Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Instituttleder ved Institutt for pedagogikk

Søknadsfrist: 17.01.2020

Om stillingen

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det ledig åremålsstilling som instituttleder for Institutt for pedagogikk gjeldende for en periode på fire år. Arbeidssted er på et av studiestedene hvor instituttet har virksomhet – Drammen, Porsgrunn, Notodden eller Vestfold. Tiltredelse etter avtale.

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.


Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er Norges nyeste universitet og blant de største målt i antall registrerte studenter. USN har en sterk profesjonsrettet og arbeidslivsorientert profil og er tett integrert med lokalt og regionalt samfunns- og arbeidsliv. Forskning, utviklingsarbeid og undervisning er på høyt internasjonalt nivå. Vi legger stor vekt på bærekraftsmålene både i forskning og utdanning, og i daglig drift.

Universitetet i Sørøst-Norge er en flercampusinstitusjon med studiesteder i Bø, Drammen, Kongsberg, Notodden, Porsgrunn, Rauland, Ringerike og Vestfold. Universitetet har omlag 18 000 studenter og 1900 ansatte.

Institutt for Pedagogikk organiserer et av Norges største pedagogiske fagmiljøer med 144 ansatte. Instituttet har ansvar for undervisning på BA-, MA- og Ph.d.-nivå, og leverer undervisning blant annet til universitetets lærerutdanninger.

Instituttleder er enhetlig leder med delegert ansvar for utdanning, forskning, internasjonalisering og samfunnskontakt, samt instituttets økonomi, administrative virksomhet og oppdragsvirksomhet. Instituttleder har delegert personalansvar for alle ansatte på instituttet og har således ansvar for at instituttets samlede ressurser benyttes effektivt og i samsvar med de rammer og mål som er gitt av universitetets ledelse.

Instituttleder inngår i fakultetets ledergruppe og har dekan som nærmeste leder. Det er for tiden tre nestledere ved instituttet med ansvar delegert fra instituttleder.

Universitetets administrative fellestjenester og fakultetets administrative enhet støtter instituttene, blant annet med forsknings, -utdannings, -økonomisk og personalmessig kompetanse.

Universitetet er i sterk utvikling. Dette medfører behov for kontinuerlig omstilling av virksomheten, faglig utvikling, målrettet disponering av ressurser og økt inntjening. Instituttleder har ansvar for å lede og være en pådriver i dette arbeidet.

Det søkes etter en leder som

  • har et sterkt ønske om ta et overordnet strategisk ansvar for å videreutvikle instituttets studieprogramportefølje og universitetes forskningsbaserte profesjonsutdanninger,
  • kan kvalitetssikre og stimulere til økt FoU-aktivitet, herunder også ekstern finansierte FoU-prosjekter og skape gode og forutsigbare rammevilkår for utdanning og forskning ved instituttet,
  • vil utvikle fagmiljøene og de ansattes kompetanse i tråd med universitetets hovedprofil og ambisjoner,
  • vil bidra til å styrke universitetets internasjonale profil gjennom forskning og studentmobilitet,
  • vil planlegge, kvalitetssikre og revidere instituttets studietilbud i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere for å møte nye forventninger og krav, herunder også eksternfinanisert aktivitet knyttet til EVU,
  • har relevant ledererfaring fra kunnskapsorganisasjoner, herunder erfaring med faglig og admistrativ ledelse, og erfaring fra forskningsledelse og/eller utdanningsledelse og ledelse av strategi-, endrings- og omstillingsprosesser,
  • har relevant høyere utdanning og førstestillingskompetanse innenfor instituttets fagområder. Pedagogisk fagkompetanse er ønskelig. I særlige tilfeller kan formalkravet kompenseres med annen faglig- og ledererfaring,
  • har god kunnskap om universitets- og høgskolesektoren, og instituttets profesjonsutdanninger
  • har gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter, samt en motiverende og inkluderende lederstil, og har styrke til å prioritere og ta beslutninger og
  • behersker norsk eller skandinavisk som arbeidspråk og har gode språklige ferdigheter i engelsk.

Lønn og øvrige betingelser

Stilling som instituttleder lønnes etter statens regulativ, lønnsplan 17.500, stillingskode 1475 instituttleder. Lønnsplassering i henhold til prinsippene i universitetets lønnspolitikk, lønnstrinn 80 – 87.

Fra lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd i Statens pensjonskasse, som innebærer pensjonssparing og risikoforsikring, les mer på www.spk.no

Stillingen har en åremålsperiode på fire år, med mulighet til søke forlengelse etter offentlig utlysning. Hovedarbeidssted er ved et av de studiestedene instituttet har virksomhet, Drammen, Porsgrunn eller Vestfold (Bakkenteigen).

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og tilsettingsorgan er styret ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Vi oppfordrer derfor alle kandidater som er kvalifiserte til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, nasjonal- eller etnisk bakgrunn.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Vi gjør oppmerksom på at det gis åpning for å ta imot søkere også etter at søknadsfristen er utløpt.

For nærmere opplysninger om stillingen kan dekan Arild Hovland kontaktes, tlf. 35 02 63 05 / 906 70 231.

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad med CV elektronisk ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Søk stillingen