LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Postdoktor i litteraturvitenskap

Søknadsfrist: 27.01.2022

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, er det ledig en 100 % stilling som postdoktor i litteraturvitenskap, tilknyttet Institutt for nordisk og mediefag, for en periode på to år. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand, og den som får stillingen, har residensplikt. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Institutt for nordisk og mediefag har ca. 55 faglig ansatte. Instituttets kjerneområder er undervisning og forskning i lærerutdanningene, i nordiskfaget og i kommunikasjons- og mediefag. Sammen med Institutt for fremmedspråk og oversetting har instituttet to ph.d.-spesialiseringer (språkvitenskap og litteraturvitenskap.

Arbeidsoppgaver

Postdoktorstillingen er knyttet til forskningsprosjektet Making Memories. Contemporary Aesthetic Articulations of Norway in the Second World War.

Her er mer informasjon om prosjektet.

Prosjektet er innstilt til støtte fra Fellesløftet (NFR) og er et internasjonalt og tverrvitenskapelig forskningssamarbeid med en fireårig tidshorisont. Det forventes at den som ansettes, deltar aktivt i prosjektgruppas aktiviteter.

Postdoktoren skal forske på forbindelsen mellom ikke-fiktive ressurser og estetiske adaptasjoner innenfor de rammene som prosjektet definerer. Litteratur, film, teater og tv-serier som tematiserer andre verdenskrig, søker jevnlig kunnskap og inspirasjon fra forskningspublikasjoner, lærebøker, selvbiografier, dagbøker og andre former for ikke-fiktive tekster og dokumentarisk materiale. Minnekulturen rundt andre verdenskrig er preget av disse adaptasjonspraksisene, og overføringer fra ett format (sjanger eller medium) til et annet er vesentlig for en rekke estetiske produksjoner. Adaptasjonsprosesser er et lite undersøkt og debattert tema i krigsminneforskningen, og målet med stillingen er å gjøre grundige analyser og bidra med teoretiske perspektiver på den estetiske formidlingen av andre verdenskrig i Norge.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse i stilling som postdoktor går fram av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat

Søkere må ha:

 • Doktorgrad i litteraturvitenskap, dramaturgi, teatervitenskap, filmvitenskap, visuell kultur eller medieforskning med vekt på TV. Aktuelle søkere må ha innlevert doktoravhandlingen til godkjennelse før søknadsfristen. Avhandlingen må være godkjent før vedtak om ansettelse kan foretas. Tiltredelse i postdoktorstilling kan ikke skje før disputas er godkjent.
 • Søkere må legge ved en prosjektskisse med tentativ plan for gjennomføring av forskingsarbeidet og for publisering i postdoktorperioden.
 • Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

Dokumentert vitenskapelig publisering ut over doktoravhandlingen og erfaring fra eksternt finansiert forsknings- og utviklingsarbeid (søknadsarbeid og gjennomføring) vil tillegges vekt i vurderingen av søkerne.

Det er ønskelig at søkerne har disputert i løpet av de siste fem årene.

Det vil bli lagt vekt på prosjektbeskrivelsen og dennes relevans i forhold til aktuelt fag og forskningsmiljø i fakultetet.

Personlige egenskaper

Følgende personlige egenskaper vektlegges:

 • Gode organisatoriske egenskaper
 • Evne til både å arbeide selvstendig og i team
 • Evne til å arbeide systematisk og målrettet
 • Fleksibilitet

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • Et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • Et sterkt fagmiljø og et godt kollegafellesskap som vektlegger tverrfaglig samarbeid
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.510, kode 1352 postdoktor, kr. 553 500 – 574 700 bto pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • CV med publikasjonsliste og inntil 3 referanser
 • Vitnemål med karakterer
 • Attester
 • Prosjektskisse med framdriftsplan (5 sider)
 • Inntil 10 vitenskapelige publikasjoner (inkludert doktoravhandlingen)

Prosjektskissen skal inneholde en plan for gjennomføring av forskingsarbeidet og for publisering i postdoktorperioden.

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 27.01.22

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS