Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Fakultetsdirektør ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Søknadsfrist: 21.06.2019

Vil du jobbe ved verdens nordligste universitet?

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi er det ledig fast stilling som fakultetsdirektør.

UiT Norges arktiske universitet

UiT – Drivkraft i nord


UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Fakultet for naturvitenskap og teknologi


Fakultetet består av fagområdene fysikk og teknologi, geovitenskap, informatikk, kjemi, matematikk og statistikk, samt ingeniørvitenskap (nautikk), luftfart og sikkerhet/beredskap. Fakultetet er vertskap for to sentre for fremragende forskning, et senter for forskningsdrevet innovasjon, og sentre for arktisk petroleumsvirksomhet og fornybar energi. Fakultetet driver forskning, utdanning, innovasjon og formidling i disse fagene, og har mange eksterne samarbeidspartnere.

Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fakultetet), omfatter naturvitenskapelige og teknologiske fag, og aktiviteter rettet mot klima, miljø og andre samfunnsrelevante temaer, herunder Nordområdesatsingen. Fakultetet har om lag 420 årsverk og 1100 studenter. Fakultetstyret er øverste organ ved fakultetet og ledes av ekstern styreleder.

Fakultetet står ovenfor en rekke spennende utfordringer framover, og stillingen som fakultetsdirektør er sentral i den videre utviklingen. Fakultetsdirektøren hører til den strategiske ledelsen ved fakultetet og rapporterer til dekan. Fakultetsadministrasjonen ved NT-fakultetet er inndelt i en stab og to seksjoner, seksjon for økonomi og seksjon for forskning, utdanning og formidling. Det er utarbeidet egen retningsgivende instruks for stillingen.

Vi søker etter en synlig, motiverende og resultatorientert leder som evner å se mulighetene i komplekse kompetanseorganisasjoner hvor det faglige engasjementet og den faglige identiteten er sterk.

Stillingen er lønnet etter statens regulativ kode 1060 avdelingsdirektør. Det trekkes pliktig 2 % innskudd av brutto lønn til Statens pensjonskasse.

Kvinner oppfordres til å søke.

Ansvarsområder

Fakultetsdirektør har ansvar for at administrative og tekniske funksjoner ved fakultetet utføres effektivt og i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter, regelverk og innenfor økonomiske rammer fastsatt av overordnet myndighet, fakultetstyret og dekan. Andre sentrale ansvarsområder for fakultetsdirektøren er å:

Iverksette vedtak som er relevant for den administrative og tekniske virksomheten

Videreutvikle fakultetets service- og støttetilbud til studenter og ansatte

Implementere og ivareta rutiner for HMS-arbeidet ved fakultetet

Delta i den sentrale ledergruppen ved fakultetet, være stedfortreder for dekan i administrative saker og være leder for fakultetsadministrasjonen

Bidra til utvikling av den samlede administrasjonen ved universitetet, delta i universitetsdirektørens ledergruppe og etablere et godt samarbeid med øvrige fakulteter og enheter

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen kas fås ved henvendelse til:

Kvalifikasjoner

Det kreves høyere grads utdanning fra universitet eller høgskole og gode dokumenterte lederegenskaper. Vi vil legge vekt på erfaring fra og kunnskap om forsknings- og utdanningsvirksomhet. Kunnskap om NT-fakultetets fagområder, og god kjennskap til fakultetsadministrasjonens ansvarsområder vil bli vektlagt.

Fakultetet har en omfattende drift som også har betydelige elementer av risiko i seg (tokt- og feltarbeid, marine operasjoner, pilotutdanning, kjemiske laboratorier, ulike verksteder etc). HMS-arbeidet ved fakultetet er derfor av stor viktighet, slik at erfaring med HMS-arbeid og -utvikling vil være en viktig erfaring inn i denne stillingen.

Vi legger stor vekt på personlig egnethet. Søkere må ha gode evner til kommunikasjon, og det å skape et godt samarbeidsklima med kompetente og motiverte ansatte. Vi vektlegger også trygghet i lederrollen, gjennomføringsevne, integritet og engasjement.

Søknaden

Søknaden må inneholde:

  • CV og søknadsbrev
  • Vitnemål og karakterutskrifter
  • Attester
  • Referanser

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknaden levers elektronisk gjennom Jobbnorge.

Generelt

Tilsettingen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT vil forsøke å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen