Stilling:

Førsteamanuensis / universitetslektor i norskdidaktikk

Søknadsfrist: 16.10.2022

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk er det ledig inntil to faste 100 % stillinger som førsteamanuensis/universitetslektor i norskdidaktikk, tilknyttet Institutt for nordisk og mediefag. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet. Instituttet ønsker å styrke sin undervisnings- og forskningskapasitet innen norskdidaktikk. Det er ønskelig at den som tilsettes tar en aktiv rolle i dette arbeidet.

Institutt for nordisk og mediefag har ca. 45 faste faglige ansatte. Instituttets kjerneområder er undervisning og forskning i lærerutdanningene, i nordiskfaget og i kommunikasjons- og mediefag. Sammen med Institutt for fremmedspråk og fagoversetting har instituttet to ph.d.-spesialiseringer (språkvitenskap og litteraturvitenskap). Instituttet har også en stadig økende portefølje innen etter- og videreutdanningstilbud, særlig rettet mot barnehage- og skolesektoren.

Arbeidsoppgaver

Stillingene vil hovedsakelig være knyttet til undervisnings- og forskningsrelaterte oppgaver knyttet til norskfaget i lærerutdanningene. Bidrag på ulike EVU-oppdrag vil også inngå i stillingen, noe som kan innebære reiseaktivitet, hovedsakelig i Agder.

Den som tilsettes vil inngå i en felles stab som har ansvar for instituttets samlede undervisningsbehov, og må derfor regne med å undervise i fagfelt som ligger utenfor kjernen av egen kompetanse, samt ta del i administrative oppgaver. Forskningstid vil tildeles etter de prinsippene som gjelder på UiA og instituttet.

Nødvendige kvalifikasjoner

For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.

Samlede kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

For stillinger som førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

Dersom det på grunn av manglende søkertilfang, eller av andre grunner ikke er aktuelt å ansette i stilling som førsteamanuensis, kan det bli aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor. Det forventes at den som eventuelt ansettes som universitetslektor er på vei til å kvalifisere seg til førsteamanuensis, og at en konkret plan for å fullføre dette avtales med instituttleder. Ph.d.-kandidater som ennå ikke har levert, eller fått bedømt, sine doktorgradsavhandlinger, kan være slike kandidater.

For stilling som universitetslektor kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

For å være aktuell for stillingen må søkeren minst ha mastergrad/hovedfag i nordisk språk- og litteraturvitenskap, norskdidaktikk eller tilsvarende.

Følgende kriterier vil videre bli vektlagt i prioritert rekkefølge:

 • Vitenskapelig produksjon innenfor norskdidaktikk, med særlig vekt på nyere publiseringer.
 • Planer for FoU-virksomhet rettet mot barnehage- eller skolefeltet.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som tilsettes må kunne veilede i skriftlig norsk på begge målformer, og må beherske engelsk på en tilfredsstillende måte.

Ønskede kvalifikasjoner

Det er ønskelig at den som tilsettes har:

 • Kompetanse innen lese- og skriveforskning særlig rettet mot skolens begynneropplæring
 • Erfaring fra undervisning og veiledning fra universitets- og høgskolesektoren
 • Undervisningserfaring fra barnehage, grunnskole og/eller videregående skole
 • Erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av digitale læringsressurser i undervisningen
 • Erfaring med internasjonale forskingsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • Potensial for å videreutvikle fagmiljøet ved instituttet
 • Interesse for formidling og samfunnskontakt

Personlige egenskaper

Følgende personlige egenskaper vektlegges:

 • Kommunikative evner
 • Samarbeidsevner
 • Organisatoriske evner
 • Evne til å arbeide systematisk og målrettet
 • Fleksibilitet

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • et sterkt fagmiljø og et godt kollegafellesskap som vektlegger tverrfaglig samarbeid
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis, kr 661 400 – 728 100 bto pr år, kode, eller kode 1009 universitetslektor, kr 573 900 – 689 100. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til en hver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Den endelige innstillingen vil være en helhetsvurdering basert på sakkyndig vurdering, prøveforelesning, intervju og referanser. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden, nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester), samt kontaktinformasjon til referansepersoner sendes elektronisk. Benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • CV
 • attester og vitnemål
 • fullstendig liste over publikasjoner
 • vitenskapelige arbeider (inntil 6)
 • planer for fremtidig FoU-arbeid
 • dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere søknaden dersom vedlegg mangler. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 16.10.22.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS