Stilling:

Virksomhetsarkitekt

Søknadsfrist: 16.11.2018

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet søker gode hoder med engasjement, vilje og godt humør som vil finne løsninger på store samfunnsutfordringer i Norge og i verden. Som nasjonalt beredskaps- og forskningsinstitutt avdekker og avverger

Veterinærinstituttet smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsa til dyr, fisk, mennesker og miljø. Videre jobber instituttet på lag med myndigheter og næringsliv for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer. Veterinærinstituttet har rundt 330 ansatte på seks steder i landet. Hele instituttet er nå i en endringsfase der konseptet én helse gjennomsyrer arbeidet for å styrke beredskap og kunnskapsutvikling. I 2020 flytter hovedkontoret til moderne forsknings- og laboratoriefasiliteter nå under bygging på Ås. Se www.vetinst.no.

Ved Veterinærinstituttet Oslo, seksjon for organisasjonsutvikling, er det ledig en fast stilling som virksomhetsarkitekt.

Veterinærinstituttet står overfor betydelige oppgaver for å modernisere virksomheten, hvor innføring av digitale plattformer og støttesystemer er viktig. Veterinærinstituttet har utarbeidet et teknologisk målbilde for 2022 som skal understøtte dette. Målbildet spenner fra etablering av ny Basis IT, etablering av digitalisering av prøveflyten for laboratoriedriften og redesign av viktige kjernekomponenter som sentralt adresseregister til nye, rollebaserte arbeidsflater og moderniseringsprosesser. Det teknologiske målbildet skal støtte opp under modernisering av virksomhetsområdene forskning, beredskap, diagnostikk og virksomhetsstyring. Det er under etablering et prosjektprogram («Nye VI») som skal realisere moderniseringen i samarbeid med linjeorganisasjonen. Nye VI er forankret i toppledelsen, hvor administrerende direktør leder styringsgruppen for programmet.

Avdeling for virksomhetsstyring har det overordnede ansvaret for alle administrative støttefunksjoner ved instituttet i tillegg til organisasjonsutvikling og programmet Nye VI.

Seksjon for organisasjonsutvikling yter støtte til instituttet med kompetanse innenfor områdene digitalisering og strategisk HR. Seksjonen har 7 medarbeidere med funksjoner innen prosesskartlegging og –utvikling, systemutvikling og forvaltning av instituttets virksomhetssystemer samt strategisk og operativ HR.

Den nyopprettede stillingen blir sentral i utformingen av de nye løsningene. Du vil arbeide i team med løsningsarkitekt, prosessutviklere, systemutviklere, systemeiere og digitaliseringsprosjekter med å utforme instituttets fremtidige plattform. Arbeidssted vil fortrinnsvis være ved hovedkontoret i Oslo, men en plassering ved et av våre regionskontorer kan også være aktuelt. Noe reisevirksomhet på påregnes.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Delta i utforming av funksjonelle målbilder og veikart for digitalisering av instituttets virksomhetsprosesser
 • Kartlegge etatens virksomhetsprosesser og kommunisere med organisasjonen og prosjektene for å bygge og forankre et helhetlig perspektiv på vår virksomhet
 • veksle mellom å arbeide strategisk med virksomhetsarkitektur og delta aktivt i utviklingsaktiviteter fra idé til innføring
 • bidra til å utvikle instituttets metodikk for virksomhetsarkitektur, tjenestedesign og brukerinvolvering i smidig utvikling

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdannelse med mastergrad fra universitet eller høyskole fortrinnsvis med fagretning IKT eller nærliggende fag
 • Realkompetanse med særskilt relevans for stillingen kan kompensere for noe av utdanningskravet
 • Dokumentert metodefaglig kompetanse innen virksomhetsarkitektur, det er en fordel med sertifisering innen TOGAF eller andre rammeverk for virksomhetsarkitektur.
 • Erfaring med utvikling av virksomhetsarkitektur i større organisasjoner
 • Erfaring å drive designprosesser ved realisering av komplekse nye IT-løsninger i rolle som funksjonell arkitekt, virksomhetsarkitekt eller tilsvarende
 • Kompetanse og erfaring fra kravmetodikk, modellering og gjennomføringsmetoder (smidige metoder)
 • Erfaring med å utvikle arkitekturprinsipper og IT-policyer for virksomheter
 • Må kunne kommunisere på norsk, fortrinnsvis på nivå C1 eller tilsvarende. Må også kunne kommunisere på engelsk.
 • Personlig egnethet for stillingens oppgaver og ansvar vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:

 • Analytisk, løsningsorientert og evne til helhetlig tenking
 • Resultatorientert og har god gjennomføringsevne
 • Lagspiller med evne til å dele kunnskap og erfaringer med kolleger
 • Gode kommunikasjonsevner, med evne til å formidle teknologi og prosesskompetanse til andre faggrupper

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ i stillingskode 1364 seniorrådgiver avhengig av ansiennitet og/eller kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.

Veterinærinstituttet kan tilby et godt og spennende arbeidsmiljø, faglige utfordringer og høyt kompetansenivå. Vi kan tilby fleksibel arbeidstid og sommertid, medlemskap i Statens Pensjonskasse med forsikringsordninger og lånetilbud. Vi har et godt fagmiljø, fleksible arbeidsforhold, mulighet for barnehageplass og tilgang til å leie bedriftshytte.

Veterinærinstituttet legger vekt på mangfold, og er en IA-virksomhet (IA: inkluderende arbeidsliv).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fungerende seksjonsleder for organisasjonsutvikling Lars Eirik Lyshaug på telefon 90 14 02 86 eller leder for digitalisering Lars Møller på telefon 90 61 39 23.

Snarlig tiltredelse er ønskelig.

Søknad med CV sammen med kopier av vitnemål og attester sendes via denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søknadsfrist: 16.11.2018

Søknad merkes: 42/18

Send søknad