LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Avdelingsingeniør / overingeniør - studiestad Steinkjer

Søknadsfrist: 22.05.2022

Nord universitet

Gjennom forsking, utdanning og samfunnsdeltaking, bidreg Nord universitet til å skapa ei berekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremjar våre 11 500 studentar og 1 350 tilsette innovative løysningar og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.Nord universitet har fire strategiske satsingsområde: blå og grøn vekst, berekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerheit og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for biovitskap og akvakultur (FBA) utdannar menneske som fremjar berekraftig og nytenkjande utvikling for å møte globale utfordringar innan matproduksjon, klima og miljø.

Fakultetet er ein internasjonal arena for utdanning, forsking og kunnskapsformidling, med tilsette og studentar frå 31 land. Fakultetet tilbyd doktorgrad (ph.d.) i akvatisk biovitskap.

Fakultet for biovitskap og akvakultur har 900 studentar og 165 tilsette i Bodø og Steinkjer. Fagmiljøet er organisert i faggruppene Akvakultur, Økologi, Genomikk, Husdyr, produksjon og velferd og Alger og mikrobiell bioteknologi.

Les meir: www.nord.no/fba

Om stillinga

Ved Nord universitet, fakultet for biovitskap og akvakultur, studiestad Steinkjer, er det ledig ei fast 100% stilling som avdelingsingeniør/overingeniør, frå 01.08.2022.

Stillinga har kontorstad Steinkjer.

Arbeidsoppgåver

 • Dagleg drift av forskningslaboratoriet og undervisningslaboratoriet ved fakultetet
 • HMS-ansvar, herunder rutinar, sikkerhetsdatablad og sikkerhetskurs
 • Ansvar for/bistand til laboratorieundervisning, herunder veiledning og retting av journalar
 • Klargjering av utstyr og kjemikaliar knytt til undervisning og forskning
 • Innkjøp av utstyr, instrument og kjemikaliar
 • Handtering, registrering og risikovurdering av kjemikaliar
 • Vedlikehald og kalibrering av utstyr og instrument, både til laboratoriar og feltarbeid
 • Andre arbeidsoppgåver som høyrer inn under laboratoriedrift
 • Vedlikehald og systematisering av botaniske og zoologiske samlingar
 • I enkelte periodar kan det være aktuelt å yte bistand til ekskursjonar/feltarbeid
 • Bistå studentar, stipendiatar og andre tilsette med prosjekt knytt til laboratoriane

Kvalifikasjonskrav

 • For tilsetjing i stilling som avdelingsingeniør krevjast relevant utdanning frå universitet eller høgskule innafor kjemiske/biologiske fag, minimum tilsvarande bachelorgrad. Lang og relevant praksis kan kompensera for delar av utdanningskravet
 • For tilsetjing i stilling som overingeniør krevjast relevant utdanning fra universitet eller høgskule innafor kjemiske/biologiske fag, minimum tilsvarande mastergrad. Lang og relevant praksis kan kompensera for delar av utdanningskravet
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk og engelsk

Ynskte kvalifikasjonar og personlege eigenskapar

 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og sjølvstendig
 • Serviceinnstilling og gode samarbeidseigenskapar
 • Evne til å ta ansvar og til å ta initiativ
 • Erfaring frå laboratorieundervisning
 • Erfaring med bruk av Eco-Online og andre relevante IKT-verktøy
 • Gode IT-kunnskapar
 • Personlege eigenskapar

Vi tilbyd

Stillinga vert løna etter statens lønsregulativ,

 • avdelingsingeniør 1085- Ltr. 48 - 54, NOK 446 800,- - 491 200,- i året,
 • overingeniør 1087 - Ltr. 53 - 63, NOK 483 700,- - 574 700,- i året

For særs godt kvalifiserte søkjarar kan høgare løn bli vurdert. Løn etter ansiennitet og kvalifikasjonar.

Fra løna går lovfesta innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • Ein arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som vert tilsett må retta seg etter dei lovar, avtalar og instruksar som til ei kvar tid gjeld for stillinga. Det vert teke atterhald om endringar i ansvars- og arbeidsområdet som fylgje av framtidige organisasjonsendringar ved Nord universitet.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad gjenspeile mangfaldet i befolkninga. Nord universitet oppfordrar difor kvalifiserte kandidatar med nedsett funksjonsevne, hol i CV`en, innvandrarbakgrunn og elles ulik livserfaring til å søkje. Universitetet praktiserar moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovudavtalen i Staten.

Opplysningar om nedsett funksjonsevne eller hol i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsføremål.

Aktuelle kandidatar vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærare opplysningar om stillinga får ein ved å ta kontakt med:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attestar vert å sende elektronisk innan 22.05.2022

All dokumentasjon lastast opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkjar sitt ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innan søknadsfristen.

Etter at søknadsfristen går ut vil det bli utarbeidd offentleg søkjarliste. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan offentleggjerast sjølv etter ynskje om å bli utelaten frå søkjarlista. Søkjarar som likevel ber om konfidensialitet, må grunngje dette særskilt i søknaden. Søkjarane vil i dette tilfellet bli varsla på førehand om offentleggjering.

Referanse: 30143406

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS