Stilling:

Doktorgradsstipendiat i nordisk litteraturvitenskap

Søknadsfrist 1. november 2018

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, er det ledig en midlertidig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i nordisk litteraturvitenskap for en periode på 3 år, ev. 4 år med 25 % arbeidsplikt. Stillingen er knyttet til fakultetets doktorgradsprogram, spesialisering litteraturvitenskap.

Arbeidsstedet er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Den som tilsettes må ha mastergrad/hovedfag innen nordisk litteraturvitenskap (eller nordisk språk og litteratur), eller ha tilsvarende relevant faglig bakgrunn.

Utlysingen retter seg mot søkere med litteraturdidaktiske prosjekter knyttet til norsk eller nordisk barne- og ungdomslitteratur. Relevante prosjekter kan være av teoretisk, metodisk eller empirisk art, relatert til undervisning.

Stillingen er lagt til Institutt for nordisk og mediefag. Instituttet gir mye litteraturundervisning i alle deler av lærerutdanningen og har dermed et fagmiljø der litteraturdidaktikk er viktig. Instituttet har forskningsgrupper i barne- og ungdomslitteratur og i utdanningstekst. Det forutsettes at stipendiaten deltar i en av disse.

Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig. Ved vurdering av søkerne legges det vekt på oppnådde eksamensresultater, relevansen av faglig bakgrunn, eventuelle tidligere publiserte arbeider og dokumenterte utviklingsarbeider. Alle disse momentene skal omtales og tillegges vekt i den sakkyndige vurderingen. Relevant praksis, personlig egnethet og samarbeidsevner har også betydning.

Det legges vekt på en gjennomarbeidet prosjektbeskrivelse.

Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som skal følge søknaden. Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på maksimum 5 sider eksklusive litteraturliste, og skal presentere og drøfte forskningsspørsmål, teoriperspektiver, materiale, framdriftsplan og metoder innenfor den gitte rammen.

Kriterier for tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat, med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler, § 6-4, sjette ledd.

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20060131-0102.html.

Søkere til stillingen må beherske norsk muntlig og skriftlig.

Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten tas opp på UiAs ph.d.-program ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, spesialisering for litteraturvitenskap. Mer informasjon om spesialiseringen finnes her:

https://www.uia.no/studier/forskerutdanning/spesialisering-i-litteraturvitenskap

De mest aktuelle søkerne vil bli innkalt til intervju. Med søkerens tillatelse vil UiA også foreta en referansesjekk før eventuell ansettelse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder. Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, stipendiat, kode 1017, kr. 443 900,- bto pr år. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden skal sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende dokumentasjon skal vedlegges den elektroniske søknaden:

  • CV m/publikasjonsliste, attester og inntil 3 referanser
  • vitnemål med karakterer
  • masteroppgaven / hovedfagsoppgaven
  • inntil 8 publikasjoner/vitenskapelige arbeider (i tillegg til masteroppgave/hovedfagsoppgave, som skal sendes inn)
  • prosjektbeskrivelse på maks 5 sider

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden.

I henhold til offentlighetsloven § 25 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.

Søknadsfrist: 01.11.2018

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

  • Instituttleder ved Institutt for nordisk og mediefag, Hans Olav Hodøl, tlf. 38 14 13 65, epost: [email protected],
  • Leder for forskningsgruppa i barne- og ungdomslitteratur, Svein Slettan, tlf. 38 14 20 14, epost: [email protected], eller
  • Personalrådgiver Sevleta Memic, tlf 38 14 20 94, epost: [email protected]

Søk stillingen