Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Stipendiat i matematikkdidaktikk

Søknadsfrist: 15.11.2019

Om stillingen

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det fra 01.02.2020 ledig stilling som stipendiat innenfor matematikkdidaktikk.

Stillingen er knyttet til Institutt for matematikk og naturfag, og nærmeste overordnede er instituttnestleder. Hovedarbeidssted er p.t. studiested Vestfold.

Universitetet i Sørøst-Norge

Vårt mål som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet for øvrig.Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler; utdanning og forskning.


Vi har tett dialog med offentlig sektor og næringslivet, både på nye og allerede etablerte arenaer, slik at vi forstår hvilke behov som oppstår og hvilke utfordringer vi må løse. Og det er derfor våre studier er moderne, oppdaterte og fremtidsrettede. Våre studenter har tett kontakt med arbeidslivet gjennom alle våre studier, og er godt rustet til å gå ut i yrkeslivet når utdanningen er over. USN utdanner arbeidstakerne Norge søker.


USN er Norges fjerde største universitet med over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte. Rektor er Petter Aasen. USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. USN er lokalisert i Horten, Drammen, Porsgrunn, Ringerike, Kongsberg, Bø og Rauland. Vi tilbyr bachelorutdanninger, masterutdanninger og doktorgradsprogrammer, samt etter- og videreutdanninger.


Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høgskolen skulle bli et universitet.

Stillingen forutsetter opptak på fakultetets doktorgradsprogram PEDRES (Pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole), og det forutsettes derfor at den som ansettes i stillingen søker og innvilges opptak på doktorgradsprogrammet innen tre måender fra tiltredelse.

Fakultetet tilbyr en rekke lærerutdanningsprogram på bachelor- og masternivå, og forskningen ved fakultetet er praksisnær og profesjonsrettet.

Om doktorgradsprosjektet

Institutt for matematikk og naturfag har et godt fagmiljø som er under videre oppbygging, spesielt med tanke på å styrke forskningskompetansen i matematikk- og naturfagdidaktikk. Stipendiatstillingen har som hovedmål å lede fram til en ph.d.-grad. Som del av dette forventes stipendiaten å bidra til kunnskapsutvikling innen fagfeltet matematikkdidaktikk ved universitetet og i fagmiljøet nasjonalt og internasjonalt.

Stipendiaten vil være knyttet til forskningsprosjektet TRACE ved Universitetet i Sørøst-Norge og internasjonalt samarbeid med forskere ved Stockholms Universitet. Ved Stockholms Universitet er TRACE finansiert av Svenska Vetenskapsrådet.

TRACE fokuserer på overgangen mellom lærerutdanningen og arbeid som nyutdannet matematikklærer i skolen. Prosjektet har som mål å øke kunnskapen om læring hos nyutdannede lærere, om deres deltakelse i skolens praksis og om hvordan de utvikler sin læreridentitet. Videre fokuserer prosjektet på hvordan innholdet i og erfaringene fra lærerutdanningen re-kontekstualiseres av kommende og nyutdannede lærere.

Ansettelse skjer for en periode på fire år med 25 % undervisningsplikt. Da undervisningen og datainnsamling foregår på norsk, stilles det krav om at søkeren kan kommunisere godt på et skandinavisk språk, både muntlig og skriftlig. Det stilles samme krav til engelskferdigheter.

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillingen må ha relevant mastergrad eller tilsvarende høyere utdanning. Søkere må ha undervisningskompetanse (60 studiepoeng) i matematikk. Mastergraden må være oppnådd innen søknadsfristens utløp, og minimumskravet er normalt at karakter på masterdelen av studiet tilsvarer B eller bedre.

Søkere må kunne kommunisere godt, både skriftlig og muntlig, på engelsk og et skandinavisk språk.

Undervisnings- og formidlingserfaring teller positivt.

Det forutsettes at den som får stillingen søker og innvilges opptak innen tre måneder etter tiltredelse ved universitetets doktorgradsstudium PEDRES (Pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole). Søkernes kvalifikasjoner for opptak vurderes parallelt med tilsettingsprosessen.

Den som ansettes må ha evne til selvstendig arbeid, men også til å kunne dele kunnskaper og erfaringer, og delta i samarbeid. Søkere må kunne arbeide strukturert og målrettet, samt ha analytiske evner. Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

  • Faglig miljø i utvikling og gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
  • Godt sosialt miljø.
  • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
  • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 449 400 (LT 54) per år. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

I særskilte tilfeller kan det blir aktuelt å tilsette i stillingskode 1378.

Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er tilsettingsutvalget for stipendiater ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det vil bli gjennomført sakkyndig vurdering av søkerne, og aktuelle søkere vil deretter bli innkalt til intervju og må i den sammenhengen regne med å gjennomføre en prøveforelesning. Rekrutteringsprosessen vil foregå på både engelsk og norsk.

Tilsettingen skjer på grunnlag av en samlet vurdering av søkerens faglige bakgrunn, innsikt i forskningsfeltet, motivasjon for å arbeide med forskning på matematikkdidaktiske problemstillinger og personlig egnethet.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

  • attesterte vitnemål og attester fra høgskole/universitet
  • hovedfags-/masteroppgaven
  • engelskspråkelig akademisk tekst på maksimalt 5 sider (inkl. referanser) der stipendiaten formulerer en mulig prosjektplan knyttet til TRACE i en norsk kontekst. Prosjektplanen skal inneholde litteraturoversikt, formål, mulige problemstillinger og ideer om metodologi og analysemetoder. Denne teksten vil kunne danne grunnlag for prøveforelesningen.
  • eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
  • dokumentasjon på at stipendiaten kan kommunisere muntlig og skriftlig på engelsk og på et skandinavisk språk
  • kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp.

Søk stillingen