LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Stipendiatstillinger - Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Søknadsfrist: 21.03.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers.

Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Fakultet for helse- og sosialvitenskap har to ledige

Stipendiatstillinger innen studien av helsefremmende praksis til eldre mottakere av helse- og omsorgstjenester i hjemmet

Om stillingen

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for sykepleie- og helsevitenskap, er det ledig to 100% stillinger som stipendiat innen helsefremmende arbeid blant eldre som mottar helse –og omsorgstjenester i hjemmet, deres pårørende og helsepersonell. Stipendiatstillingene vil være tilknyttet forskningsgruppen USN EldreForsk og forskningsprosjektet «Flere gode dager hjemme: Styrke helsefremmende praksis i kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre som mottar tjenester i hjemmet».

Stipendiatene tilsettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning uten undervisningsplikt. Starttidspunkt vil være september 2021. Stillingene er utdanningsstillinger som i hovedsak skal gi lovende forskere en mulighet til fagutvikling gjennom å fullføre et doktorgradsløp.

Nærmeste overordnede er instituttleder.

Om doktorgradsprosjektet og stillingene

USN EldreForsk er en tverrfaglig forskningsgruppe. Forskningsgruppens overordnede målsetting er å være et attraktivt og praksisnært forskningsmiljø som bidrar til å formidle forskningsbasert kunnskap til ulike helsetjenester, utdanninger og organisasjoner nasjonalt og internasjonalt. Vi har særskilt oppmerksomhet på helserelaterte overganger i alderdommen. Helserelaterte overganger hos eldre medfører nye rav til tilpasning, og angår foruten den eldre selv, familien, andre pårørende, helsepersonell og hvordan helsetjenestene utøves og organiseres.

Prosjektet "More good days at home: Advancing health promoting practices in municipal healthcare services for older recipients of home care" er finansiert av Norges Forskningsråd, og er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Universitetet i Stavanger (UiS) og de fire kommunene Nome, Porsgrunn, Horten og Stavanger. Prosjektet tar for seg ulike dimensjoner for å utvikle og styrke helsefremmende, tverrprofesjonell praksis i den kommunale hjemmetjenesten slik at eldre kan få flere gode dager hjemme.

Prosjektet har fire delprosjekter/arbeidspakker. Den tredje stipendiatstillingen og en postdoc-stilling er tilknyttet UiS. Forskningsgruppen samarbeider med forskere lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

USN EldreForsk og alle stipendiater tilknyttet forskningsgruppen vil møtes regelmessig for deling av kunnskap, akademiske drøftinger og samarbeid om prosjektprogresjon.

Delprosjekt 1 Helsefremmende faktorer for flere gode dager hjemmeHvilke faktorer kan tidlig forutsi flytting til sykehjem og hva karakteriserer eldre mottakere av hjemmetjenester som søker om institusjonsplass? Hvordan beskriver eldre som mottar hjemmetjenester hjemmets betydning i et helsefremmende perspektiv, og hva oppleves som viktig for å få flere gode dager hjemme? I dette prosjektet vil vi undersøke helsefremmende faktorer og opplevelser som bidrar til at eldre som mottar hjemmetjenester kan få flere gode dager i eget hjem. Skrøpelighet og sansetap er faktorer som påvirker eldres livskvalitet og mulighet til å bli boende i eget hjem og vil derfor utgjøre et særskilt fokus i prosjektet. Metodisk vil prosjektet ta i bruk både kvantitativ og kvalitativ metode, hvor IPLOS registerdata og individuelle intervjuer med en narrativ tilnærming blir benyttet. Prosjektansvarlig og hovedveileder er Anette Hansen. Hovedarbeidssted er campus Porsgrunn.

Delprosjekt 2 Bærekraftig pårørendeomsorg i hjemmetHva er viktig for å støtte pårørende som er omsorgspersoner til eldre som mottar hjemmetjenester? Hva kjennetegner samspill og samarbeid mellom pårørende og helsepersonell? I dette prosjektet vil vi undersøke hva pårørende opplever som helsefremmende og støttende i rollen som omsorgsgivere, hva som er av betydning for å kunne være i omsorgsiverrollen over tid og hvordan samarbeidet med helsepersonell oppleves og utfolder seg. Pårørende omfatter både ektefelle/samboer og voksne barn. Metoder som benyttes vil være narrative intervjuer og observasjon. Prosjektansvarlig og hovedveileder er Siri Tønnessen. Hovedarbeidssted er campus Bakkenteigen Vestfold.

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillingene må ha relevant mastergrad (120 studiepoeng) eller tilsvarende høyere utdanning innen sykepleie, helsefag eller andre relevante fagområder.

Det forutsettes at den som får stillingen søker og innvilges opptak ved Fakultet for helse- og sosialvitenskaps doktorgradsprogram i personorientert helsearbeid innen tre måneder fra tiltredelse i stillingen. For opptak til doktorgradsprogrammene ved USN stilles det normalt krav om vektet gjennomsnittskarakter B eller bedre på mastergraden. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen.

Det er utarbeidet en prosjektbeskrivelse som kan fås fra kontaktpersonen for prosjektet.

Den som tilsettes må ha evne til selvstendig og fokusert arbeid, være motivert for å dele kunnskaper, samt ha evne til å jobbe som en del av et aktivt tverrfaglig forskerteam. I tillegg til formell kompetanse, vil motivasjon for å ta en doktorgradsutdanning og personlig egnethet vektlegges. Det vil bli lagt vekt på søkerens potensial for forskning innenfor fagfeltet geriatrisk helsearbeid.

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.

Andre egenskaper som vil bli vektlagt

 • Evne til kritisk og selvstendig tenkning
 • Gode samarbeidsevner på tvers av institusjoner og profesjoner
 • Kunne gjennomføre relevant datainnsamling på norsk
 • Erfaring fra/kunnskap om forskningsmetodikk som er relevant for delprosjektet
 • Effektiv, fleksibel og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Spennende, robust og utviklende fagmiljø
 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 482 200 per år. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen. I særskilte tilfeller kan det blir aktuelt å tilsette i stillingskode 1378.

Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er tilsettingsutvalget for stipendiater ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Instituttet har få menn tilsatt i vitenskapelige stillinger, og menn oppfordres derfor spesielt til å søke.

USN bidrar i inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingene:

 • Førsteamanuensis Anette Hansen – delprosjekt 1 E-post: [email protected]: 35 57 54 08 / 46 62 55 09
 • Professor Siri Tønnessen – delprosjekt 2E-post: [email protected]elefon: 31 00 90 98

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • Attesterte vitnemål av bachelor- og mastergrad (120 stp.).
 • Andre relevante attester eller vitnemål
 • Masteroppgave eller tilsvarende
 • Søknadsbrev som viser motivasjonen for å søke og hvordan søkerens erfaring vil passe prosjektet og forskningsgruppen USN EldreForsk (max 2 sider)
 • Eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
 • Kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Oversettelsene må være sertifiserte.

Tentativ intervjuperiode vil være april-mai 2021.

Søknaden blir vurdert etter vedlagt dokumentasjon, og det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden i Jobbnorge innen søknadsfristens utløp.

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS