Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Stipendiat i naturfagdidaktikk med fokus på bærekraftig utvikling

Søknadsfrist: 02.11.2020

Universitetet i Sørøst-Norge

Vårt mål som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet for øvrig. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler; utdanning og forskning.


Vi har tett dialog med offentlig sektor og næringslivet, både på nye og allerede etablerte arenaer, slik at vi forstår hvilke behov som oppstår og hvilke utfordringer vi må løse. Og det er derfor våre studier er moderne, oppdaterte og fremtidsrettede. Våre studenter har tett kontakt med arbeidslivet gjennom alle våre studier, og er godt rustet til å gå ut i yrkeslivet når utdanningen er over. USN utdanner arbeidstakerne Norge søker.


USN er Norges fjerde største universitet med over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte. Rektor er Petter Aasen. USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. USN er lokalisert i Horten, Notodden, Drammen, Porsgrunn, Ringerike, Kongsberg, Bø og Rauland. Vi tilbyr bachelorutdanninger, masterutdanninger og doktorgradsprogrammer, samt etter- og videreutdanninger.


Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høgskolen skulle bli et universitet.

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap har ledig midlertidig stilling som stipendiat i naturfagdidaktikk med fokus på bærekraftig utvikling

Om stillingen

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det fra 01.02.21 ledig stilling som stipendiat innenfor naturfagdidaktikk med fokus på bærekraftig utvikling og undervisning.

Stillingen er knyttet til Institutt for matematikk og naturfag, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er i utgangspunktet enten campus Vestfold eller Notodden.

Ansettelse skjer for en periode på tre år, uten undervisningplikt eller under visse forutsetninger for fire år med 25 % undervisningsplikt. Det forutsettes at den som får stillingen søker og innvilges opptak ved universitetets doktorgradsstudium i kulturstudier innen tre måneder fra tiltredelse.

Om doktorgradsprosjektet

Bærekraftig utvikling (BU) er et satsningsområde i norsk skole og lærerutdanning. Undervisning innen temaet gir gode muligheter for aktuelle og tverrfaglige problemstillinger, med lokalt og globalt fokus. Innen forskningsfeltet er det ulike teoretiske tolkninger og tilnærminger til praksis som påvirker diskusjonen om hvilke kompetanser som anses som sentrale for en bærekraftig utvikling. I tillegg til fag- og temaspesifikke kunnskaper og ferdigheter, pekes det på at elevene bør utvikle flere fagovergripende kompetanser som f.eks. systemforståelse, problemløsing, kritisk tenkning og framtidstenkning. Det primære målet med undervisning innen BU er å gi elevene kompetanser og vilje til å bidra til en mer bærekraftig framtid, noe som passer godt med målsettinger i ny overordna del av norsk læreplan (LK20).

Stipendiatens forskningsfelt blir innenfor undervisning knyttet til temaet bærekraftig utvikling. Spesielt er det aktuelt å undersøke hvordan undervisning kan legge til rette for å utvikle elevers kompetanser som er viktige for å kunne bidra til en bærekraftig framtid. Dette inkluderer fagspesifikke og fagovergripende kompetanser. Som del av dette er det også ønskelig at stipendiaten undersøker hvordan lærere kan vurdere naturfaglige- og tverrfaglige læringsutbytter knyttet til tema innen bærekraftig utvikling. Prosjektet er rettet mot undervisning i barne- og ungdomsskolen.

Stipendiaten vil bli del av forskningsmiljøet som jobber med bærekraftig utvikling i undervisning og utdanning, på instituttet og ved USN. Det er aktuelt å delta og bidra i det pågående prosjektet knyttet til Den magiske fabrikken (DMF), der forskningsgruppa i naturfagdidaktikk samarbeider med regionale skoler, eksterne aktører og nasjonale og internasjonale forskere innen bærekraft og utdanning. Her utvikles og forskes det på storskala undervisningsopplegg som skal brukes når 6. og 9. klassinger skal besøke den eksterne aktøren DMF. Elevene skal få mulighet til å jobbe med konkrete og autentiske bærekraftsutfordringer tilknyttet avfallsproblematikk, forbruk av ressurser, sirkulær økonomi mm.

Søknaden skal inneholde en prosjektbeskrivelse, i form av en norsk eller engelskspråklig akademisk tekst på maksimalt fem sider inkl. referanser. Prosjektbeskrivelsen vil bli prioritert høyt i vurderingen av søknader. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde en teori/litteraturoversikt, formål og mulige problemstillinger og ideer om forskningsmetoder. Denne teksten vil også danne grunnlag for prøveforelesningen.

Institutt for matematikk og naturfag har et godt fagmiljø som er under videre oppbygging, spesielt med tanke på å styrke kompetansen innen utdanningsforskning. Stipendiatstillingen har som hovedmål å lede fram til en ph.d.-grad. Det forventes at stipendiaten bidrar til kunnskapsutvikling innen det tverrfaglige utdanning for bærekraftig utvikling og naturfagdidaktikk ved universitetet og i fagmiljøet nasjonalt og internasjonalt.

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillingen må ha master i naturfagdidaktikk eller et naturvitenskapelig disiplinfag eller tilsvarende høyere utdanning. Bred bakgrunn i temaer relevant for undervisning i bærekraftig utvikling, f.eks innenfor naturfag/naturvitenskap, mat og helse, samfunnsfag eller KRLE teller positivt. Mastergraden må være oppnådd innen søknadsfristens utløp, og minimumskravet er normalt at karakter på masterdelen av studiet tilsvarer B eller bedre. Pedagogisk eller didaktisk utdanning, og undervisnings- og formidlingserfaring teller positivt.

Da datainnsamling og eventuell undervisning i stor grad vil foregå på norsk, stilles det krav om at søkeren kan kommunisere godt på et skandinavisk språk, både muntlig og skriftlig. Det stilles samme krav til engelskferdigheter.

Den som tilsettes må ha evne til selvstendig arbeid, men også til å kunne dele kunnskaper og erfaringer, og delta i samarbeid. Søkere må kunne arbeide strukturert og målrettet, samt ha analytiske evner. Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt.

Det forutsettes at den som får stillingen søker og innvilges opptak ved universitetets doktorgradsstudium i kulturstudier innen tre måneder fra tiltredelse. Her planlegges det å samle en kohort-gruppe med stipendiater som skal jobbe med bærekraftig utvikling, i ulike fagområder, men med noen samlingspunkter og felles aktiviteter. Søkernes kvalifikasjoner for opptak vurderes parallelt med tilsettingsprosessen.

Vi tilbyr

  • Faglig miljø i utvikling og gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
  • Godt sosialt miljø
  • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
  • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 449 400 per år. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

I særskilte tilfeller kan det blir aktuelt å tilsette i stillingskode 1378.

Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten.

Andre opplysninger

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for stipendiatstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det vil bli gjennomført sakkyndig vurdering av søkerne, og aktuelle søkere vil deretter bli innkalt til intervju og må i den sammenhengen regne med å presentere og utdype prosjektet sitt muntlig. Rekrutteringsprosessen vil foregå på både norsk og engelsk. F.eks kan søknad skrives på norsk eller engelsk, intervjuet vil foregå på norsk og prøveforelesningen skal fortrinnsvis gjennomføres på engelsk.

Ansettelse skjer på grunnlag av en samlet vurdering av søkerens faglige bakgrunn, innsikt i forskningsfeltet, motivasjon for å arbeide med problemstillinger innen undervisning for bærekraftig utvikling og naturfagdidaktikk samt personlig egnethet.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

  • attesterte vitnemål fra høgskole/universitet, og attester
  • hovedfags-/masteroppgaven
  • prosjektbeskrivelse: Norsk eller engelskspråklig akademisk tekst på maksimalt fem sider inkl. referanser
  • eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
  • dokumentasjon på at stipendiaten kan kommunisere muntlig og skriftlig på et skandinavisk språk og engelsk
  • kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS