1473 Studieleder. Fra bruttolønn trekkes 2% lovfestet pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Generelt

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen