SPENNENDE JOBBMULIGHET I OMRÅDE FOR Helsedata og digitalisering VED FOLKEHELSEINSTITUTTET FHI!

Områdedirektør - Helsedata og digitalisering

Søknadsfrist: 21.11.2021

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, kunnskap og infrastruktur. Infrastruktur omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet.

Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 1140 ansatte lokalisert i Oslo og Bergen.


Folkehelseinstituttet er en attraktiv arbeidsplass og topper listen over de mest attraktive arbeidsgiverne blant studentene innen helsefagene (Karrierebarometeret 2020).

Folkehelseinstituttet er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne, hull i CVen, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Folkehelseinstituttet søker områdedirektør for område for helsetjenester. Områdedirektøren inngår i instituttets toppledelse og rapporter til direktøren. Toppledelsen har ansvar for helhetlig strategisk utvikling, faglig ledelse og prioritering på alle områder av virksomheten.

Område for helsetjenester er ett av fem områder i Folkehelseinstituttet og leverer kunnskapsgrunnlag til beslutningstakere på alle nivåer i helse- og omsorgstjenestene, fra sentrale myndigheter til kommunehelsetjenesten, velferdssektorene, samt pasienter og befolkningen direkte. Området leverer forskning, analyse og tjenester innen fire hovedfelt: 1) helsetjenesten, 2) vurdering av tiltak, 3) formidling og bruk av kunnskap og 4) global helse.

Direktøren for området skal lede og videreutvikle et fagmiljø med spisskompetanse innen kunnskapsbasert praksis, kunnskapsoppsummeringer, helsetjenesteanalyser og helsesystemanalyser, helseøkonomiske analyser, metodevurderinger (Health Technology Assessments, HTA), fagformidling, brukermedvirkning, migrasjonshelse og global helse. Det metodiske arbeidet skal videreutvikles til også å omfatte problemstillinger knyttet til årsaksforskning, komplekse intervensjoner, implementering, framtidige helsegevinster og beslutningsstøtte/rådgivning under tidspress og ved mangel på evidens. Forskningen knyttet til helsetjenesteanalyse skal i økende grad baseres på registerdata og evaluering av tjenestetilbud.

Senter for forskning på epidemitiltak (CEIR) er nylig etablert i området og skal utføre effektstudier av smitteverntiltak og styrke kunnskapsgrunnlaget for beslutninger om tiltak ved epidemier. Senteret blir sentralt i et WHO-prosjekt med samme tema.

I område for helsetjenester løses de fleste av oppgaver i lag for å fremme fleksibilitet, samarbeid på tvers og autonomi for medarbeiderne. Lagene lyses ut, og alle medarbeiderne i området og instituttet kan melde sin interesse. Området er organisert i tre klynger av personalgrupper. Lederne innenfor hver klynge samarbeider spesielt tett, inkludert i etableringen oppfølgningen av lagene. Områdedirektøren vil ha som sentral oppgave å videreutvikle organisasjonen.

Området har om lag 200 medarbeidere.

Arbeidsoppgaver

 • Være en aktiv del av instituttets toppledelse og ta et felles ansvar for strategisk utvikling av instituttet som helhet, instituttets beredskapsevne og koordinere oppgaver og faglig samarbeid på tvers av fagområder.
 • Være en synlig og tydelig leder, både internt og eksternt
 • Overordnet ansvar for å lede og utvikle fagmiljøene i området
 • Videreutvikle porteføljen av oppdrag fra statlig forvaltning, kommuner og internasjonale organisasjoner
 • Bidra til å fortsette å bygge forskningsmiljø og være pådriver for å skaffe eksterne forsknings- og innovasjonsmidler
 • Ha overordnet ansvar for områdets virksomhet, inkludert strategi og organisering, personal- og økonomiansvar og dokumentasjon av resultater
 • Utvikle områdets og tilhørende fagområders samlede kompetanse gjennom etterutdanning og strategisk rekruttering
 • Ha ansvar for effektiv, profesjonell og forsvarlig drift av området i samarbeid med øvrig områdeledelse
 • Videreutvikle samarbeid og nettverk med andre fagmiljøer og vitenskapelige institusjoner i inn- og utland
 • Sørge for god kommunikasjon i området, med øvrige avdelinger/fagmiljø i instituttet, samt eksterne interessenter
 • Bidra til instituttets beredskapsarbeid og krisehåndtering

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning og forskningskompetanse, minimum tilsvarende doktorgrad, fortrinnsvis på professornivå
 • Relevant ledererfaring, fortrinnsvis både fra offentlig forvaltning og forskning
 • God innsikt i og forståelse for kommunehelsetjenestens og spesialisthelsetjenestens oppgaver og kunnskapsbehov
 • Erfaring med forskningsledelse og søknader om forskningsmidler nasjonalt og internasjonalt
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, beherske et skandinavisk språk, samt engelsk skriftlig og muntlig
 • Stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå hemmelig

Det er en fordel med erfaring fra:

 • ledelse og utvikling av kunnskapsorganisasjoner
 • å bygge og samle tverrfaglige kompetanse- og fagmiljøer
 • helseforvaltningen og/eller helsetjenesten i Norge
 • forebygging og folkehelsearbeid
 • internasjonalt arbeid
 • mediehåndtering
 • utvikling av smidige organisasjoner

Personlige egenskaper

 • Visjonær og strategisk
 • God til å kommunisere og samarbeide
 • Trygg og tydelig i lederrollen med evne til å motivere, inspirere og prioritere
 • Evne til å ta raske beslutninger
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Strukturert, fleksibel og løsningsorientert
 • Evne til å drive frem prosesser, gjennomføre og levere til avtalt tid
 • God relasjonsbygger

Vi tilbyr

 • Folkehelseinstituttet er en organisasjon med et engasjerende samfunnsoppdrag knyttet til befolkningens helse og trivsel
 • Vi har sterke fagmiljøer og vektlegger hver enkelt medarbeiders utvikling og påvirkning på egen arbeidshverdag
 • Her vil du kunne jobbe sammen med engasjerte og kompetente ansatte som er vennlige og som hjelper hverandre
 • Stilling som områdedirektør og lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger

Webcruiter-ID: 4440707628

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

Powered by Labrador CMS