Stilling:

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i sykepleie (2018/5472)

Søknadsfrist 25. januar 2019

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for helse- og omsorgsfag er det ledig 1 fast 100% stilling og 1 100% vikariat som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i sykepleie. Stillingene er tilknyttet bachelorutdanning i sykepleie i Hammerfest.

Stillingene er ledig for snarlig tiltredelse. Vikariatet er ledig til 31.07.21.

Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) skal gjennom sin samlede forsknings-, utviklings-, og utdanningsaktivitet bidra til å videreutvikle helse- og omsorgstjenester av høy faglig kvalitet for den nordnorske befolkningen.

Instituttet utdanner ergoterapeuter, fysioterapeuter, radiografer og sykepleiere og har studieprogrammer knyttet til grunn, videre- og masterutdanninger innen disse områdene. Instituttet bidrar i ph.d.-programmet ved Det helsevitenskapelige fakultetet. Forskningsaktiviteten ved instituttet er i dag organisert i sju forskningsgrupper. Instituttet har rundt 260 ansatte i hel- og delstillinger og er hovedsakelig lokalisert i Tromsø, Hammerfest, Narvik og Harstad.

Bachelorprogrammet i sykepleie ved UiT i Hammerfest er en av fire bachelorutdanninger på instituttet. Vi skal utdanne sykepleiere med kunnskap, ferdighet og kompetanse, som er tilstede for mennesker i alle livets faser.

Mer informasjon om IHO kan du finne her: www.uit.no/helsefak/iho.

Kontaktpersoner for stillingen er assisterende instituttleder Linda Okstad tlf. 78450639/94409101 epost [email protected] eller studieleder Trine Lise Edvardsen tlf. 78450627 epost [email protected]

Arbeidsoppgaver

Du skal arbeide med

 • å undervise og veilede studenter i praksis i primær- og spesialisthelsetjenesten
 • å utarbeide eksamensoppgaver / sensurere besvarelser
 • å planlegge og utvikle sykepleierutdanningens studieprogram
 • forsknings- og utviklingsarbeid

Vi forventer at du som ansettes i førsteamanuensisstilling blir en aktiv og engasjert bidragsyter i en av instituttets forskningsgrupper og bidrar til strategisk utvikling av gruppen. Derfor bør du orientere deg om instituttets forskningsgrupper og gjøre rede for hvordan du kan være med på å styrke en av disse. Vi vil prioritere deg som kan bidra til å styrke instituttets FoU-satsinger.

Vi forventer at du som ansettes i førstelektorstilling leder utviklingsarbeid ved utdanningen, og påtar deg et særlig ansvar for dokumentasjon av dette arbeidet.

Faglig administrativt arbeid er også en del av stillingenes arbeidsområde, herunder emneledelse, emneplanlegging, koordinering av utvekslingsaktivitet, oppdatering av digital undervisningskompetanse, eksamensarbeid og evaluering.

Vitenskapelig ansatte ved Det helsevitenskapelige fakultet har plikt til å bidra i undervisning og veiledning av studenter ved alle fakultetets enheter ved behov.

Kvalifikasjonskrav

Alle søkere må ha

 • norsk sykepleierautorisasjon
 • relevant praktisk erfaring som sykepleier
 • grunnleggende datakunnskaper og beherske MS Office-pakken
 • gode kommunikasjonsevner
 • gode muntlige og skriftlige kunnskaper i norsk eller annet skandinavisk språk
 • gode engelskkunnskaper

Det er spesielt behov for sykepleiere med fordypning og erfaring i eldreomsorg og spesialisthelsetjenesten.

Førsteamanuensis: For stilling som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

For fast tilsetting som førsteamanuensis vil dokumentasjon av følgende tillegges stor vekt:

- Selvstendig forskning utover doktorgrad

- Erfaring med søknader om ekstern forskningsfinansiering

- Gjennomført utenlandsopphold og at søker kan vise til nasjonalt og internasjonalt forskningsnettverk.

Selvstendig forskning utover doktorgrad kan dokumenteres med vitenskapelige publikasjoner som ikke er publisert sammen med veilederne fra doktorgraden.

Erfaring med søknad om ekstern forskningsfinansiering betyr at søker kan dokumentere selvstendig søknadsarbeid, men ikke nødvendigvis må ha oppnådd ekstern finansiering. Søknadsevalueringer som viser søknadskvaliteten vil være nyttig for å vurdere søkers kvalifikasjoner. Bidrag på større søknader kan også vurderes dersom bidraget dokumenteres.

Internasjonal mobilitet vil bli vurdert i forhold til varighet/antall opphold og hvorvidt det har gitt resultater i form av vitenskapelige publikasjoner og/eller felles søknader om ekstern forskningsfinansiering.

Vitenskapelig samarbeid, nasjonalt og/eller internasjonalt, bør dokumenteres gjennom felles publikasjoner og/eller søknadsarbeid.

Førstelektor: For stilling som førstelektor kreves det:

 • dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling, og
 • spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet skal tillegges stor vekt. Det ønskes dokumentert erfaring fra studentaktive læringsformer og bruk av IKT i undervisning

Universitetslektor: For stilling som universitetslektor kreves det:

 • høyere grads eksamen ved universitet, høgskole eller tilsvarende
 • relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis

Krav til undervisningskompetanse (pedagogisk basiskompetanse)Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i sin søknad dokumentere sin undervisnings- kompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe.

Språkkunnskaper:

Søkeren må ha gode muntlige og skriftlige kunnskaper i norsk eller annet skandinavisk språk, og ha gode engelskkunnskaper.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vektlegges. Vi vil vektlegge at du som søker er en initiativrik og kunnskapsrik fagperson som evner å finne konstruktive løsninger. Du må kunne arbeide godt så vel alene som sammen med andre. I tillegg må du være villig til å engasjere deg i både det faglige og pedagogiske utviklingsarbeidet innenfor ditt eget fag og for universitetet som helhet. Vi ønsker også at du er en konstruktiv og positiv person som tar godt og inkluderende medarbeiderskap på alvor.

Vi kan tilby

 • et av landets beste vilkår for FOU-termin
 • et godt arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Skattelette og nedskriving av studielån, se www.tiltakssonen.no

Arbeids- og lønnsvilkår

Arbeidsstedet for stillingene er Hammerfest. Den som ansettes må påregne reisevirksomhet i Finnmark.

Den som ansettes har plikt til å bidra i undervisning av alle studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet ved behov, må rette seg etter retningslinjer for undervisning og ta del i eksamensarbeid uten særlig godtgjørelse.

Den som ansettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen eget fag og for universitetet som helhet.

Arbeidsdelingen mellom undervisning og forskning er fleksibel og tildeles individuelt. Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for alle vitenskapelige ansatte. Deretter skal som norm arbeidstiden fordeles slik:

 • førsteamanuensis: 50 % til forskning og 50 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket i fra.
 • førstelektor: 30 % til forskning og 70 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket i fra.
 • universitetslektor: 10% til forskning med mulighet til å søke om inntil 20 % til forskning og 80 %- 90% til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket i fra.

Fast ansatte i stillinger som førsteamanuensis og førstelektor kan søke om forsknings- og utviklingstermin med lønn, jfr. retningslinjene for fordeling av FoU-termin.

For nærmere informasjon vises det til retningslinjer for fordeling av arbeidstid i vitenskapelige stillinger, som finnes på nettside med informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

 • Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011.
 • Førstelektor lønnes etter statens regulativ kode 1198.
 • Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • søknadsbrev inkludert en kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid og referanser
 • Vitnemål og attester
 • vitnemål og karakterutskrift mastergrad eller tilsvarende (original språk og oversatt)
 • vitnemål og karakterutskrift ph.d. grad eller tilsvarende (original språk og oversatt) (gjelder ikke for univ.lektor)
 • Dokumentasjon over pedagogiske kvalifikasjoner
 • liste over vitenskapelige arbeider
 • Avhengig av hvilken stilling en søker på: inntil 15 vitenskapelige arbeider. Doktorgradsavhandlingen regnes her som ett arbeid.
 • beskrivelse av de vedlagte arbeidene, samt en kortfattet beskrivelse av øvrige arbeider for å vise bredden i den vitenskapelige produksjonen

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Dersom det ikke melder seg kvalifisert søker til fast stilling kan det bli aktuelt med midlertidig tilsetting for inntil tre år, jf. universitets- og høgskolelovens § 6-5, 1. ledd. Ved midlertidig tilsetting på bakgrunn av manglende vitenskapelige kvalifikasjoner, må søknad om fast tilsetting med ny bedømmelse skje innen utløpet av treårsperioden. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert. Dersom tilsettingen er midlertidig på grunn av manglende pedagogiske kvalifikasjoner, må søkeren innen utløpet av treårsperioden få godkjent pedagogiske kvalifikasjoner gjennom å ha utviklet en pedagogisk mappe. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Kravene til undervisningskompetanse gjelder også ved midlertidige tilsetting. Ved midlertidig tilsetting kan kravet fravikes etter konkret vurdering i det enkelte tilfellet.

Generelt

Finnmark har for tiden en ordning for ettergivelse av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig få ettergitt (slettet) ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år, ved bo- og arbeidssted i fylket.

For øvrig følges utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i vitenskapelige stillinger ved UiT Norges arktiske universitet og det vises til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er en IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen