LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Kommunikasjonsdirektør

Søknadsfrist: 11.04.2021

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Sentraladministrasjonen gjev råd og bistand til leiing og fakultet ved Universitetet i Bergen.

Sentraladministrasjonen er organisert i sju avdelinger. Les meir om kommunikasjonsavdelinga her.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Kommunikasjonsdirektør

Universitetet i Bergen er eit leiande og samfunnsengasjert universitet, synleg og med påverknad nasjonalt og internasjonalt. Vi søkjer etter kommunikasjonsdirektør med ansvar for å vidareutvikle UiB som ein viktig premissleverandør i utforminga av framtidas kunnskapssamfunn.

Kommunikasjonsdirektøren får ansvar for å leie og utvikle UiBs interne og eksterne kommunikasjon og inngår i Universitetsdirektøren si leiargruppe.

Vi søkjer etter ein visjonær og strategisk direktør som skal støtte universitetsleiinga og avdelingane i kommunikasjonsfaglege spørsmål. Direktøren skal gjennom tydeleg profilering vidareutvikle UiB som ein synleg kunnskapsaktør nasjonalt og internasjonalt.

Arbeidsoppgåver:

 • Overordna ansvar for UiB sitt eksterne og interne kommunikasjonsarbeid
 • Redaktøransvar for universitetet sine eigne kanalar
 • Støtte universitetsleiinga, fakulteta og avdelingane i strategiske og kommunikasjonsfaglege spørsmål
 • Leie arbeidet med å profilere og bygge omdømmet til UiB
 • Støtte UiB sine forskings- og utdanningspolitiske merkesaker
 • Leie Kommunikasjonsavdelinga og legge til rette for kompetanseutvikling for medarbeidarane

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Mastergrad eller tilsvarande. I særskilte tilfeller kan manglende formell utdanning kompenseres ved lang og relevant praksis kombinert med relevant etter- og videreutdanning.
 • Brei samfunnsinnsikt og kunnskap om offentleg sektor
 • Sterk motivasjon til å vidareutvikle UiB
 • Motiverande leiarstil med vekt på samarbeid og dialog
 • Solid erfaring med kommunikasjon som strategisk endringsverktøy
 • Dokumenterbare resultat og erfaring innan strategisk kommunikasjon
 • Erfaring med målstyring, og budsjett- og resultatansvar

Vi tilbyr:

 • Eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø
 • Løn etter nærare avtale i stilling som avdelingsdirektør (kode 1060)
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

 • Universitetsdirektør Robert Rastad, tlf. 416 01 787 eller
 • Assisterande universitetsdirektør Tore Tungodden tlf. 975 57 140

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse og mangfold i ledergruppene. Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillings- og mangfoldsarbeid tillegges vekt ved rekruttering av ledere.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS