LEDIG STILLING VED AHO

Universitetslektor - The Atchitectural Project

Søknadsfrist: 29.02.2024

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole på universitetsnivå og en ledende, internasjonal arkitektur- og designskole som gir utdanning innen arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og industridesign. AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus, og arbeider med formgiving i alle skalaer; gjenstander, bygninger, by- og landskapsforming. AHO er organisert i fire institutter, og har ca. 800 studenter og 270 ansatte.

Institutt for arkitektur rommer et bredt og aktivt forsknings- og utdanningsmiljø innen byggekunst, teknologi og arkitekturhistorie som samler en del af AHOs faglighet innenfor arkitektur. Instituttet har de seneste år vært i stor utvikling og rommer i dag faglige miljøer innenfor byggekunst, teknologi og arkitekturhistorie.

 Instituttets undervisning og forskning forener teori og praksis i en studiobasert undervisning og er nært knyttet til arkitekturpraksis. Instituttet teller ca. 65 personer (40 årsverk) i undervisnings- og forskningsstillinger og PhD stipendiater. Institutt for arkitektur ivaretar sammen med Institut for urbanisme og landskapsarkitektur AHOs 5,5 årige masterutdannelsen i arkitektur for i alt ca. 400 studenter, samt en videreutdanningsmaster i arkitekturvern.

Om stillingen

Institutt for arkitektur ved AHO utlyser en 50 % fast stilling som Universitetslektor knyttet til undervisning. Stillingen er nå tiltenkt masterkurset The Achitectural Project (TAP), men den som tilsettes må være åpen for at det kan komme endringer i arbeidsoppgaver og fagområde.

Arbeidsoppgaver

AHO søker en dyktig arkitekt med erfaring fra praksis og fra undervisning på masternivå.

TAP er et masterkurs innenfor bygningsprosjektering ledet av professor Beate Hølmebakk. Kurset har som hovedmål å frembringe arkitekturprosjekter der det arbeides aktivt med rammene for utvikling av arkitektonisk form.

Kurset tilbyr prosjekteringsoppgaver i liten til mellomstor skala og det utarbeides nytt program for hvert kurs. Planlegging av kursinnhold og ekskursjoner vil inngå i arbeidsoppgavene. Selve undervisningen foregår i form av veiledning på salen, plenumsgjennomganger og faglige innspill i forelesninger og diskusjoner. Den aktuelle kandidaten må stille høye krav både til sitt eget og studentenes arbeid, ha en velutviklet kritisk sans og være komfortabel med å formulere og formidle konstruktive og utfordrende prosjektfaglige analyser. Undervisningen foregår på norsk og engelsk.

Tilstedeværelse ved AHO i arbeidstiden er en forutsetning. Det inngår ikke fast arbeidsstasjon, men tilgang på felles arbeidsrom for undervisere.

Kvalifikasjonskrav og egenskaper

Søker blir vurdert med henblikk på kompetanse som Universitetslektor. Det vesentligste elementet i kompetansekravet er søkerens arkitektfaglige arbeid og posisjon i forhold til arkitekturundervisning.

Stillingen vil primært knyttes opp mot masterkurset The Architectural Project, men AHO/Instituttet står fritt til interne omdisponeringer ved behov.

Søkeren skal kunne dokumentere følgende:

- Master eller diplom innenfor arkitektur

- Minimum 7 års relevant arbeidserfaring

- Praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av undervisning og veiledning på universitets og høgskolenivå.

- Internasjonalt faglig nettverk

- Gode samarbeidsevner

- God muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk

Vi tilbyr

- Et kreativt, innovativt og sosialt internasjonalt arbeidsmiljø sentralt plassert i Oslo

- Mulighet til å videreutvikle seg innen arkitektur og innenfor egen dybdekunnskap

- Pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ for stillingskode 1009 Universitetslektor fra kr. 553 500 til 715 000 etter kvalifikasjoner. For stillingen gjelder vanlige statlige tilsettingsvilkår. Fra lønnen går 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Stillingen er fast. Tiltredelse etter avtale (Tentativt sommeren 2024).

Søknad

Søknaden leveres elektronisk via portalen. 

Dokumenter som må vedlegges er:

- Søknadsbrev (maks en A4 side)

- Kort beskrivelse av pedagogisk intensjon og oversikt over undervisningserfaring (maks to A4 sider)

- Kort beskrivelse av arkitektfaglig ståsted og redegjørelse for 3 arkitekturarbeider som bekrefter dette (maks seks A4 sider)

- Relevante attester og vitnemål

- CV

For statlige virksomheter er det et mål å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn, og at det blir lagt til rette for personer med redusert funksjonsevne.

Spørsmål om stillingen

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

  • Fungerende instituttleder Rolf Gerstlauer ved Institutt for arkitektur; Rolf.Gerstlauer@aho.no og 
  • Professor Beate Hølmebakk; Beate.Hølmebakk@aho.no

Generell informasjon om AHO finnes på www.aho.no.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS