En sentral posisjon i kampen mot antibiotikaresistens

CEO - ACD Pharma

Søknadsfrist: Snarest

ACD Pharma

I 2018 lanserte ACD Pharma verdens første kommersielle biokontrollprodukt basert på bakteriofager til bruk i akvakultur. I dag spiller ACD Pharma en viktig rolle i utviklingen av bakteriofager som et alternativ til antibiotika. WHO sier at «antibiotikaresistens er en av de største truslene mot global helse, matsikkerhet og utvikling i dag.»


ACD har utviklet sin egen unike plattform som gjør det mulig å isolere og deretter produsere bakteriofager i stor skala. Den teknologiske utviklingen initierte planleggingen av verdens første GMP-godkjente produksjonsanlegg for bakteriofager med egen FoU-avdeling, som vil bli plassert ved ACD Pharmas hovedkontor. I tillegg til bakteriofager vil det nye anlegget også kunne produsere komponenter til vaksiner.


ACD Pharma har sitt hovedkontor i «Lofoten Bio Centre» på Leknes i Lofoten, med forskningsfasiliteter ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås. Selskapet er en del av Nordly Holding.


***In 2018, ACD Pharma launched the world’s first bacteriophage product for use in aquaculture against the bacterium Yersinia ruckeri. Today, ACD Pharma plays a significant role in developing bacteriophage-based products as novel strategies in the fight against harmful bacteria. WHO states that “antibiotic resistance is one of the biggest threats to global health, food security, and development today.”


Building on in-house knowledge and technology, from first phage isolation to large-scale production, ACD Pharma has initiated the planning of the world’s largest bacteriophage production facility with adjoining R&D facilities, located near ACD Pharma headquarters. In addition to bacteriophages, the new facility aims at manufacturing vaccine components.


ACD Pharma is headquartered in “Lofoten Bio Centre”, at Leknes in Lofoten, with research facilities at the Norwegian University of Life Sciences in Ås. The company is part of Nordly Holding.

For English text, please see below

Om stillingen

En sentral posisjon i kampen mot antibiotikaresistens

I midten av Lofoten finner du et miljø med svært høy kompetanse som ønsker å løse en av verdens største utfordringer – antibiotikaresistens. ACD Pharama har allerede oppnådd mye og tilbyr et bakteriofagprodukt til oppdrettsnæringen. Nå sikter selskapet mot større mål og søker en administrerende direktør som kan ta virksomheten til neste nivå.

Vi ser etter en person med en ekte entreprenørånd, med erfaring fra å bygge virksomheter, og med evne til å håndtere organisatorisk kompleksitet og evne til å skalere opp virksomheter og organisasjoner.

Det er en fordel med erfaring fra life science, men først og fremst ser vi etter en kommersiell administrerende direktør med topp- og bunnlinjeerfaring, sterk verdikjedeforståelse og innovative egenskaper. Et sterkt pluss er innsikt i regulatoriske forhold.

For øyeblikket er vi et kompakt team, men vi planlegger å vokse. Som ny administrerende direktør må du derfor være sterk på forretningsutvikling, med et helhetlig syn og være i stand til å sette klare strategiske rammer. Vi ønsker oss et strategisk hode med operative hender. Du har godt utviklede lederegenskaper og evner til å motivere og utvikle medarbeidere med svært høy kompetanse.

Vi ser etter en kandidat med høyere utdanning på MBA- og/eller MSc-nivå med relevant ledererfaring, enten som daglig leder eller andre ledende stillinger. Erfaring fra biovitenskap eller helsebransje er en fordel, men ikke en forutsetning.

Stillingen er lokalisert på hovedkontoret på Leknes i Lofoten. Det er et krav at den nye CEO-en er villig til å flytte til Leknes.

Stillingen rapporterer til styret.

For ytterligere henvendelser, vennligst kontakt Mads Yngve Storvik, +47 900 45 079, Roy Tore Jensen, +47 909 20 447 eller Renee Davadi, +47 988 94 622. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår klient i prosessens innledende fase.

Send inn din CV så snart som mulig.

***

Steep learning curves in a very exciting field!

In the middle of the Lofoten Islands you find an ultra-high competence environment seeking to solve one of the world’s biggest challenges – antibiotic resistance. ACD Pharma has already made big progress and offers a bacteriophage product to the aqua culture industry. Now they are aiming higher than ever before and are searching a new CEO to take the business to the next level.

We are looking for a person with a true entrepreneurial spirit, with experience from building businesses, and with the ability to deal with organizational complexity and the task of scaling-up businesses and organizations.

You are preferably someone with Life Sciences experience, but first and foremost we are looking for a commercial CEO with P&L experience, built upon a broader value chain responsibility within innovation and/or operations, including specific experiences within regulatory affairs.

Now we are a compact team, but we plan to grow and as the new CEO you need to have a strong business development orientation with a holistic view and be able to set clear strategic frameworks – a strategic head but still hands-on. You have well-developed leadership skills as well as ability to motivate and develop highly skilled people.

We look for a candidate with higher education, at least at MBA and/or MSc level with relevant management experience, either as CEO or other senior executive positions. Life science or health industry experience is an advantage but not a prerequisite.

The position is based at the headquarter in Leknes, Lofoten. It is a requirement that the new CEO is willing to move to Leknes.

The CEO reports to the board of directors.

For further enquiries, please contact Mads Yngve Storvik, +47 900 45 079, Roy Tore Jensen, +47 909 20 447 or Renee Davadi, +47 988 94 622. All enquiries are treated in confidence, also towards our client in the initial phase of the process if requested.

Please submit you CV as soon as possible.

Søk på stillingen

Kontakt:

Powered by Labrador CMS