LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Avdelingsingeniør / overingeniør - cellebiologi

Søknadsfrist: 19.05.2022

Nord universitet

Gjennom forsking, utdanning og samfunnsdeltaking, bidreg Nord universitet til å skape ei berekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremjer våre 11 500 studentar og 1 350 tilsette innovative løysningar og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsingsområde: blå og grøn vekst, berekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerheit og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for biovitskap og akvakultur (FBA) utdannar menneske som fremjar berekraftig og nytenkjande utvikling for å møte globale utfordringar innan matproduksjon, klima og miljø.


Fakultetet er ein internasjonal arena for utdanning, forsking og kunnskapsformidling, med tilsette og studentar frå 31 land. Fakultetet tilbyd doktorgrad (ph.d.) i akvatisk biovitskap.Fakultet for biovitskap og akvakultur har 900 studentar og 165 tilsette i Bodø og Steinkjer. Fagmiljøet er organisert i faggruppene Akvakultur, Økologi, Genomikk Husdyr, produksjon og velferd og Alger og Mikrobiell Bioteknologi.

Les meir: www.nord.no/fba

Om stillinga

Ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Nord universitetet, er det ledig ei fast 100 % stilling som avdelingsingeniør/overingeniør innan cellebiologi.

Stillinga høyrer til faggruppa Alge- og mikrobiell bioteknologi og rapporterer til leiar av gruppa. Ingeniøren skal støtte både forskningsaktivitetar og undervisningsaktiviteter innen cellebiologi og bioteknologi ved fakultetet.

Stillinga har arbeidsstad Bodø, hovedsaklig på forskningsstasjonen og noe på campus.

Arbeidsoppgåver

 • Teknisk støtte til studentar (bachelor, master og ph.d.) og vitenskapeleg tilsatte i gjennomføring av laboratorieøvelsar og forskingsaktivitetar
 • Stillinga vil ha ansvar for å leggje til rette for og gjennomføre praktisk labundervisning knytta til grunnleggande og forskningsbasert undervisning i cellebiologi og bioteknologi
 • Være en del av eit kjerneteam som nyttar cellebiologi- og bioteknologimetodar for å fremje forskning innen fagområder
 • Tilretteleggja for forskning, forskningsstøtte og optimal bruk av laboratoriet i samarbeid med leiar
 • Ansvar for drift og vedlikehald av nokre av fakultetet sine instrument og laboratoriar knytta til cellebiologi- og bioteknologiforskning
 • Oppretthalde rutinar knytta til HMS og drift av laboratoriar, inkludert LIMS (Lab management system), innkjøp av forbruksmateriell til forskning og undervisning
 • Andre arbeidsoppgåver som naturleg høyrer til faggruppa Alge- og mikrobiell bioteknologi, og forskningsstøtte til øvrige faggrupper og prosjektaktivitetar i våtlab og felt

Kvalifikasjonskrav

 • For stillinga som avdelingsingeniør krevjast bachelorgrad eller tilsvarande innanfor fagfeltet cellebiologi. Lang og relevant praksis kan kompensera for delar av utdanningskravet
 • For stillinga som overingeniør krevjast mastergrad eller tilsvarande innanfor fagfeltet cellebiologi. Lang og relevant praksis kan kompensera for delar av utdanningskravet
 • Det krevjast kunnskapar om relevante metodar som vert nytta i cellebiologi: Studier for å forstå cellefunksjoner ved bruk av flowcytometri, konfokalmikroskop, utføre bildeanalyser, kultur av primære celler, aseptiske teknikker og vedlikehold av cellelinjer, og andre cellebaserte analyser
 • Det krevjast gode muntlege og skriftlege kunnskapar på norsk. Søkjarar må også beherske engelsk muntleg og skriftleg

Øvrige kvalifikasjonar og personlige eigenskaper for jobben

 • Evne til å følgje gode laboratorieprosedyrer innan cellebiologi
 • God generell cellebiologifagleg kompetanse og interesse for forskning som brukar bioteknologi og immunologi metodar
 • Kunnskap og erfaring frå planlegging og gjennomføring av laboratoriekurs for studentar er ein fordel
 • Erfaring frå drift av cellebiologi laboratorium (minst to år)
 • Erfaring med dataregistrering, analyse og dokumentering av laboratorieresultat og miljødata
 • Kunnskap og erfaring med HMS-arbeid
 • God IT kompetanse (arbeidsstasjonsverktøy -Word, Excel, og program knytta til drift av laboratorie - LIMS)
 • Kjennskap til/erfaring frå høgare utdannings- og forskningsinstitusjonar
 • Nøyaktigheit og evne til strukturert arbeid; sjølvstende og initiativ

Vi ser etter ein motivert og samarbeidsvillig person som har evne til å arbeide tett saman med studentar, forskarar og kollegaer. Det vert derfor stilt krav til personlege eigenskapar som god orden, vurderingsevne, sjølvstende og praktiske evner. Personlege eigenskapar vil bli vektlagde.

Vi tilbyd

Stillinga vert løna etter statens lønnsregulativ, avdelingsingeniør 1085 (Ltr. 48 - 54, årslønn 446.800 - 491.200), overingeniør 1087 (Ltr. 53 - 63, årslønn 483.700,- - 574 700,-). For særleg kvalifiserte søkjarar kan ein avtale høgare løn.

For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som blir tilsett, må rette seg etter dei lover, avtalar og instruksar som til ei kvar tid gjeld for stillinga. Det blir teke atterhald om endring i ansvars- og arbeidsområde som følgje av framtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Nord universitet oppfordrar difor kvalifiserte kandidatar med nedsett funksjonsevne, hol i CV-en, innvandrarbakgrunn og elles ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpassingsavtale for hovudavtalen i Staten.

Opplysingar om nedsett funksjonsevne eller hol i CV kan bli brukte til anonymiserte registreringsføremål.

Aktuelle kandidatar vil bli kalla inn til intervju.

Kontakt

Nærare opplysningar om stillinga får ein ved å ta kontakt med:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 19.05.2022

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30143924

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS