LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Direktør for økonomi og HR

Søknadsfrist : 06.08.2023

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.


500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.

Ved Nord universitet er det ledig fast stilling som: Direktør for økonomi og HR

Om stillingen

Nord universitet søker en engasjert, motivert og utviklingsorientert leder som skal være en samlende kraft internt og som evner å etablere gode samarbeidsrelasjoner både internt og eksternt.

Direktør for økonomi og HR rapporterer til rektor, utøver innen sitt ansvarsområde oppgaver på rektors vegne og inngår i rektors strategiske ledergruppe.

Direktøren har det strategiske ansvaret for å utvikle og forvalte oppgavene innen sitt ansvarsområde slik at universitet når sine mål. Direktøren har det samlede utviklings- og forvaltningsansvar for institusjonens økonomi- og HR-funksjoner og har i tillegg ansvar for virksomhetsstyring, organisasjonsutvikling, kvalitetsstyring, HMS og sikkerhet og beredskap.

Funksjonene som tilligger stillingen skal utformes på en måte som sikrer at virksomheten tilfredsstiller alle regulatoriske krav og samtidig legger til rette for effektive arbeidsprosesser.

Avdeling for økonomi og HR er organisert med tre underliggende avdelinger ledet av økonomi- og analysesjef, HR-sjef og Kvalitets- og HMS-sjef. I tillegg har direktøren en stab bestående av 5 medarbeidere. Samlet er det 53 ansatte i avdelingen. Det tas forbehold om fremtidige organisatoriske endringer.

Avdelingen har ansvaret for følgende områder:

• Økonomistyring og økonomiforvaltning

• Budsjettprosessene• Lønnsfunksjon

• Innkjøp• HR-funksjoner

• Medbestemmelsesordningene

• HMS

• Sikkerhet og beredskap

• Informasjonssikkerhet

• Virksomhetsstyring

• Kvalitetssikring og internkontroll

• Organisasjonsutvikling og lederutvikling

Oppgavene som tilligger avdelingen, vurderes å være av stor betydning for den videre utviklingen av universitetet. Fremover kreves samlede analyser av økonomisk bærekraft og strategiske grep for å sikre det økonomiske grunnlaget for universitet. Universitetet står overfor viktige utviklingsoppgaver, og det er avgjørende at det legges til rette for omstillingsprosesser og endringer som ivaretar de ansatte, samtidig som ansatte og ledere er i utvikling. Dette krever tett oppfølging av lederne i organisasjonen og tilrettelegging for gode prosesser på alle nivåer.

Stillingen har kontorsted Bodø.

Krav til stillingen

  • For stillingen kreves høyere utdanning på mastergradsnivå.
  • Det kreves solid og relevant ledererfaring fra endringsarbeid i større kunnskapsorganisasjoner.
  • Det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
  • Erfaring fra universitets- og høgskolesektoren eller annen større offentlig virksomhet er en fordel, men ikke et krav.
  • Det kreves god faglig kompetanse og erfaring innenfor økonomi og HR-feltet.

Personlige egenskaper

Nord universitet søker en direktør som tenker strategisk og som sikrer realiseringen av universitets ambisjoner.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Den som tilsettes må være resultatfokusert og ha prioriterings-, beslutnings- og gjennomføringsevne. Stillingen forutsetter en utadvendt, inkluderende og tillitsskapende lederstil som er preget av samarbeid og dialog både internt og i forhold til eksterne samarbeidspartnere. Direktøren må ha evne til å motivere for endring i en stor kunnskapsorganisasjon.

Lønn og arbeidsvilkår

Stillingen lyses ut i kode 1062, direktør. Lønn etter avtale.

Nord universitet er en IA-bedrift. Som ansatt ved Nord universitet får du medlemskap i Statens pensjonskasse samt andre velferdsgoder. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Den som tilsettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidige organisasjonsutvikling og omorganiseringer ved Nord universitet. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale.

Tilsettingsprosessen

Søkere til stillingene vurderes av et særskilt innstillingsutvalg nedsatt av universitetsstyret. Universitetsstyret er tilsettingsorgan. Rekrutteringsbyrå vil bli benyttet i rekrutteringsprosessen.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

  • Rektor Hanne Solheim Hansen, tlf. 415 73 206 eller epost hanne.s.hansen@nord.no
  • Seniorrådgiver Arne Brinchmann, tlf. 900 74 014 eller epost arne.brinchmann@nord.no.

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 01.08.2023

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30071605

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS