LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Direktør for Universitetsbiblioteket

Søknadsfrist: 12.10.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.


UiT har om lag 18 000 studenter, mer enn 4000 ansatte, og er etablert på fire hovedcampuser og sju øvrige studiesteder i Nord-Norge og på Svalbard. Våre største campuser er Tromsø, Alta, Narvik og Harstad. UiT har sju fakulteter, 40 institutter og sentre, og ledende forskningsmiljøer innenfor ulike fag. Universitetet har 269

studieprogrammer og har fokus på utdanningskvalitet.


Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer.


Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen.


Les mer om UiTs strategi mot 2030

Universitetsledelsen

Om stillingen

Ved UiT er det ledig stilling som direktør ved Universitetsbibliotektet (UB). Ansettelsen er på åremål for fire år, med mulighet for ansettelse i ytterligere to fire-årsperioder etter utlysing. Stillingen er ledig fra 1.1.2023. Arbeidssted er i Tromsø.

UB er en faglig sørvis-enhet ved UiT Norges arktiske universitet, som har om lag 100 ansatte fordelt på ti lokasjoner og fem studiesteder (Alta, Hammerfest, Harstad, Narvik og Tromsø), og er organisert i Avdeling for samlinger, Avdeling for publikumstjenester og Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result).

UB legger vekt på å være en aktiv samarbeidspartner med fagmiljøene, og bidra til utvikling innen forskning, utdanning og formidling. Nett-tjenester, åpen institusjonspublisering og åpen vitenskap, undervisning og annen formidlingsaktivitet utgjør viktige satsingsfelt. UiT har som mål å være nasjonalt ledende på åpen vitenskap, og arbeider både nasjonalt og internasjonalt for dette gjennom å utvikle og fremme åpne løsninger for både forskningslitteratur, forskningsdata og undervisnings­ressurser. UB støtter opp om UiTs posisjon som internasjonal ledende innen arktisk og polar forskning, med et særlig ansvar for å synliggjøre og øke kunnskap om samisk og kvensk språk og kultur, og generelt gjøre litteratur om Arktis og nordområdene tilgjengelig.

Ansvar og oppgaver

Vi søker en tydelig og engasjert bibliotekdirektør som som skal videreutvikle og lede Universitetsbibliotekets kjerneoppgaver, i tråd med UiTs overordnede mål. Direktøren skal bidra til å skape et ledende miljø for utvikling av tjenester på nett, institusjonspublisering, undervisning og annen formidlingsaktivitet innenfor Universitetsbibliotekets rammer. Direktøren har det overordnede ansvaret for UB sin samlede virksomhet. Det innebærer daglig ledelse og resultatansvar for faglig, strategisk og administrativt arbeid, herunder personal- og økonomiansvar, innenfor rammer satt av universitetsstyret og styret for UB.

Sentrale oppgaver er å

 • utvikle og lede implementeringen av UiTs strategier og mål for institusjonen som helhet og på prioriterte områder, og særlig innen UB sine fagområder
 • bidra til å videreutvikle positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt arbeidsmiljø, med mål om være nasjonalt ledende på åpen vitenskap og ha høy internasjonal standard innenfor utvikling av åpne løsninger for forskningslitteratur, forskningsdata og undervisningsressurser
 • fremme utvikling, produksjon og bruk av digitale verktøy og læringsressurser som kan bidra til å styrke undervisnings- og læringskvaliteten
 • utvikle kvalitet, innretning og omfang av enhetens FoU-virksomhet, og legge til rette for økt ekstern finansiering og kommersialisering
 • styrke studenters og ansattes kunnskap om kildebruk og akademisk redelighet gjennom undervisning i informasjonskompetanse
 • representere UB og aktivt bidra til internt og eksternt samarbeid
 • lede prosesser som sikrer medvirkning, medbestemmelse og tilrettelegging av studenters og ansattes læringsmiljø
 • sørge for at internkontroll og økonomistyring skjer i henhold til føringer og regelverk

Biblioteksdirektøren har rektor som nærmeste leder, og skal gjennom arbeid i ledergrupper bidra til å oppnå utvikling og god samhandling for UiT som helhet. Det foreligger en egen instruks for direktørstillingen ved UB.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av rektor Dag Rune Olsen:

eller stabssjef Julia Holte Sempler:

Kvalifikasjoner

Stillingen som direktør krever gode lederegenskaper, gode evner til samarbeid og relasjonsbygging, fleksibilitet og strategiske evner.

Du må i tillegg ha

 • relevant høyerer utdanning på minimum masternivå
 • relevant ledererfaring og erfaring med endringsledelse
 • god forståelse for et moderne universitetsbiblioteks tjenester
 • god kunnskap om forskning og det åpne vitenskapssystemets forutsetninger og utfordringer, og relasjonen mellom forskningen og samfunnet
 • god kjennskap til universitetssektoren i Norge, inkludert forskning, utdanning og politikk
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et skandinavisk språk
 • gode engelskkunnskaper (skriftlig og muntlig)

Det vil være en fordel å

 • være bedømt som førstestillingsskompetent innenfor et av UiT sine fagområder
 • ha forståelse for UiT sitt landsdelsoppdrag, og interesse for og kunnskap om nordområdene
 • ha elevant internasjonal erfaring
 • ha kompetanse om aktivt likestillings- og mangfoldsarbeid

Vi tilbyr

 • en sentral lederposisjon ved et av Norges største og viktigste universiteter
 • dyktige og engasjerte medarbeidere i aktive fagmiljøer
 • interessante og utviklende lederoppgaver
 • å være del av et lederkollegium
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Lønn og øvrige arbeidsvilkår fremgår etter avtale og med stillingskode 1060 avdelingsdirektør. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Søkere som har fast faglig stilling ved UiT gis rett til 12 måneder FoU-termin etter endt åremålsperiode som direktør.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • søknadsbrev, CV og referanser
 • attester, vitnemål og karakterutskrifter

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

UiT Norges arktiske universitet ser på inkludering og mangfold som en styrke, og har som mål å være en arbeidsgiver som tar i bruk hele potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. UiT ønsker kjønnsbalanse i universitetsledelsen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS