LEDIG STILLING VED AHO

Universitetslektorer innen Arkitektur

Søknadsfrist: 29.02.2024

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole på universitetsnivå og en ledende, internasjonal arkitektur- og designskole som gir utdanning innen arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og industridesign. AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus, og arbeider med formgiving i alle skalaer; gjenstander, bygninger, by- og landskapsforming. AHO er organisert i fire institutter, og har ca. 800 studenter og 270 ansatte.

Institutt for arkitektur rommer et bredt og aktivt forsknings- og utdanningsmiljø innen byggekunst, teknologi og arkitekturhistorie som samler en del af AHOs faglighet innenfor arkitektur. Instituttet har de seneste år vært i stor utvikling og rommer i dag faglige miljøer innenfor byggekunst, teknologi og arkitekturhistorie.

 Instituttets undervisning og forskning forener teori og praksis i en studiobasert undervisning og er nært knyttet til arkitekturpraksis. Instituttet teller ca. 65 personer (40 årsverk) i undervisnings- og forskningsstillinger og PhD stipendiater. Institutt for arkitektur ivaretar sammen med Institut for urbanisme og landskapsarkitektur AHOs 5,5 årige masterutdannelsen i arkitektur for i alt ca. 400 studenter, samt en videreutdanningsmaster i arkitekturvern.

Om stillingen

Institutt for arkitektur ved AHO utlyser to 50 % åremålsstillinger på 4 år som Universitetslektor til grunnundervisningens andreår (GK3 og GK4).

AHO har en treårig grunnundervisning som har i oppgave å gi en samlet forkunnskap for AHOs masterundervisning. Andreåret bygger videre på førsteår, og forbereder for tredje år. Det er seksti studenter på andreåret og undervisningen foregår på norsk.

Vi søker engasjerte og dyktige arkitekter med orientering innenfor hele fagfeltet, men med spesiell kompetanse innen bygningsteknologi. Vi ønsker søkere med god evne til undervisning og formidling. Egen aktiv byggende arkitekturpraksis er en forutsetning for stillingen.

Arbeidsoppgaver

AHOs vedtatte curriculum for andreåret definerer undervisning i fire hovedemner; konstruksjon, bygningsfysikk, profesjonskunnskap og bærekraft. Hver av disse emnene har en hovedansvarlig stilling med tilhørende dybdekompetanse som skal ivareta undervisningskvaliteten.

De to utlyste stillingene vil erstatte dagens ansvar for henholdsvis konstruksjon, og bygningsfysikk. De enkelte undervisernes ulike dybdekompetanser skal gi studentene et samlet robust praktisk grunnlag for bærekraftig arkitekturprosjektering.

Hovedarbeidsoppgave er å veilede studentene fra idéfase og frem til semesterbesvarelser med byggbare konstruksjoner og bygningsfysiske detaljer. Foruten bygningsteknologi drøfter andreåret også arkitekturens kulturelle- og idéhistoriske rolle, i tillegg til sosial bærekraft.

Alle dagens fem deltidsstillinger på andreåret har likeverdig faglig frihet, men også ansvar for undervisning og videreutvikling av hvert sitt fagemne. Søkere forventes å kunne gjennomføre egne undervisningopplegg innen sitt spesialfelt. Dette i tillegg til generell veiledning og forelesninger.

Tilstedeværelse ved AHO i arbeidstiden er en forutsetning. Det inngår ikke fast arbeidsstasjon, men tilgang på felles arbeidsrom for undervisere. Det tilstrebes å kunne tilby deltagelse på fagekskursjoner, men dette vurderes fra gang til gang utfra budsjettmulighet. Kursledelse inngår ikke, men mindre administrative oppgaver og planlegging knyttet til eget fagemne må påregnes.

Kvalifikasjonskrav og egenskaper

Søker blir vurdert med henblikk på kompetanse som Universitetslektor. Det vesentligste elementet i kompetansekravet er søkerens arkitektfaglige arbeid med dybdekompetanse innen konstruksjon eller bygningsfysikk. Dette i tillegg til evner for arkitekturundervisning.

Stillingen vil primært knyttes opp mot grunnundervisningens andreår, men AHO/Instituttet står fritt til interne omdisponeringer ved behov.

Andreåret inngår i faggruppen Teknologi og praksis, og samarbeider tett med AHOs ingeniører, samt eksterne kompetansemiljøer innen teknologi og bærekraft. Bærekraftskunnskap, knyttet spesifikt til bygningskonstruksjoner og bygningsfysikk, er viktig for de to stillingene. Likeså er erfaring fra tverrfaglig kompleks prosjektering, og delaktighet i oppføring av større byggverk ønskelig.

Samfunnet, arkitektrollen og AHO er i kontinuerlig endring. Søkere forventes å kunne gi bidrag til diskusjoner rundt morgendagens teknologier samt til videreutvikling av andreårets innhold, pedagogikk og profil. Godt arkitektonisk kunnskapsnivå er nødvendig.

Følgende kvalifikasjoner og egenskaper er ønskelig:

- Master eller diplom innenfor arkitektur.

- God muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk, eventuelt skandinavisk språk.

- Dokumentert praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av pedagogisk utdanning og/eller undervisningserfaring med forelesninger og veiledning på universitets og høgskolenivå.

- Personlige evner til nytenking og konstruktivt samarbeid i et team og fagmiljø.

- Realisert selvstendig arkitekturarbeid, med prosjekterings- og byggerfaring på profesjonelt nivå.

- For konstruksjonsstillingen:

Bred kompetanse innen bygningskonstruksjoner og byggesystemer i arkitektur. Kunnskap om nye konstruksjoner utført med tre, stål, betong og murverk. Likeså kunnskap innen transformasjon av eksisterende bygninger samt gjenbruk av eksisterende byggesystemer. Innsikt i geo-teknikk, grunn og fundamentering. Evne til å se konstruksjoners potensiale til å strukturere arkitektonisk romlighet.

- For bygningsfysikkstillingen:

Bred kompetanse innen bygningsfysisk prosjektering av byggverk. Kunnskap om ulike klimaskall med tanke på værhud, tekking, lufting, vindtrykk, isolasjon, fuktpåkjenning og damptrykk. Kunnskap om bygningsfysisk detaljering med anvendelse av ulike teknikker og materialer. Innsikt i ulike byggematerialers klimakonsekvenser og påvirkning på miljø. Evne til å se den bygningsfysiske detaljeringens potensiale til å gestalte arkitektoniske uttrykk.

 

Vi tilbyr

- Et kreativt, innovativt og sosialt internasjonalt arbeidsmiljø sentralt plassert i Oslo

- Mulighet til å videreutvikle seg innen arkitektur og innenfor egen dybdekunnskap

- Pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ for stillingskode 1009 Universitetslektor fra kr.553 500 til 715 000 etter kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 For stillingene gjelder vanlige statlige tilsettingsvilkår. Fra lønnen går 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

For statlige virksomheter er det et mål å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn, og at det blir lagt til rette for personer med redusert funksjonsevne.

AHO forbeholder seg retten til å sette sammen et team som best vurderes å dekke andreårets ulike kompetanseområder.

Søknad

Søknaden leveres elektronisk via portalen. 

Dokumenter som må vedlegges er:

- Søknadsbrev med spesifisering av hvilken av de to stillingene som søkes (maks en A4sider)

- Kort beskrivelse av pedagogisk intensjon og oversikt over undervisningserfaring (maks to A4 sider)

- Beskrivelse av arkitektfaglig ståsted og redegjørelse for 3 egne arkitekturarbeider (maks seks A4 sider)

- Relevante attester og vitnemål

- CV

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

  • Espen Surnevik (Professor), espen.surnevik@aho.no
  • Rolf Gerstlauer (Professor), rolf.gerstlauer@aho.no
Powered by Labrador CMS