Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Instituttleder ved Barentsinstituttet

Søknadsfrist 08.04.2019

Vil du jobbe ved verdens nordligste universitet?

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fakultetet), er det ledig åremålsstilling som leder ved Barentsinstituttet med arbeidssted Kirkenes. Stillingen er ledig fra 1. mars 2019. Tilsettingen skjer på åremål for fire år, med mulighet for tilsetting i ytterligere to perioder.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Instituttlederen har det overordna ansvaret for den samlede faglige og administrative virksomheten ved senteret. Dette innebærer foruten fag-, personal- og økonomiansvar, ansvar for ressursbruk og formidlingsaktivitet, samt ansvar for senterets forsknings- og utdanningsvirksomhet. Stillingen vil være en nøkkelstilling for den faglige og strategiske utviklingen av forsknings-, utdannings- og formidlingsvirksomhet knyttet til Barentsinstituttets kjernevirksomhet. Instituttleder rapporterer til dekan ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Den tilsatte instituttlederen inngår i HSL-fakultetets lederteam sammen med dekan, prodekaner, institutt- og senterledere.

Instituttleder skal:

 • ivareta strategisk utvikling og planlegging av instituttets FoU- og formidlingsvirksomhet i samsvar med mål og rammer satt av universitetet og fakultetet
 • initiere, delta i og drifte eksternt finansierte forskningsprosjekter innenfor instituttets strategiske områder
 • vedlikeholde og videreutvikle internasjonale, nasjonale og regionale samarbeids- og forskernettverk
 • representere Barentsinstituttet og UiT i faglige fora nasjonalt og internasjonalt.

Instituttet søker leder som har:

 • førstestillingskompetanse og/eller dr. grad innenfor et fagområde som er relevant for instituttet
 • erfaring med utvikling og ledelse av forskningsprosjekt
 • gode lederegenskaper og samarbeidsevner
 • fleksibilitet og evne til strategisk tenkning
 • erfaring med økonomi- og personalledelse.

Det legges avgjørende vekt på evne til god kommunikasjon og samarbeid, resultatorientering, fleksibilitet og strategisk tenkning. Det er en fordel med erfaring fra lederstillinger i offentlig og/eller privat sektor, og fra internasjonalt samarbeid. Søkere må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk eller et annet skandinavisk språk i tillegg til engelsk. UiT Norges arktiske universitet har som mål å øke omfanget av eksternt finansiert forskning, og det vil derfor være en fordel om senterleder har erfaring med søknadsprosesser og prosjektakkvisisjon.

Dersom spesielle faglige og rekrutteringsmessige hensyn tilsier det, kan kravet om førstestillingskompetanse fravikes.

Det pågår for tiden en gjennomgang av instituttstrukturen ved UiT Norges arktiske universitet. Dette omfatter også Barentsinstituttet og vil kunne påvirke mandatet, styringsordninger og sammensetning av enheten.

I stillingen er det rom for å drive egen forskningsaktivitet i den utstrekning ivaretagelsen av stillingens hovedoppgaver tillater det.

Stillinga lønnes etter Statens regulativ kode 1475 instituttleder. Fra bruttolønnen trekkes lovfestet pensjonsinnskudd.

Øvrige betingelser fastsettes etter individuell avtale ved tilsetting.

Søknad

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og attester.

Søkere som blir invitert til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:

Om Barentsinstituttet

Fra sitt ståsted i Barentsregionen ønsker Barentsinstituttet å produsere kunnskap om nordområdene og om europeiske grenseområder som er relevant for regionen vi befinner oss i. Barentsinstituttet har som ambisjon å bygge fremragende kompetanse og ekspertise knyttet til grenser og grenseområder – i Barentsregionen og andre steder – særlig med tanke på miljø- og ressursforvaltning, statsvitenskap og internasjonale relasjoner. Barentsinstituttet har i dag tre vitenskapelige ansatte i tillegg til en person i en administrativ stilling.

Barentsinstituttet holder til i Kirkenes og er tilknyttet fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning ved UiT. Det anses som viktig at Barentsinstituttet er aktivt og synlig i hele Barentsregionen generelt og i lokalsamfunnet spesielt.

Generell informasjon

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd, kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen