LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Deltidsstilling i UiB læringslab (førstesekretær 37,33%)

Søknadsfrist: 10.10.2022

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Sentraladministrasjonen gjev råd og bistand til leiing og fakultet ved Universitetet i Bergen.

Sentraladministrasjonen er organisert i sju avdelinger. Les meir om kommunikasjonsavdelinga her.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Deltidsstilling i UiB læringslab (førstesekretær)

UiB læringslab er ei drivande kraft i utviklinga av digital undervising, vurdering og formidling ved UiB. Medarbeidarane i UiB læringslab har kompetanse på studiekvalitet, læringsstøtte, etter- og vidareutdanning, bruk av digitale verktøy, universitetspedagogikk, formidling og medieproduksjon. UiB læringslab held til i 3. etasje i Media City Bergen.

UiB læringslab søker deg som har fagleg bakgrunn og interesse for å jobbe deltid med varierte oppgåver knytt til bruk av læringsteknologi. Stillinga lar seg kombinere med studium, og vi oppmodar studentar til å søkje.

Stillinga har eit omfang på 37,33%, som svarar til 14 timer per veke, og arbeidstida er fleksibel.

Arbeidsoppgåver:

Medarbeidaren vil ha varierte oppgåver knytt til bruk av læringsteknologi, med fokus på brukarstøtte for læringsplattforma Mitt UiB (Canvas) og tilhøyrande verktøy

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

  • Fullført vidaregåande skule, påbegynt høgare utdanning er ein føremon. Relevant realkompetanse kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan erstatte krav om utdanning
  • Gode IT-kunnskapar
  • Erfaring med og interesse for digital formidlingsteknologi
  • God skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk og engelsk
  • Sjølvstendig og med gode samarbeidsevner

Ved vurdering av søkarane vil vi legge vekt på dei personlege eigenskapane som er naudsynte for stillinga.

Vi tilbyr:

  • Utviklande arbeidsoppgåver i eit sterkt fagmiljø, og opplæring i systema UiB nyttar i undervisning
  • Stilling som førstesekretær (kode 1063), kr. 370 000- 410 000 brutto per år for ei fulltidsstilling. For særleg kvalifiserte søkarar kan høgare løn vurderast
  • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
  • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein får ved å vende seg til:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS