Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Doktorgradsstipendiat innen fornybar energi og fagområdet hydrogenteknologi

Søknadsfrist: 03.06.2020

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag er det ledig en 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i fornybar energi, tilknyttet Institutt for Ingeniørvitenskap, for en periode på tre år, med mulighet for utvidelse til fire år med 25 % pliktarbeid. Arbeidssted er for tiden Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Fornybar energi var det første forskningsområdet som ble opprettet som toppforskningsområde ved Universitetet i Agder. Med etablering av en rekke bedrifter som hadde fokus på fornybar energi, var Agder på vei til å bli en betydelig region for fornybar energi. UiA har et tett samarbeid med industrien innenfor fornybar energi.

Institutt for ingeniørvitenskap har mer enn 100 ansatte i vitenskapelige stillinger og mer enn 1500 studenter på alle nivåer. En rekke forskningsprosjekter utføres i alle gruppene; Mekatronikk, Fornybar Energi, Byggteknikk og Industriell Økonomi, der vi også ønsker tverrfaglige prosjekter mellom avdelingene eller med andre forskningsgrupper ved fakultetet og universitetet velkommen. Denne posisjonen vil bli knyttet til Fornybar Energi-gruppen. Vi har et bredt internasjonalt nettverk, nært samarbeid med industripartnere og offentlige tjenester i regionen. Partnerne bidrar med oppdrag, kompetanse og ressurser til undervisning og forskning.

Arbeidsoppgaver

Stilling som ph.d.-stipendiat er innenfor fagområdet fornybar energi, og fagfeltet hydrogenteknologi. Temaet vil innebære design og utvikling av en vannelektrolysør basert på proton (PEM) og anioniske (AEM) membraner for hydrogenenergilagring. Prosjektet vil fokusere på aspekter knyttet til grunnleggende elektrokjemi, foruten design og testing av et cellehus som kan operere ved forhøyet trykk. Sammenligning vil bli gjort mellom PEM og AEM-teknologier. Et av målene for arbeidet vil være å identifisere og teste erstatninger til tradisjonelle katalysatorer for å tillate en lavere driftskostnad.

Stillingen som ph.d.-stipendiat varer i utgangspunktet over en periode på 3 år, og er knyttet til Institutt for Ingeniørvitenskap. Tiltredelse er satt til 01.08.2020, eller etter avtale.

Hydrogenteknologi i kombinasjon med brenselceller og vannelektrolyse er en viktig del av fremtiden for fornybar energi som gjøre det mulig å innfri klimamål i nær fremtid. Langsiktig lagring av fornybar energi i form av elektrolytisk hydrogen kan brukes i mange bruksområder som i dag bruker fossilt brensel. Det foreslåtte forskningsemnet er innen hydrogen- og brenselcelle-/elektrolyserteknologier.

Dette ph.d.-prosjektet vil fokusere på å utvikle nye løsninger på konseptet med å produsere hydrogen gjennom vannelektrolyse. Dette vil innebære å utforske grunnleggende fasetter av den underliggende elektrokjemien til både PEM- og AEM-teknologier, med den hensikt å finne en samarbeidende løsning mellom de nevnte teknologiene og bruken av nye elektrokatalytiske materialer. Disse løsningene vil bli fysisk brukt i utviklingen av en enkelt celle/stabel med vekt på å bruke innovativ design for å produsere hydrogen gjennom polymer membran teknologier.

En av utfordringene i å utvikle denne teknologien er å produsere hydrogen ved forhøyet trykk, med renhet større enn 99,99% ved hjelp av kostnadseffektive katalysatorer som opererer ved høy effektivitet.

Hovedoppgavene til ph.d.-prosjektet er:

 • å undersøke de grunnleggende elektrokjemiske trinnene i prosessen av å splitte vann for å produsere hydrogen
 • å finne alternative elektrokatalytiske materialer til å erstatte tradisjonell høy lasting av platina gruppe metaller (PGM)
 • å utvikle et trykksatt PEM/AEM-stabelkonsept for å produsere hydrogen under effektive driftsforhold

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Søkeren skal ha en mastergrad fra et norsk eller akkreditert utenlandsk universitet innen fornybar energi, kjemiteknikk, elektrokjemi eller et lignende/relatert felt, og ha kompetanse på områder som er relevante for stillingen. Prioritet vil bli gitt til emnet på elektrolytisk produksjon av hydrogen. Årets kandidater/kandidater som er i avslutningsfasen av master kan også søke.
 • Det er pålagt (obligatorisk) at søkeren har flytende språkkunnskaper både innen muntlig og skriftlig norsk, da kandidaten kan måtte regne med å bidra til undervisning i ulike fag innen fornybar energi.
 • Svært gode ferdigheter på engelsk er også et krav, i både skriftlig og muntlig form.

Det er en forutsetning for ansettelse at stipendiaten tas opp på UiAs ph.d.-program i teknologi og realfag, spesialisering innen ingeniørvitenskap, og forskningsområde fornybar energi.

Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant forskningserfaring på elektrolytiske hydrogenproduksjonssystemer.
 • God erfaring innen teoretisk modellering og simulering ved hjelp av Matlab, COMSOL eller Python eller lignende programvareverktøy.
 • Erfaring i design og fabrikasjon ved hjelp av SolidWorks, Inventor, etc., og laboratorietestingskompetanse ved bruk av elektrokjemiske metoder som EIS, CV, IV kurver etc.
 • Publikasjoner i minst ett fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift om temaet hydrogenevolusjon ved elektrolyse av vann og tidligere akademisk erfaring innen temaet elektrokjemisk hydrogenproduksjon.

Personlige egenskaper

 • Sterkt motivert av grunnleggende vitenskapelig forskning
 • Nysgjerrig, resultatdrevet og besluttsom
 • Godt organisert og har interesser utover egen forskning og evne
 • Vilje til å jobbe uavhengig så vel som en del av et team i henhold til prosjektets mål

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • Et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr. 479 600 brutto pr. år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • Vitnemål med karakterer
 • Masteroppgave/hovedfagsoppgave
 • Attester
 • Vitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet, samt liste over disse
 • Prosjektbeskrivelse på maksimum 5 sider, inklusiv litteraturliste. Skissen skal presentere og drøfte mulige forskningsspørsmål, teoriperspektiver, materiale, fremdriftsplan og metoder innenfor den gitte rammen.
 • Evt. annet

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 03.06.20

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen