LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Dekan - Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Søknadsfrist: 13.06.2023

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Samfunnet står overfor store utfordringer knyttet til helse, og vi ser etter en strategisk leder som vil sette retning for hvordan vi som universitet skal bidra til løsningene. Med en aldrende befolkning og større andel livsstilsrelatert sykdom, trenger vi å utdanne engasjerte mennesker med riktig kompetanse. Samtidig skal vi sammen med våre samarbeidspartnere drive fremragende forskning og nyskaping, med mål om å finne løsningene som gir bedre liv.

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, er det ledig stilling som dekan (åremålsstilling) for en periode på fire år fra 01.01.24. Det er mulig å søke ny åremålsperiode. Arbeidssted er Campus Kristiansand eller Campus Grimstad. Det må påregnes arbeidsdager på begge campuser.

Vi søker etter en person som er motivert til å lede et mangfoldig fakultet som er i stadig vekst. Vi søker etter en person med engasjement og strategiske evner som kan legge til rette for og inspirere til samarbeid i fagmiljøene slik at den gode faglige utviklingen kan fortsette.

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap har mennesket og menneskelige aktiviteter i sentrum for sin virksomhet. Fakultetets utdanning og forskning forankres i natur-, human- og samfunnsvitenskap. Det er et vitenskapsfelt som forutsetter en åpenhet og interesse for nye perspektiver og samarbeidspartnere på tvers av fag og landegrenser.

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap har til sammen 250 ansatte fordelt på fire institutter, og 28 administrativt ansatte i fakultetsadministrasjonen. Fakultetet har fire institutter for ernæring og folkehelse, helse- og sykepleievitenskap, idrettsvitenskap og kroppsøving og psykososial helse.

I tillegg har fakultetet tre forskningssentre:

Fakultetets forskning er organisert i forskningsgrupper som dekker fakultetets forskningsområder. Fakultet for helse- og idrettsvitenskap har et ph.d-program, som fra høsten 2023 vil ha fire spesialiseringer, med en spesialisering i hvert institutt.

Dekan er fakultetets daglige leder, med ansvar for faglig og administrativ virksomhet i samsvar med de rammer og pålegg som er gitt av rektor, universitetsdirektør og fakultetsstyret. Dekan har ansvar for at fakultetet tilbyr attraktive studier og at fakultetet har et godt, nytenkende og faglig sterkt forskningsmiljø. Dekan er tillagt økonomiansvar og personalansvar for fakultetet. Dekanens ledergruppe på fakultetet består av fakultetsdirektør og instituttledere.

UiA arbeider mye på tvers av både fagmiljøer og enheter, og vi har ambisjoner om enda mer tverrfaglighet i framtiden. Godt samarbeid med andre dekaner på andre fakulteter blir avgjørende for at universitetet lykkes.

Arbeidsoppgaver

Som dekan arbeider du med å:

 • lede og utvikle virksomheten ved fakultetet
 • lede fakultetets faglig-strategiske arbeid med forskning, utdanning og formidling
 • sikre strategisk og bærekraftig økonomistyring
 • skape en positiv organisasjonskultur og et godt arbeidsmiljø
 • bidra til UiAs strategiske arbeid, og sørge for at mål og resultatkrav følges opp på fakultetsnivå
 • arbeide for et likestilt, inkluderende og mangfoldig fakultet
 • lede og bidra til medbestemmelse og medvirkningsprosesser på fakultetet
 • arbeide for gode rammevilkår for regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid

Nødvendige kvalifikasjoner

Det søkes etter personer som har:

 • førstekompetanse innenfor ett eller flere av fakultetets fagområder
 • relevant ledererfaring, fortrinnsvis fra universitets- og høyskolesektoren eller tilsvarende forskningsinstitusjoner
 • god økonomi- og organisasjonsforståelse
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk, samt engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • relevant og godt kontaktnett og internasjonal erfaring
 • erfaring fra mangfolds- og likestillingsarbeid
 • erfaring fra samarbeid med næringslivet og/eller offentlig sektor
 • kjennskap til lov- og avtaleverk i statlig sektor
 • innsikt i internasjonale og nasjonale utviklingsprosesser og trender knyttet til forskning og utdanning

Personlige egenskaper

 • tillitsskapende og relasjonsbyggende
 • evne til strategisk og langsiktig tenkning
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • evne til å fremme en god organisasjonskultur og som bidrar til at dine medarbeidere trives og kan gjøre sine oppgaver på en best mulig måte

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.500, stillingskode 1474 dekan. Lønnsplassering i henhold til prinsippene i universitetets lønnspolitikk med brutto årslønn kr. 1 020 000-1 190 000. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Styret ved Universitetet i Agder. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 13.06.23.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS