Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Doktorgradsstipendiat i profesjonsfaglig digital kompetanse for lærere

Søknadsfrist: 07.06.2020

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for samfunnsvitenskap er det ledig en 100 % stilling som doktorgradsstipendiat innen profesjonsfaglig digital kompetanse for lærere (PfDK), tilknyttet Institutt for Informasjonssystemer for en periode på tre år, evt. fire år med 25 % arbeidsplikt. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Fakultet for samfunnsvitenskap har fire institutter: Institutt for statsvitenskap og ledelse, Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, Institutt for informasjonssystemer og Institutt for sosiologi og sosialt arbeid.

Institutt for informasjonssystemer har 28 ansatte i faste vitenskapelige stillinger, i tillegg til 8 doktorgradsstipendiater. Instituttet forsker og underviser i grenselandet mellom teknologi, organisasjon og økonomi. Dette gjenspeiles i den faglige profilen til studiene i IT og informasjonssystemer som instituttet har ansvaret for, her inngår blant annet programmering, læringsanalyse og personvern og informasjonssikkerhet, alle tre områder som i økende grad er relevante for utdanningssektoren.

Om forskningstemaet

FNs bærekraftmål nr. 4 God utdanning skal «Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle». Forskningstemaet profesjonsfaglig digital kompetanse for lærere kan knyttes opp til dette bærekraftmålet. Digitalt kompetente lærere er avgjørende for at elever skal kunne bli gode digitale borgere, kritiske og reflektere brukere av digitale ressurser, produkter og tjenester og å være i stand til å utøve digital dømmekraft.

Profesjonsfaglig digital kompetanse for lærere er et relativt ungt/nytt forskningstema innenfor samfunnsvitenskapene. Selv om det finnes mye forskning som ligger tett opp til temaet, blant annet innenfor pedagogikk, er det få studier som illustrerer hva profesjonsfaglig digital kompetanse for lærere betyr i en samfunnsvitenskapelig kontekst. Aktuelle fokusområder for PhD-prosjektet kan for eksempel være å undersøke hvordan skoleledere og skoleeiere arbeider med- og forstår sin egen rolle i skolens arbeid med digital kompetanse for lærere, hvordan skoler og lærere håndterer informasjonssikkerhet, nettvett og personvern, eller hvordan nye systemer for rapportering og vurdering kommuniseres, forstås og tas i bruk. Temaet er stadig mer aktuelt i det at samfunnet og utdanningssystemet digitaliseres, noe som igjen får betydning for lærerrollen.

Arbeidsoppgaver

Forskningstemaets tilknytning til fakultetets forskningsmiljø

Temaet er tverrfaglig og vil understøtte Institutt for informasjonssystemer og Fakultet for samfunnsvitenskaps strategi om å øke innsatsen mot lærerutdanningene. Stipendiaten vil bli tilknyttet Center for Digital Transformation, CeDiT, som er et av SV-fakultetets prioriterte forskningsområder. I CeDiT er det etablert en tverrfaglig undergruppe som forsker spesielt på digital transformasjon av utdanning. Temaet passer godt inn ved Institutt for Informasjonssystemers pågående arbeid med temaet i lærerutdanningene. Mer informasjon om fakultetets forskergrupper, doktorgradsprogram og spesialiseringer.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Stipendiaten må ha nødvendige kvalifikasjoner for opptak til fakultetets phd-program. Kvalifikasjonskravet er fullført hovedfag/mastergrad innenfor informasjonssystemer eller annet fagområde som kan gi opptak til fakultetets Phd program, inklusiv lektorutdanning i samfunnsfag, med et gjennomsnittlig karakternivå på B eller bedre (inkl. på master/ hovedoppgaven). Søkere som er i avslutningsfasen av masteroppgaven er også velkomne til å søke. Gode engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig er en forutsetning. Den som ansettes må beherske norsk eller et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig og kjenne til nordisk utdanningskontekst.

Ønskede kvalifikasjoner

 • god kjennskap til utdanningssektoren i Norge og/ eller Norden
 • god kjennskap til/kunnskap om digital teknologi og utdanning

Personlige egenskaper

Personlig egnethet og samarbeidsevner vil bli tillagt vekt. Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig. I tillegg forventer vi at den som tilsettes vil være motivert for å dele kunnskaper, og ha evne til å jobbe som en del av et aktivt forskerteam. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning. I tillegg til formell kompetanse vil motivasjon for å ta en doktorgradsutdanning vektlegges. Stillingen anses som en viktig rekrutteringsstilling til vitenskapelige stillinger ved universiteter og høgskoler.

Vi tilbyr

 • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr. 479.600 bto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • vitnemål med karakterer
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave
 • attester
 • evt. vitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet, samt liste over dette
 • prosjektbeskrivelse på maksimum10 sider, inklusiv litteraturliste. Skissen skal presentere og drøfte mulige forskningsspørsmål, teoriperspektiver, metode, og fremdriftsplan innenfor den gitte rammen.

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 7. juni 2020.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen