Stilling:

Doktorgradsstipendiat i helsevitenskap

Søknadsfrist 14. desember 2018

Universitet i Agder

Universitet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i helse- og idrettsvitenskap for en periode på tre år, eventuelt fire år med 25 % arbeidsplikt. Stillingen er knyttet til Institutt for helse- og sykepleievitenskap. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Fakultetet har tre institutter; Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Institutt for folkehelse, idrett og ernæring og Institutt for psykososial helse.

Beskrivelse av stillingen

Stipendiaten vil generelt arbeide innen fagområdet fysisk aktivitet og helse blant barn og unge med astma. Unge med astma kan oppleve fysiologiske og patologiske begrensninger i forhold til fysisk aktivitet, men psykiske, emosjonelle og sosiale dimensjoner er også assosiert med opplevde begrensninger. Hensikten med prosjektet er å utforske barns opplevelse av hvordan astma kan begrense fysisk aktivitet, samt å utvikle og teste et instrument som kan operasjonalisere ulike dimensjoner ved opplevde begrensninger. Stipendiaten vil tilknyttes fakultetets PhD-program og arbeidet vil være forankret i forskergruppene Helsefremming i et familieperspektiv HeiFa og Fysiologisk adapsjon til idrett, trening og fysisk aktivitet PASTA

Søkeren skal utarbeide en prosjektbeskrivelse med utgangspunkt i en betenkning for PhD stillingen. Betenkningen kan fås ved henvendelse til Thomas Westergren, [email protected] eller Liv Fegran, [email protected].

Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på maks 10 sider inklusive litteraturliste. I prosjektbeskrivelsen skal søkeren presentere og drøfte mulige forskningsspørsmål, metodisk tilnærming og fremdriftsplan for prosjektet. Det er viktig at søkeren også redegjør for forskningsfeltet gjennom henvisning til relevant litteratur og tidligere forskning. Prosjektbeskrivelsen skal struktureres med utgangspunkt i malen for phd-programmet i helse- og idrettsvitenskap - Template PhD projects.

Kvalifikasjoner og vilkår

Den som tilsettes, må ha hovedfag/mastergrad innen relevant fagområde (f.eks. sykepleievitenskap, helsevitenskap, eller idrettsvitenskap), og fortrinnsvis ha sluttført denne i løpet av de siste 7 år. Søkere med kunnskap om, og eventuelt erfaring med å kombinere vitenskapelige metoder vil ha et fortrinn. Erfaring med forskning på tvers av fagdisipliner, og dokumentert praksis fra arbeid med barn og unge innenfor helsetjeneste, skole og/eller idrett vil være en styrke.

Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig innenfor alle deler av forskningsprosessen. Ved vurdering av søkerne legges det særlig vekt på oppnådde eksamensresultater, tidligere utviklingsarbeider, publikasjoner og vedlagte prosjektbeskrivelse. Personlig egnethet og samarbeidsevner vil også bli tillagt vekt. Søker må beherske norsk eller annet skandinavisk språk, og det er en fordel med gode engelskkunnskaper (skriftlig og muntlig).

Kriterier for tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av her.

Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten tas opp i UiAs ph.d.-program i helse- og idrettsvitenskap. Informasjon om ph.d.-programmet finnes her.

Opplysninger om opptak på ph.d.-program i helse- og idrettsvitenskap kan fås ved henvendelse til:

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Referansesjekk vil bli foretatt i samråd med søkerne.

Vi tilbyr:

  • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
  • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
  • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
  • fleksibel arbeidstid

Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 449 400 bto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende lastes opp elektronisk:

  • vitnemål med karakterer
  • sammendrag på ca 1-2 sider av masteroppgave/hovedfagsoppgave
  • attester
  • vitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet (inntil 10), samt liste over disse
  • prosjektbeskrivelse

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 14. desember 2018

Nærmere opplysninger om prosjektet, utlysningen eller stillingen fås ved henvendelse til:

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlisten. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.

Hjemmeside: www.uia.no

Søk stillingen