Stilling:

Universitetslektor / høgskolelærer i ergoterapi

Søknadsfrist 25. januar 2019

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for helse- og omsorgsfag er det ledig 30% engasjement som universitetslektor/høgskolelærer.

Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse og til og med 31.07.2020.

Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) skal gjennom sin samlede forsknings-, utviklings-, og utdanningsaktivitet bidra til å videreutvikle helse- og omsorgstjenester av høy faglig kvalitet for den nordnorske befolkningen.

Instituttet utdanner ergoterapeuter, fysioterapeuter, radiografer og sykepleiere og har studieprogrammer knyttet til grunn-, videre- og masterutdanninger innen disse fagområdene. Instituttet har nærmere 260 ansatte i hel- og delstillinger og er hovedsakelig lokalisert i Tromsø, Hammerfest, Narvik og Harstad. Instituttet bidrar i ph.d.-programmet ved Det helsevitenskapelige fakultetet. Forskningsaktiviteten ved instituttet er organisert i åtte forskningsgrupper. IHO er ett av ti institutter ved Det helsevitenskapelige fakultet. Mer informasjon om IHO kan du finne her www.uit.no/helsefak/iho.

Bachelorprogram i ergoterapi er en av fire bachelorprogram på Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO), har syv vitenskapelig stillinger og tar opp cirka 30 studenter hvert år. Utdanningen tok i bruk nye spesialrom med smarthusteknologi i januar 2018. Programmet vektlegger studentaktive læringsformer med problembasert læring som pedagogisk plattform. God samhandling med praksisfeltet og andre profesjonsutdanninger er sentralt. Ved IHO pågår et systematisk og strategisk arbeid med å utvikle og styrke fagutvikling og forskning.

For mer informasjon, se https://uit.no/utdanning/program/279964/ergoterapi_-_bachelor

Kontaktperson for stillingen er studieleder Toril Beate Røssvoll, 77 62 51 15, [email protected]

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil innebære undervisning og veiledning av studenter på campus og i praksis, planlegging og ledelse av enkeltemner, utarbeidelse av eksamensoppgaver og sensur samt studieadministrativt arbeid. Involvering i tverrprofesjonell utdanning og samarbeidslæringsprosjekter kan være aktuelt.

Forsknings- og utviklingsarbeid som ivaretar involvering av studenter er ønskelig, samt bidrag til å styrke ergoterapiforskningsmiljøet i landsdelen.

Kvalifikasjonskrav

 • Norsk autorisasjon som ergoterapeut
 • Gode engelskkunnskaper
 • Gode datakunnskaper

Universitetslektor: For stilling som universitetslektor kreves det:

 • høyere grads eksamen ved universitet, høgskole eller tilsvarende
 • relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis

Høgskolelærer: For stilling som høgskolelærer kreves det:

 • lavere grads eksamen ved universitet, høgskole eller tilsvarende
 • relevant yrkeserfaring

Krav til undervisningskompetanse (pedagogisk basiskompetanse)Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i sin søknad dokumentere sin undervisnings- kompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe.

Kravene til undervisningskompetanse gjelder også ved midlertidige ansettelser og ved ansettelse i bistillinger som er tillagt undervisning. For disse stillingene kan kravet fravikes etter konkret vurdering i det enkelte tilfelle.

Språkkunnskaper: Søkeren bør beherske norsk eller annet skandinavisk språk.

Vi søker etter en medarbeider med forsknings- og undervisningserfaring, samt gode samarbeidsevner som mestrer å jobbe selvstendig og pedagogisk. Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vektlegges.

Vi kan tilby

 • et godt arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår

Den som ansettes har plikt til å bidra i undervisning av alle studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet ved behov, må rette seg etter retningslinjer for undervisning og ta del i eksamensarbeid uten særlig godtgjørelse.

Den som ansettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen eget fag og for universitetet som helhet.

Arbeidsdelingen mellom undervisning og forskning er fleksibel og tildeles individuelt. Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for alle vitenskapelige ansatte, mens man som universitetslektor har inntil 20%, og som høgskolelærer inntil 10 % FOU-tid av sin stillingsprosent.

Arbeidsomfang i stillingen utgjør 30% av full stilling.

For nærmere informasjon vises det til retningslinjer for fordeling av arbeidstid i vitenskapelige stillinger, som finnes på nettside med informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

 • Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009.
 • Høgskolelærer lønnes etter statens regulativ kode 1007.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • søknadsbrev inkludert en kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid og referanser
 • Vitnemål og attester
 • vitnemål og karakterutskrift mastergrad eller tilsvarende (original språk og oversatt)
 • dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner
 • liste over eventuelle vitenskapelige arbeider

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

BedømmelseSøkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generelt

For øvrig følges utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i vitenskapelige stillinger ved UiT Norges arktiske universitet og det vises til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er en IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen