LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Doktorgradsstipendiat i kroppsøving med fokus på friluftsliv

Søknadsfrist: 26.02.2024

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra alle sine fagområder.

Universitetet holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder (UiA), Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en 100% stilling som doktorgradsstipendiat med fokus på utvikling og implementering av regelmessig naturbasert uteundervisning i skolen. Stipendiatstillingen er tilknyttet Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving, UiA, og Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet sykehus (SSHF), og det forventes at doktorgradsstipendiaten bidrar i begge fagmiljøene. Varighet er en periode på tre år, eventuelt fire år kombinert med pliktarbeid ved UiA eller klinisk arbeid ved SSHF. Tiltredelse etter avtale med fakultetet. Arbeidssted er både UiA (Campus Kristiansand) og SSHF.

Fakultetet ved Universitetet i Agder har fire institutter: Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving, og Institutt for psykososial helse. Doktorgradsstipendiaten vil være tilknyttet forskningsgruppen ROPE (Research in Outdoor Education and Physical Education). I tillegg har instituttet forskningsgruppene SPADE (Sport Performance and Athlete Development Environments) og PAHLS (Physical Activity and Health Across the LifeSpan).

Ved Avdeling for barn og unges psykiske helse ved SSHF vil stipendiaten være tilknyttet Forsknings- og Utviklingsenheten og forskningsgruppen UTforsk (Forskergruppe for utendørsterapi og naturbasert helsefremming). I tillegg har FoU-enheten to andre forskningsgrupper med fokus på familieforskning og angstforskning.

Arbeidsoppgaver

Stipendiatstillingen vil være tilknyttet et tverrfaglig utviklingsprosjekt kalt «Vill vekst: Friluftsterapi som helsefremmende, forebyggende og bærekraftig metode i skole, helsetjeneste og fritid på Agder» som er et samarbeidsprosjekt mellom Sørlandet sykehus, Universitetet i Agder, Agderkommuner og frivillige organisasjoner.

Denne utlysningen er knyttet opp mot arbeidspakken som fokuserer på forebygging hvor det er innledet samarbeid med tre skoler i Agderkommunene Kristiansand, Arendal og Iveland. Gjennom aksjonsforskning skal en kombinasjon av uteskole og friluftsterapi utvikles og prøves ut som forebyggende tiltak i skolene. Prosjektet fokuserer særlig på barn og unge med nevroutviklings- og tilpasningsvansker. Disse barna er ofte vanskelige å nå gjennom ordinære skoletilbud og øvrige offentlige hjelpetilbud. Gjennom naturbaserte alternativer ønsker vi å gi bedre vekstvilkår for denne populasjonen av barn og unge. Det overordnede målet med prosjektet er å fremme inkludering, tilhørighet, mestringsopplevelser og utvikling hos sårbare barn og unge, og samtidig forebygge utenforskap, psykisk uhelse og marginalisering i løpet av ungdomsårene og videre i livet.

Stipendiaten forventes å drive selvstendig forskning innen rammene for prosjektet. Den som tilsettes i stillingen får et tverrfaglig veiledningsteam.

Søkere bes utvikle en prosjektbeskrivelse for prosjektet. Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på maksimum ti sider inklusiv rasjonale (med aktuelle referanser), forskningsspørsmål, metode og materiale og tidsplan. Prosjektbeskrivelsen skal struktureres med utgangspunkt i malen for phd-programmet i helse- og idrettsvitenskap

Ta eventuelt kontakt med enten Carina Ribe Fernee, carina.fernee@sshf.no eller Øystein Winje, oystein.winje@uia.no, for å få tilsendt mer informasjon om ovennevnte forskningsprosjekt som kan danne grunnlag for søkers egen prosjektbeskrivelse.

Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten tas opp på UiAs ph.d.-program ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. Ved spørsmål om PhD-programmet kontakt Eli Andås, eli.andas@uia.no

Nødvendige kvalifikasjoner

Hovedfag/mastergrad i utdanningsvitenskap, kroppsøving, idrettsvitenskap, friluftsliv, psykisk helsearbeid eller tilsvarende relevant fagområde, fortrinnsvis med oppgave/prosjekt relevant for stillingen.

Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder og Sørlandet sykehus er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Det kreves gode kunnskaper i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra forskning eller kjennskap til forskningsområder relevant for utlysningen.
 • Erfaring fra prosjektarbeid innen pedagogikk/utdanningsvitenskap, friluftsliv eller helsefremming.
 • Kunnskap om kvalitativ og/eller kvantitativ metode.
 • Interesse for pedagogisk og/eller helsefremmende arbeid i naturen.
 • Erfaring fra norsk grunnskole og/eller relevant helsefaglig arbeid.
 • Erfaring fra relevant undervisnings-, friluftsfaglig og/eller helsefaglig arbeid.

Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Faglig engasjement
 • Evne til å sette seg inn i nye problemstillinger og metodetilnærminger
 • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • Et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 532 200 bto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en».

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • Vitnemål og karakterutskrifter for all utdanning utover videregående skole til og med bachelornivå
 • Vitnemål fra høyere grad/mastergrad med oversikt over hvilke emner/kurs som inngår i graden
 • Søkere med utenlandsk utdanning skal vedlegge en offisiell beskrivelse av karaktersystemet der utdanningen er avlagt
 • Sammendrag på ca. 1-2 sider fra/av masteroppgaven/hovedfagsoppgaven
 • Vitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet, samt opptil tre publikasjoner som vedkommende vil ha tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • Prosjektbeskrivelse på maksimum ti sider, inklusiv rasjonale (med aktuelle referanser), forskningsspørsmål, metode og materiale og tidsplan.
 • Attester

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 26. februar 2024.

Kontaktinformasjon

For spørsmål eller nærmere opplysninger om stillingen og prosjektskissen til hovedprosjektet:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS