LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Doktorgradsstipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid: songwriting

Søknadsfrist: 30.10.2023

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag, er det ledig inntil to 100 % stillinger som doktorgradsstipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor rytmisk musikk, tilknyttet Institutt for rytmisk musikk, for en periode på tre år, evt. fire år med 25% pliktarbeid. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Vår ph.d.-utdanning i kunstnerisk utviklingsarbeid er en fellesgrad ved Fakultet for kunstfag, Universitetet i Agder, og Fakultet for utøvende kunstfag, Universitetet i Stavanger. Fakultetet tilbyr ph.d.-utdanning og flere master- og bachelorgradsstudier innen kunstfag, deriblant ph.d.-spesialisering i utøvende rytmisk musikk og masterspesialiseringer innenfor utøving, elektronisk musikk, songwriting, world music og music business management.

Institutt for rytmisk musikk er Norges største utdanningsinstitusjon innenfor rytmisk musikk, og har høyt kvalifiserte ansatte med høy kunstnerisk kompetanse innenfor utøvende rytmisk musikk, og ansatte som har omfattende nasjonale og internasjonale nettverk. I tillegg besitter instituttet solid musikkvitenskapelig veiledningskompetanse. Disse vil være viktige bidragsytere for stipendiatens læringsmiljø, og også som aktuelle veiledere for den som tilsettes. Instituttet ble også tildelt et senter for fremragende utdanning (SFU) i 2022.

Fakultetet har investert betydelig i innspillingsstudioer av høy internasjonal standard og har i tillegg eget 3D lydsystem, flotte konsertlokaler og godt utstyrte øvingsrom.

Arbeidsoppgaver

Universitetet i Agder søker utøvende låtskrivere/komponister/tekstforfattere som ønsker å gjennomføre ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Fakultet for kunstfag, Institutt for rytmisk musikk, og vi ser etter søkere med tydelig utøverperspektiv innenfor låtskriving som kunstnerisk og kreativ praksis.

Den kreative låtskrivingsprosessen innbefatter gjerne tekst, komponering og produksjon samtidig – låtskriving og produksjon er i dag å anse som to sider av samme sak. Begge innehar et vell av fasetter og opererer i hele spekteret mellom kommersiell og eksperimentell rytmisk musikk. Forskningen fra innside-perspektivet mangler i stor grad i dag, og er svært viktig når UiA skal være aktør i dagens og morgendagens praksiser, både av hensyn til forskningen og kunsten, men også til studentene og utdanningen vi tilbyr. Diskursen rundt låtskriving som kunstnerisk og kreativ praksis og hvordan vi bedre kan forstå den som en overlappende aktivitet mellom ulike fokusområder, vil ha betydning for nåtidens låtskrivere, kommende låtskrivere, organisasjoner som representerer låtskrivere, pedagoger og forskere, og den rollen låtskriving har og vil ha som kunstnerisk uttrykk i samfunnet i fremtiden.

Ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid er kunstfagenes parallell til forskerutdanning, og hvor kunstutøvelsen skal stå i sentrum for doktorgradsarbeidet. Samtidig skal kunstutøvelsen følges av en eksplisitt refleksjon som ved presentasjon av prosjektet gjør det mulig for andre å ta del i den arbeidsmåten og innsikten som det kunstneriske utviklingsarbeidet genererer.

I samsvar med god akademisk skikk og forskningsetiske standarder skal doktorgradsutdanningen kvalifisere for kunstnerisk utviklingsarbeid av internasjonal standard og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles høye krav til kunstnerisk innsikt og kompetanse.

Kandidaten skal være i kunnskapsfronten innen sentrale praksiser, retninger og diskusjoner i det kunstneriske fagfeltet. Etter endt utdanning skal kandidaten også kunne utvikle, artikulere og gjennomføre kunstneriske prosjekter med høy kompleksitet og faglig relevans, samt formidle eget arbeid på en måte som evner å skape oppmerksomhet rundt de temaer som er behandlet i arbeidet. Gjennom doktorgradsutdanningen skal kandidaten være i stand til å identifisere relevante etiske problemstillinger og utøve sitt kunstnerskap med faglig integritet.

Les mer om doktorgradsutdanningen på våre nettsider.

Aktuelle prosjekter

Universitetet i Agder søker utøvende låtskrivere/komponister/tekstforfattere som over 3 (4) år ønsker å utvikle og utforske et kunnskapsområde innen fagfeltet songwriting, der skapende prosesser i kunstnerisk praksis er et overordnet tema. Prosjektet kan ta for seg, men er ikke begrenset til: nyskaping og tradisjon, co-writing, toplining, AI og teknologi, songwriting som kunstnerisk uttrykk.

I tillegg til de faglige og personlige kvalifikasjonene, vil prosjektskissen stå sentralt i vurderingen av søknaden. Vi ber om at man i prosjektbeskrivelsen gir et sammendrag av de viktigste kunstneriske aktivitetene og resultatene i prosjektet og hvilke aspekter ved den kunstneriske praksis som vil være av særlig interesse for refleksjon i ph.d.-arbeidet. Det er viktig for oss at kandidatene utvikler prosjekt som komplementerer deres egne faglige styrker, interesser og kunstneriske profil.

Prosjektskisse 

Søker må utarbeide en foreløpig prosjektskisse for et doktorgradsprosjekt innenfor fagområdet der det gjøres rede for problemstilling, relevans og teoretisk- og metodisk tilnærming. Prosjektskissen vil inngå i kompetansevurderingen. I løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden vil prosjektskissen og fremdriftsplan bli videreutviklet i samarbeid med veilederne og utformet til den endelige planen for ph.d.-prosjektet.

Mal for prosjektskisse finner du her.

UiA tar sikte på å arrangere søknadsseminar for aktuelle kandidater, til hjelp med søknadsutformingen.

Det forutsettes at de som tilsettes inngår og bidrar aktivt i en av forskningsgruppene som er opprettet ved Institutt for rytmisk musikk og Popular Music Research Unit (PMRU). PMRU utgjør en forskningsenhet underlagt Institutt for rytmisk musikk og Fakultet for kunstfag som er opprettet for å organisere de fem forskningsgruppene og flagge forskningsaktiviteten i rytmisk musikk nasjonalt og internasjonalt. Nærmere opplysninger om forskningsgruppene og PMRU finnes her

Kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Søkeren må ha mastergrad/hovedfag/diplom eller tilsvarende i et relevant fagfelt. Kunstnerisk realkompetanse og produksjon, kan etter særskilt vurdering, gi grunnlag for opptak på programmet. 

Årets kandidater som er i avslutningsfasen av sitt masterstudium kan også søke.

Arbeidsspråket ved universitetet er norsk. I stillingen er det ikke et krav om å beherske norsk, men kjennskap til norsk eller et annet skandinavisk språk er en fordel. Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig. For å undersøke om det er krav om dokumenterte engelskkunnskaper ved bruk av test, se her. Se utlysningsteksten på engelsk for nærmere informasjon.

Videre legges det vekt på at søkeren:

 • utøver musikk på et faglig nivå som gjør at du ved fullført treårig ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid vil kunne demonstrere et kunstnerisk utøverskap på høyt internasjonalt nivå
 • har evne og vilje til refleksjon over egen kunstnerisk virksomhet og til å samarbeide i et kunstnerisk og akademisk fagmiljø
 • er motivert og har forutsetninger for å gjennomføre doktorgradsutdanningen i løpet av ansettelsesperioden
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • faglig utvikling i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et godt, inkluderende arbeidsmiljø
 • moderne lokaliteter
 • et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 532 200 bto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Fakultet for kunstfag ønsker flere kvinner i kunstneriske/vitenskapelige toppstillinger, og ut fra et langsiktig perspektiv oppfordres derfor kvinner spesielt til å søke stillingene.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder. En gjør spesielt oppmerksom på at fakultetet stiller krav om residensplikt for de som tilsettes i tråd med tilsettingsregler for vitenskapelige stillinger i statlig sektor.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju, og det kan også bli aktuelt med prøvespill eller ytterlig dokumentasjon av kunstnerisk praksis. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Ved meningsforskjell mellom den norske og den engelske teksten skal den norske teksten legges til grunn.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • prosjektbeskrivelse på maksimum 5 sider, inklusiv litteraturliste. Skissen skal presentere og drøfte mulige kunstneriske forskningsspørsmål, teoriperspektiver, metoder, materiale og fremdriftsplan med budsjett innenfor den gitte rammen på kr. 150.000,- totalt.
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, erfaring og kunstnerisk arbeid, med lenke til Dropbox, Soundcloud, YouTube, eller lignende.
 • vitnemål og karakterutskrifter for all utdanning utover videregående skole
 • vitnemål fra høyere grad/mastergrad med oversikt over hvilke emner/kurs som inngår i graden
 • søkere med utenlandsk utdanning skal vedlegge en offisiell beskrivelse av karaktersystemet der utdanningen er avlagt
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave
 • attester
 • fullstendig publikasjonsliste over kunstneriske arbeider
 • dokumentasjon av musikalsk-kunstnerisk utviklingsarbeider (inntil 5)

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Søknadsfrist: 30. oktober 2023.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS