LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Avdelingsdirektør - Avdeling for forskning, utdanning og formidling

Søknadsfrist: 10.12.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.


UiT har om lag 18 000 studenter, 4000 ansatte, og er etablert på fire hovedcampuser og sju øvrige studiesteder i Nord-Norge og på Svalbard. Våre største campuser er Tromsø, Alta, Narvik og Harstad.


UiT skal ha god og målrettet ressursutnyttelse og omstillingsevne for å møte framtidas forventninger og muligheter. Vi vil styrke kvalitet i og gjennomslagskraft for våre fagområder og kjerneoppgaver gjennom tre strategiske innsatsområder. 1) Arktis og norområdene, 2) De store samfunnsutfordringene og 3) Talentutvikling og mangfold.


Les mer om UiTs strategi mot 2030

Om stillingen

Ved Avdeling for forskning, utdanning og formidling er det ledig stilling som avdelingsdirektør. 

Avdeling for forskning, utdanning og formidling har rundt 150 ansatte og er delt inn i fem seksjoner: Seksjon for forskning og utdanningskvalitet, Seksjon for studieadministrasjon, Seksjon for internasjonalt samarbeid, Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester og Seksjon for kommunikasjon. Avdelingen utfører strategisk, faglig og administrativt arbeid innen studieveiledning og -informasjon, studieadministrative systemer, studentopptak og -rekruttering, eksamens- og gradsforvaltning, juridiske tjenester, kvalitetssikring, internasjonalisering, forskning og utviklingsarbeid, og kommunikasjon og samfunnskontakt. Seksjonene yter også lederstøtte til UiT ledelsen og avdelingsledelsen.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Arbeidsoppgaver

Avdelingsdirektøren har ansvar for avdelingens ansvars- og arbeidsområder. Stillingen innebærer overordnet forvaltningsansvar ved UiT på disse områdene, ansvar for drift og tjenesteproduksjon i samarbeid med UiTs enheter, og ansvar for avdelingens ansatte og økonomi.

Sentrale oppgaver er:

 • Bidra til å utforme og realisere UiT sine mål og strategier.
 • Bidra til å utvikle UiT sitt forsknings- og utviklingsarbeid, utdanninger, innovasjon og formidlingsvirksomhet.
 • Forberede saker og gjennomføre vedtak og beslutninger fra universitetsstyret, universitetsledelsen og myndigheter.
 • Sørge for at UiT tilbyr tjenester av god kvalitet overfor studenter, ansatte og ledere.
 • Sørge for at UiT og avdelingen har høy kompetanse, og legge til rette for faglig utvikling.
 • Sørge for at UiT har god og effektiv forvaltning, tilfredsstillende internkontroll og hensiktsmessig rapportering på avdelingens ansvarsområder.
 • Være en aktiv deltaker i nasjonalt samarbeid.
 • Bidra til godt samarbeid med ledere og enheter ved UiT, og til utvikling av UiT sin samlede administrasjon.
 • Lede avdelingen på en måte som sikrer medvirkning, medbestemmelse og tilrettelegging av ansattes arbeidsmiljø, og bidrar til en positiv organisasjonskultur.

Avdelingsdirektøren har administrasjonsdirektøren som nærmeste leder, og inngår i dennes ledergruppe. Avdelingsdirektøren har nært samarbeid med prorektorer for utdanning, og forskning og utvikling, og bidrar til saker og prosesser som ledes av prorektorene. Seksjonslederne utgjør avdelingsdirektørens ledergruppe som i fellesskap bidrar til å løse avdelingens oppdrag.

Kvalifikasjoner

Stillingen krever

 • høyere utdanning på hovedfags-/mastergradsnivå fra universitet eller høgskole
 • kunnskap om og erfaring fra ledelse i større virksomheter
 • gode lederegenskaper, herunder
  • motiverende og inkluderende lederstil
  • evner til strategisk tenkning, prioritering, beslutning og gjennomføring
  • evner til å bygge relasjoner og ivareta god samhandling internt og eksternt
  • evner til å lede en organisasjon i utvikling og endring
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et skandinavisk språk
 • gode engelskkunnskaper (skriftlig og muntlig)

Det vil i tillegg være en fordel med

 • kjennskap til og erfaring fra avdelingens ansvars- og arbeidsområder
 • kjennskap til universitets- og høgskolesektoren
 • erfaring med matriseorganisering og samarbeid i komplekse organisasjoner

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Administrasjonsdirektør Jørgen Fossland:

 • Telefon: 95 15 04 14
 • E-post: jorgen.fossland@uit.no

Eller prorektor for utdanning Kathrine Tveiterås:

 • telefon: 932 58 136
 • e-post: kathrine.tveiteras@uit.no

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • Søknadsbrev.
 • Digitalt utfylt CV, vitnemål og karakterutskrifter for alle grader og attester.
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Vi tilbyr

 • spennende oppgaver i et godt kollegialt miljø
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som Avdelingsdirektør lønnes etter statens regulativ kode 1060. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS