Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Stipendiat i utdanningsvitenskap

Søknadsfrist: 01.10.2019

Om stillingen

Ved Fakultet for Humanoria, idretts- og utdanningsvitenskap er det fra 1.desember 2019 ledig stilling som stipendiat innenfor utdanningsvitenskap.

Stillingen er knyttet til Institutt for pedagogikk, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. Campus Vestfold.

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillinger må ha relevant mastergrad eller tilsvarende høyere utdanning innen det utdanningsvitenskapelige området som pedagogikk og lærerutdanning, men mastergrad fra andre samfunnsvitenskapelige områder vil også bli vurdert. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen er ute. I tråd med generelle retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved USN må mastergraden ha oppnådd karakteren B eller bedre.

Det forutsettes at den som får stillingen søker og innvilges opptak ved universitetets doktorgradsstudium PEDRES.

Den som tilsettes må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper og delta i samarbeid. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Om stillingen

Stipendiatstillingen vil være knyttet til pågående forskningsprosjekter og stipendiaten vil inngå i eksisterende forskerteam ved USN. Tematisk er den søkte stipendiatstillingen forankret i forskningsgruppen TEPEEs (Studies of the teaching profession, teacher education and education policy) faglige fokus på forholdet mellom politikk, praksis og lærerprofesjon.

Stipendiatstillingen er knyttet til et av de to prosjektene ved USN, LOaPP-prosjektet (Læringutbytte i politikk og praksis/tracing learing outcomes in policy and practice) eller ULF-prosjektet (Utdanning, læring og forsking).

I LOaPP-prosjektet studerer vi hvordan skolens aktører tar i bruk ulike former for verktøy og tilgjengelige hjelpemidler i planlegging av undervisning, i undervisningsaktiviteter og i vurdering og hvordan dette står i forhold til uttalt skolepolitikk. LOaPP har et allerede eksisterende og omfattende datamateriale som kan tas i bruk av stipendiaten innenfor prosjektets tematiske ramme. Med en tilknytning til LOaPP vil stipendiaten inngå i en prosjektgruppe av erfarne forskere og et miljø bestående av stipendiater og forskere som har et godt forskningsamarbeid og et solid nasjonalt og internasjonalt forskernettverk. Se Cristin for mer utfypende informasjon om prosjektet

I Utbildning, Lärandet och Forskning (ULF) vil stipendiaten inngå i et oppstartet prosjekt og en eksisterende prosjektgruppe bestående av erfarne forskere ved USN. I ULF studerer vi vilkår for og hvordan praksisnær forskning kan skje i skjæringspunktet mellom lærerutdanninger, kommuner og skoler. I dette prosjektet følgeforsker vi en forsøksvirksomhet som svenske myndigheter har igangsatt for å styrke forskningsbaseringen i skolevesenet og der de svenske lærerutdanningene deltar. Stipendiaten vil kunne ta i bruk allerede innsamlet datamateriale, delta i prosjektets datainnsamling som skal skje løpende de neste årene og selvsagt samle eget materiale innenfor et allerede godt etablert nettverk av informanter og arenaer for datainnsamling. Se for eksempel ULF-delrapport 1 for mer utdypende informasjon om prosjektet

I begge prosjektene arbeides det med problemstillinger med høy relevans for skolens praksis, skolens aktører og lærerutdanning og de forutsetninger som finnes for skolens arbeid innenfor et utdanningspolitisk landskap i rask utvikling.

I søknaden og i prosjektskissen må det angis hvilket prosjekt som er av interesse for søker. Søknad og prosjektskisse må knyttes til et av prosjektenes overordnede tematikk og prosjektskisser som kan anses som et bidrag inn mot prosjektenes overordnede målsettinger vil bli prioritert. Begge prosjekter har et multimetodisk design der flere metoder som intervju og observasjon, videoanalyse og dokumentanalyse tas i bruk. Det er en fordel, men ikke et krav om søker har erfaring med behandling av kvalitative data og NVivo. Søknader som vil ta i bruk kvantitative data er også av interesse.

Tilsetting skjer for en periode på fire år med 25 % pliktarbeid i det aktuelle forskningsprosjektet. Pliktarbeidet i prosjekt vil være knyttet til data innsamling, databehandling og rapportering og publisering.

For utfyllende opplysninger om stillingen kan professor Tine S. Prøitz, 41276060 ved Fakultet for Humanoria, idretts- og utdanningsvitenskap/Institutt for pedagogikk kontaktes.t.

Vi tilbyr

  • Faglig miljø i utvikling og gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
  • Godt sosialt miljø
  • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
  • Mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 479 00 i året. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen. I særskilte tilfeller kan det blir aktuelt å tilsette i stillingskode 1378. Stillingskode 1378: NOK 456 400 – 615 900 i året. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for stipendiater ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det vil bli gjennomført sakkyndig vurdering av søkerne, og aktuelle søkere vil deretter bli innkalt til intervju og må i den sammenhengen regne med å presentere og utdype prosjektet sitt muntlig.

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker vi at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad og CV elektronisk i vårt rekrutteringsverktøy Jobbnorge ved å klikke på lenken ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

  • Attesterte vitnemål og attester fra høgskole/universitet
  • Hovedfags-/masteroppgaven
  • Maksimum 5 siders prosjektbeskrivelse. Se tips til utforming av skisse her.
  • Eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
  • Kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

NB: Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden.

Søk stillingen