Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Avdelingsingeniør / overingeniør tilknyttet Institutt for medisinsk biologi

Søknadsfrist: 17.10.2019

Om stillingen

UiT Norges arktiske universitet har en ledig fast stilling som avdelingsingeniør/overingeniør ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for medisinsk biologi.

UiT Norges arktiske universitet

UiT – Drivkraft i nord

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Det helsevitenskapelige fakultet


Det helsevitenskapelige fakultet
er en nasjonal nyskaping som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Stillingen er tilknyttet Tumorbiologisk forskningsgruppe, Institutt for medisinsk biologi. Den tilhører instituttets tekniske stab, og arbeidssted kan endres som følge av endringer i instituttets behov.

Tumorbiologisk forskningsgruppe driver i hovedsak med basal og pasientrelatert kreftforskning. Prosjektene omfatter bl.a. analyse av pasientmateriale, vev fra in vivo modeller, samt isolerte celler og proteiner. Det benyttes et bredt spekter av metoder.

Institutt for medisinsk biologi driver grunnleggende biomedisinsk forskning innen blant annet ulike kreftformer, hjerte-karsykdommer, kroppens immunforsvar og antibiotikaresistens. Instituttet er også involvert i marin bioprospektering og testing av nye legemidler.

Hovedtyngden av instituttets undervisning er rettet mot medisin- og odontologistudiet, men instituttet gir også undervisning både på bachelor-, master- og ph.d.-nivå innen biologi/biomedisin. Instituttet har et eget treårig bachelorprogram i bioingeniørfag. For øvrig bidrar instituttet i grunnutdanningen av studenter bl.a. i psykologi, ulike helse- og omsorgsfag og farmasi.

Arbeidsoppgaver

Den som tilsettes skal delta aktivt i forskningsgruppens prosjekter, og yte teknisk bistand i forbindelse med undervisning. Stillingsinnehaveren vil få et spesielt ansvar for den celle- og molekylærbiologiske delen i forskningsprosjektene. I tillegg vil stillingsinnehaveren kunne få oppgaver med murine dyremodeller. Det forventes at stillingsinnehaveren skal kunne ta ansvar for etablering av nye metoder og videreutvikle eksisterende metoder. Stillingsinnehaveren vil også ha ansvar for konkrete oppgaver innen forskningsgruppens generelle drift og HMS-arbeid.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Det kreves minimum relevant utdanning på master-nivå, eller tilsvarende innen relevant fagkrets. De best kvalifiserte søkerne vil bli innkalt til intervju. Vennligst oppgi referanser. Det er mulighet for tilsetting som overingeniør for spesielt godt kvalifiserte søkere.

Ved bedømmelse vil det bli lagt stor vekt på erfaring med et bredt spekter av celle- og molekylærbiologiske teknikker. Spesielt vil erfaring med RT-qPCR, protein analyser, produksjon og rensing av rekombinante proteiner, immunohistokjemi, konfokal mikroskopering bli vektlagt. I tillegg vil det være en særlig fordel med erfaring med murine dyremodeller. Det er også ønskelig at søker har erfaring med handtering av store datasett (bioinformatikk).

Erfaring med etableringen av nye metoder og videreutvikling av eksisterende metoder vil telle positivt. Det samme gjelder erfaring fra laboratorieundervisning, HMS-arbeid, og praktisk veiledning av studenter med forskningsoppgaver.

Det er et krav at søker har gode kunnskaper i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig. Personlig egnethet, gode samarbeidsevner og evne til å arbeide nøyaktig og selvstendig er viktig for stillingens funksjon og vil bli tillagt stor vekt.

Slik søker du

Søknaden må inneholde:

  • Søknadsbrev
  • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
  • Vitnemål og karakterutskrift
  • Attester og referanser med kontaktinformasjon
  • Ikke-norske søkere må dokumentere gode norsk kunnskaper

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknaden levers elektronisk gjennom Jobbnorge. Bedømmelse forutsetter at overnevnte søknadsdokumenter er vedlagt i Jobbnorge innen søknadsfristen.

De av søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervju skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Søkere som blir invitert til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Vi tilbyr

  • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
  • Gode velferdsordninger
  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1087 overingeniør / kode 1085 avdelingsingeniør. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse fra bruttolønn.

Generell informasjon

Tilsettingen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen