LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Fakultetsdirektør - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Søknadsfrist: 01.07.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.300 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i studier av profesjonspraksis.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har 2400 studenter og 200 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Sykepleie, Farmasi og Vernepleie og psykisk helse.


For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH


Fagmiljøet ved Nord universitet er fordelt på flere studiesteder, noe som gir store muligheter for samarbeid og utvikling uansett geografisk plassering.

Vi har ledig spennende lederstilling: Fakultetsdirektør

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, er det ledig fast 100 % stilling som fakultetsdirektør for snarlig tiltredelse. Vi søker en engasjert og resultatorientert leder som kan bidra til å drifte og videreutvikle fakultetet.

Fakultetsdirektør har dekan som nærmeste overordnede, og ansvar og oppgaver gis etter delegering fra dekan. Fakultetsdirektør inngår i fakultets ledergruppe og rapporterer til dekan.

Fakultetet representerer et dynamisk miljø med mange engasjerte ansatte og studenter. Vi kan tilby en god arbeidsplass i et spennendeforsknings- og utdanningsmiljø i vekst.

Arbeidssted er campus Bodø.

Arbeidsoppgaver

Som fakultetsdirektør har du det operative ansvaret for den samlede administrative virksomheten ved fakultetet, og bidrar i den strategiske utviklingen av fakultetet. Du skal lede fakultetsadministrasjonens samlede virksomhet med oppgaver knyttet til studie- og forskningsadministrasjon, økonomi, drift, HR og organisasjonsutvikling, eksternfinansiert virksomhet, kommunikasjon og HMS, og har ansvar for videreutviklingen av fakultetets administrasjon med fokus på effektive administrative og økonomiske tjenester, prosesser ogsystemer i overensstemmelse med lover, forskrifter, regelverk og øvrige beslutninger fra overordnet nivå.

Fakultetsdirektørens administrative ansvar inkluderer omdømmebygging og profilering av fakultetets virksomhet. Fakultetsdirektør skal bistå dekan med forberedelse av saker til lokale utvalg og saker til universitetsstyret, og skal sørge for iverksetting av vedtak innenfor det administrative området.

Det forventes at du skal bidra til et godt arbeidsmiljø og samarbeidsklima i fakultetsadministrasjonen, mellom administrasjonen og vitenskapelig stab i fakultetet, og med øvrige enheter ved Nord universitet. Fakultetets HMS-arbeid er også lagt til stillingen.

Kvalifikasjonskrav

Søkere må ha relevant høyere utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende, og dokumentert erfaring innen ledelse, fortrinnsvis fra kompetanseorganisasjoner. Erfaring fra, og kunnskap om, universitets- og høgskolesektoren, inkludert fakultetets fagområder, vil være en fordel. Økonomi og HR- erfaring vektlegges spesielt. Personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt.

Vi søker en engasjert og resultatorientert leder som sammen med dekan skal bidra til å styrke og videreutvikle fakultetet i henhold tilKunnskapsdepartementets, universitetets og fakultetets strategiske mål. Relevant ledererfaring med gode resultater fra større institusjoner, fortrinnsvis universitets- og høgskolesektoren, vektlegges. Det samme gjør faglig tyngde innen virksomhets- og økonomistyring og evnen til strategisk ledelse.

Fakultetet har ambisjoner om å øke sitt internasjonale utdannings- og forskningssamarbeid. Dette krever at søkere må ha gode norskkunnskaper og også behersker engelsk muntlig og skriftlig på et høyt nivå.

Personlig egnethet

Vi søker en positiv, engasjert og løsningsorientert person som ønsker å bidra i den videre utviklingen av fakultetet. Stillingen forutsetter entydelig og utadvendt lederstil, god rolleforståelse og respekt for andre kulturer. Den som ansettes må evne å skape gode samarbeidsrelasjoner med ansatte, studenter, FoU-institusjoner, næringsliv og øvrige samarbeidspartnere. Erfaring fra nettverksbygging er derfor relevant.

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1060 avdelingsdirektør, ltr. 79 – 85 (kr 801 300,- - 948 900,- pr. år).Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

  • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
  • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
  • En arbeidsplass i stadig utvikling
  • Fleksibel arbeidstid
  • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknadsfrist 1.7.2021

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr.30072458

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS