SPENNENDE JOBBMULIGHET VED Vitenskapskomiteen for mat og miljø VED Folkehelseinstituttet FHI!

Fagdirektør - mat

Søknadsfrist: 26.10.2021

VKM utarbeider vitenskapelige risikovurderinger og andre typer vitenskapelige vurderinger på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet. VKM kan også ta opp spørsmål på eget initiativ. Vurderingene blir brukt til å gi råd, og som grunnlag ved vurdering av tillatelser og regelverk – og når Mattilsynet og Miljødirektoratet gir innspill til departementene. VKM er en viktig premissgiver for arbeidet med å sikre trygg mat og kosmetikk, god dyrehelse og dyrevelferd, god plantehelse, bærekraftig handel med truede arter og at det blir tatt relevante miljøhensyn.


VKM består av en uavhengig, tverrfaglig komite på om lag 100 medlemmer oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet for fire år av gangen samt et faglig sekretariat på 24 personer. Oppnevningen skjer i samråd med Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.


VKM driftes av sekretariatet som utfører vitenskapelige, administrative og kommunikasjonsfaglige oppgaver, og bistår komiteen i arbeidet med vurderingene. Administrativt er sekretariatet for VKM organisert som en egen organisatorisk enhet i Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet har ingen faglig instruksjonsrett over sekretariatet.


VKM er offisielt norsk kontaktpunkt for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (European Food Safety Authority – EFSA). VKM er også norsk vitenskapelig myndighet under CITES (Konvensjon om internasjonal handel med truede arter av vill fauna og flora).


For mer informasjon se www.vkm.no.

Vi er en IA-bedrift og er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

VKM søker ny fagdirektør for mat- og helseområdet, som dekker hele verdikjeden for mat. Fagdirektøren sitter i sekretariatets ledergruppe og rapporterer til direktøren for VKM.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø er en faglig uavhengig komité på mat-, helse- og miljøområdet. Formålet med VKM er å sikre uavhengige vitenskapelige vurderinger av forhold som har direkte eller indirekte betydning for helsemessig trygg mat langs hele matkjeden, og for miljøet.Mat- og helseområdet i VKM inkluderer mattrygghet, trygt fôr, ernæring, kosmetikk, plantehelse, plantevernmidler, genmodifiserte organismer, dyrehelse og dyrevelferd.

Stillingen innebærer nær kontakt og samhandling med Mattilsynet og Helsedirektoratet, i nært samarbeid med prosjektlederne i sekretariatet.

Fagområdet er i stadig utvikling, og vi søker en utviklingsorientert fagperson med bred kunnskap og erfaring fra området. VKM har et bredt internasjonalt samarbeid. EUs Grønne Giv («European Green Deal»), med underliggende strategier som «Farm to Fork» blir viktige for VKMs oppdragsgivere og norske fagmiljøer framover.

Vitenskapskomiteen er inndelt i én hovedkomité og 11 faggrupper. I hovedkomiteen behandles saker av prinsipiell og overordnet karakter. Hovedkomiteen diskuterer retningslinjer for arbeidet i VKM og sluttbehandler større saker. Fagdirektøren koordinerer arbeidet i hovedkomiteen og skal bidra til faglig og strategisk videreutvikling av komiteen.

VKM organiserer arbeidet med sine vurderinger i prosjekter. Prosjektene ledes av prosjektledere i sekretariatet, som også er koordinatorer for VKMs faggrupper. Fagdirektøren for mat er prosjekteier for VKMs prosjekter innenfor mat- og helseområdet. Prosjekteier har ansvar for å følge opp prosjektenes framdrift og resultater, og støtte prosjektlederne i gjennomføringen av prosjektene. Organiseringen av arbeidet, og videreutvikling av gode og effektive arbeidsmetoder i VKM er i kontinuerlig utvikling.

Hovedoppgavene for fagdirektør mat i VKM

 • Fagdirektøren er VKMs hovedkontakt mot Mattilsynet og Helsedirektoratet
 • Fagdirektøren koordinerer arbeidet i VKMs hovedkomité, sammen med fagdirektør miljø
 • Fagdirektøren er prosjekteier for Mattilsynets og Helsedirektoratets oppdrag til VKM, samt for selvinitierte prosjekter innen mat- og helseområdet. Dette innebærer bla. ansvar for at prosjektene er innenfor VKMs ansvarsområde og mandat
 • Fagdirektøren skal tilrettelegge for faglig og strategisk utvikling av mat- og helseområdet
 • Fagdirektøren deltar i VKMs ledergruppe

Kvalifikasjoner

 • Det kreves doktorgrad med relevans for VKMs virksomhet innen mat og helse
 • Det kreves relevant forskningserfaring
 • Erfaring fra arbeid med risikovurderinger og systematiske kunnskapsoppsummeringer er ønskelig
 • Erfaring fra ledelse, fortrinnsvis fra forskning og offentlig forvaltning, vektlegges
 • Erfaring fra eller kjennskap til aktuelle norske samarbeidsmiljøer og godt faglig nettverk er ønskelig

Personlige egenskaper

 • God til å samarbeide, bygge relasjoner og kommunisere internt og eksternt
 • Utviklingsorientert og strategisk
 • Fleksibel, løsningsorientert, strukturert og med god gjennomføringsevne
 • Trygg og tydelig i en prosjekteiers koordinerende lederrolle med evne til å motivere, inspirere og prioritere

Vi tilbyr

 • For den rette person vil fagdirektørstillingen innebære stor grad av selvstendighet og mulighet for personlig og faglig utvikling i et spisskompetent, mangfoldig og internasjonalt rettet miljø
 • Vi bygger sterke fagmiljøer og vektlegger hver enkelt medarbeiders utvikling og påvirkning på egen arbeidshverdag
 • Her er vil du kunne jobbe sammen med engasjerte og kompetente ansatte som er hyggelige og som hjelper hverandre
 • Stilling som fagdirektør og lønn etter kvalifikasjoner i henhold til statens regulativ
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger, som f. eks. trening i arbeidstiden
 • Lokalene våre er i stor grad moderne og inndelt i både landskap og mindre kontorer, og med møterom som gir gode muligheter for samarbeid

Webcruiter-ID: 4431818172

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

 • Harald Gjein (Direktør VKM), 90519323
Powered by Labrador CMS