LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Førsteamanuensis / førstelektor i tysk språk

Søknadsfrist: 28.09.2023

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for Humaniora og pedagogikk er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor i tysk språk tilknyttet Institutt for fremmedspråk og oversetting. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelsestidspunkt: 01.08.2024.

Institutt for fremmedspråk og oversetting har 25 vitenskapelig ansatte i fast stilling. Instituttets kjerneområder er undervisning og forskning knyttet til studieprogrammer i engelsk, fransk, spansk og tysk, lærerutdanningene samt oversettelse og fagspråklig kommunikasjon. Sammen med Institutt for nordisk og mediefag har instituttet to ph.d.-spesialiseringer (språkvitenskap og litteraturvitenskap). Mer informasjon her

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes, skal hovedsakelig dekke undervisnings- og veiledningsoppgaver på disse områdene:

 • tysk språk/språkvitenskap 
 • fagdidaktikk i fremmedspråk i lærerutdanningene
 • samarbeid med skole/praksisfelt og oppfølging av studenter i praksis 
 • etter- og videreutdanning.

Den som ansettes, vil inngå i en felles stab som har ansvar for instituttets samlede undervisningsbehov og må også regne med å ta på seg administrative oppgaver og undervisningsoppgaver på andre felt der det er relevant. Forskningstid vil tildeles etter prinsipper som gjelder ved UiA og instituttet. 

Nødvendige kvalifikasjoner

 • PhD eller tilsvarende i tysk språk/språkvitenskap eller i tysk språk/språkvitenskap med fagdidaktisk innretning
 • kompetanse i og erfaring med undervisning i tysk språk/språkvitenskap
 •  kompetanse i fagdidaktikk på grunnlag av utdanning (universitetspedagogikk e.l.) og/eller undervisningserfaring
 • høy skriftlig og muntlig kompetanse i tysk.

Kriterier for ansettelse framgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. For stilling som førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

For stilling som førstelektor kreves dokumentert relevant praktiskpedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes, må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk på B2-nivå, skriftlig og muntlig, enten ved tiltredelse eller innen tre år. Engelsk må kunne benyttes som arbeidsspråket fram til norskferdighetene er gode nok. Universitetet i Agder vil legge til rette for gjennomføring av norskkurs.

Dersom det ikke melder seg søkere som er klart kvalifisert for fast tilsetting, kan det være aktuelt med midlertidig ansettelse av eventuelle kandidater som antas å ha forutsetninger for å skaffe seg nødvendige kvalifikasjoner i løpet av tilsettingsperioden. Det vises i denne forbindelse til § 6-5 (1) i Universitets- og høgskoleloven. Tilsettingsmyndigheten fastsetter i slike tilfeller varigheten av tilsettingsperioden, som ikke skal overstige tre år. Søkere må opplyse om de også søker slikt kvalifiserende engasjement.

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av digitale arbeidsformer og læringsressurser
 • kompetanse i og erfaring fra undervisning i kulturkunnskap
 •  erfaring med søknader av eksternfinansierte forskningsprosjekter

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner og kommunikative evner
 • evne til å arbeide systematisk, målrettet og selvstendig
 • fleksibilitet

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vedkommende må kunne delta i undervisning, eksamensarbeid og administrasjon innenfor de aktuelle fagområdene etter gjeldende bestemmelser. Det forventes at en deltar i relevante forskningsgrupper og bidrar til samarbeid på tvers av språkfagene ved instituttet

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 •  medlemskap i Statens pensjonskasse. 

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis, kr 657 300-759 100 brutto pr år, kode 1198 førstelektor, kr 657 300-759 100 brutto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Den endelige innstillingen vil være en helhetsvurdering basert på sakkyndig vurdering, prøveforelesning, intervju og referanser. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen". 

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • CV
 •  attester og vitnemål
 •  liste over publikasjoner
 •  vitenskapelige arbeider (inntil 5 inkludert PhD-avhandling)
 •  dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse
 • ev. andre

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på tysk, et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 28.09.23

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om ansettelsesprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS