Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Stipendiat i "Dybdelæring i begynneropplæringen"

Søknadsfrist: 01.02.2020

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap har ledig stilling som Stipendiat i "Dybdelæring i begynneropplæringen"

Om stillingen

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.


Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Ved Fakultet for Humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap (HIU) er det fra 01.08.2020 ledig stilling som stipendiat i dybdelæring i grunnskolens begynneropplæring, fortrinnsvis 1. og 2. trinn.

Stillingen er knyttet til Institutt for pedagogikk og nærmeste overordnede er instituttnestleder Meryl S. Lillenes. Søkeren kan velge blant følgende hovedarbeidssteder: Campus Drammen, Campus Vestfold, Campus Porsgrunn eller Campus Notodden. Hovedarbeidssted vil avklares i løpet av tilsettingsprosessen.

Tilsetting skjer for en periode på tre år. Det vil ikke bli lagt undervisningsplikt til stillingen. Stipendiaten vil knyttes til forskergruppen Barns overgang fra barnehage til skole og begynneropplæring.

Om doktorgradsprosjektet

Ph-d.prosjektet skal foregå i samarbeid med lærere som jobber med begynneropplæringen i grunnskolens 1. – 2. trinn. Prosjektet skal bringe frem ny kunnskap om dybdelæring i begynneropplæringen. Dybdelæring dreier seg ikke bare om faglige prinsipper, men like mye om å utvikle læringsstrategier, motivasjon og metakognisjon. Aktuelle tema kan være elevaktive læringsformer, helhetlige perspektiver på fag og læring og lek. Stipendiaten forventes å samle inn data i samarbeid med relevante aktører fra praksisfeltet. Metoder som observasjon i klasserommet, kombinert med intervjuer med lærere og skoleledere, kan være aktuelle. Videre kan et eksperimentelt pre – post-design med fokus på å prøve ut tilnærminger som er rettet mot elevers dybdelæring innen matematikk, lese- og skriveopplæring være aktuelt.

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillingen må ha relevant mastergrad (120 studiepoeng) eller tilsvarende høyere utdanning innen pedagogikk eller andre utdanningsvitenskapelige relevante områder, normalt med en vektet gjennomsnittskarakter på mastergraden lik B eller bedre. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen er ute. Det forutsettes at den som får stillingen søker og innvilges opptak ved universitetets doktorgradsstudium i Pedagogiske ressurser og læreprosesser.

Ph.d-prosjektet skal foregå i samarbeid med lærere i begynneropplæringen i norske skoler og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning. Arbeidserfaring fra grunnskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning, barnehage eller grunnskole vil være en fordel. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt. Den som tilsettes må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper og delta i samarbeid i forskergruppe. Ved vurdering vil det bli lagt vekt på søkerens potensiale for forskning innenfor fagfeltet, og personlige forutsetninger for å gjennomføreforskerutdanningen på normert tid.

Vi tilbyr

  • Spennende og utviklende fagmiljø.
  • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
  • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
  • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 479 600 i året (LT 54). Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen. I særskilte tilfeller kan det være aktuelt å ansette i stillingskode 1378. Stillingskode 1378: NOK 479 600 – 615 900 (LT 54-68) i året. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for stipendiatstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det vil bli gjennomført sakkyndig vurdering av søkerne, og aktuelle søkere vil deretter bli innkalt til intervju og må i den sammenhengen regne med å presentere og utdype prosjektet sitt muntlig.

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For utfyllende opplysninger om stillingen kan førsteamanuensis, Hilde Dehnæs Hogsnes ved Fakultet for Humaniora, idretts- og utdanninsgvitenskap, Institutt for pedaogikk, kontaktes, tlf. 31 00 91 67 /93 06 15 81.

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

  • attesterte vitnemål fra høgskole/universitet, og attester
  • hovedfags-/masteroppgaven
  • maksimum 5 siders prosjektbeskrivelse
  • eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
  • kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp.

Søk stillingen