Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Stipendiat i historie / samfunnskunnskap

Søknadsfrist: 20.01.2020

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap har ledig midlertidig stilling som Stipendiat i historie/ samfunnskunnskap

Om stillingen

Ved Fakultet for Humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap (HIU) er det fra 01.08.2020 (eventuelt tidligere) ledig stilling som stipendiat i historie/samfunnskunnskap.

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.


Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Stipendiaten blir tilsatt ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag. Nærmeste overordnede vil være instituttleder eller nestleder. Hovedarbeidssted er p.t. Drammen. Stipendiaten vil knyttes til forskergruppen Læremiddeldidaktikk og læremiddelforskning, samt satsingsområde for læremiddelforskning og læremiddelanalyse.

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillinger må ha mastergrad eller tilsvarende høyere utdanning, fortrinnsvis innenfor historie eller et samfunnsvitenskapelig fag med karakterer som tilfredsstiller kravene til opptak på doktorgradsprogrammet Pedagogiske Ressurser og Læreprosesser. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen er ute.

Det forutsettes at den som får stillingen søker og innvilges opptak ved universitetets doktorgradsprogram Pedagogiske Ressurser og Læreprosesser.

Den som tilsettes må kunne benytte et skandinavisk språk som arbeidsspråk og kunne forstå skriftlig og muntlig norsk.

Den som tilsettes må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper og delta i samarbeid i forskergrupper og i andre relevante foraer. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Om doktorgradsprosjektet

Dagens læremiddellandskap gir læreren muligheter til sette sammen ulike former for læringsressurser fra mange ulike kilder og plattformer. Læreren står derfor overfor valg som krever faglig og didaktisk kunnskap, og det kan hevdes at dagens mediesituasjon krever at læreren overtar oppgaver som tradisjonelt har ligget hos forlagsredaktører i læremiddelforlagene. Det er derfor behov for kunnskap som sikrer at læreren foretar læremiddeldidaktiske og faglige valg i en profesjonssammenheng.

Dette prosjektet skal bidra til å utvikle kunnskap om lærerens rolle som læremiddelredaktør innen fagområdet historie/samfunnsfag. Prosjektet kan ha ulike former for kvalitative metoder som utgangspunkt. Vi ønsker at den som søker, skisserer sin egen problemstilling, knyttet til hvordan læreren operasjonaliserer sin faglige kunnskap gjennom fagdidaktiske avgjørelser knyttet til læremiddeldidaktiske anliggender. Et eksempel på noe som kan undersøkes, kan være hvilke begrunnelser og prioriteringer som ligger til grunn for lærerens valg og tilpasning av læremidler, og hvordan disse begrunnelsene og prioriteringene reflekterer lærerens faglige bakgrunn. Vi er imidlertid også åpne for andre problemstillinger som kan belyse læreres ulike valgmuligheter hva gjelder læremidler.

Den som ansettes vil bli tilknyttet USNs satsingsområde, Læremiddelanalyse og læremiddeldidaktikk samt forskergruppen for læremiddelforskning.

Vi er særlig interessert i kandidater som kan gjøre komparative undersøkelser av læremiddelredaktørrollen i de nordiske land. Det teller også som positivt at søkeren har egen erfaring som lærer.

Tilsetting skjer for en periode på tre år. Det vil ikke bli lagt undervisningsplikt til stillingen.

Vi tilbyr

  • Spennende og utviklende fagmiljø.
  • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
  • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
  • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 479 600 i året (LT 54). Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

I særskilte tilfeller kan det være aktuelt å ansette i stillingskode 1378. Stillingskode 1378: NOK 456 400 – 615 900 (LT 51-68) i året. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger

Tilsettingsorgan for stillingen er tilsettingsutvalget for stipendiater ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Det vil bli gjennomført sakkyndig vurdering av søkerne. Aktuelle søkere vil deretter bli innkalt til intervju og må i den sammenhengen regne med å presentere og utdype prosjektet sitt muntlig.

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For utfyllende opplysninger om stillingen kan professor Merethe Roos, tlf. 35026514 og instituttleder Tone Strøm, tlf. 31 00 88 56 ved institutt for kultur, religion og samfunnsfag kontaktes.

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

1. Attesterte vitnemål og attester fra høgskole/universitet 2. Hovedfags-/masteroppgaven3. Maksimum 5 siders prosjektbeskrivelse pluss tidsplan.Prosjektbeskrivelsen må være skrevet på et skandinavisk språk.4. Eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse5. Kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen