Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Stipendiat i matematikkdidaktikk

Søknadsfrist: 20.09.2020

Universitetet i Sørøst-Norge

Vårt mål som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet for øvrig.


Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler; utdanning og forskning.


Vi har tett dialog med offentlig sektor og næringslivet, både på nye og allerede etablerte arenaer, slik at vi forstår hvilke behov som oppstår og hvilke utfordringer vi må løse. Og det er derfor våre studier er moderne, oppdaterte og fremtidsrettede. Våre studenter har tett kontakt med arbeidslivet gjennom alle våre studier, og er godt rustet til å gå ut i yrkeslivet når utdanningen er over. USN utdanner arbeidstakerne Norge søker.


USN er Norges fjerde største universitet med over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte. Rektor er Petter Aasen. USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. USN er lokalisert i Horten, Notodden, Drammen, Porsgrunn, Ringerike, Kongsberg, Bø og Rauland. Vi tilbyr bachelorutdanninger, masterutdanninger og doktorgradsprogrammer, samt etter- og videreutdanninger.


Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høgskolen skulle bli et universitet.

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap har ledig midlertidig stilling som Stipendiat i matematikkdidaktikk

Om stillingen

Ved Fakultet for Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det fra 01.01.21 ledig stilling som stipendiat innenfor matematikkdidaktikk.

Stillingen er knyttet til Institutt for matematikk og naturfag, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. Vestfold eller Drammen.

Ansettelse skjer for en periode på fire år med 25 % undervisningsplikt. Det forutsettes at den som får tilbud om stillingen søker og innvilges opptak ved universitetets doktorgradsprogram i pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole (PEDRES) innen tre måneder fra tiltredelse.

Om doktorgradsprosjektet

Institutt for matematikk og naturfag har et godt fagmiljø som er under videre oppbygging, spesielt med tanke på å styrke forskningskompetansen i matematikk- og naturfagdidaktikk. Stipendiatstillingen har som hovedmål å lede fram til en ph.d.-grad. Som del av dette forventes stipendiaten å bidra til kunnskapsutvikling innen fagfeltet matematikkdidaktikk ved universitetet og i fagmiljøet nasjonalt og internasjonalt.

Stipendiaten vil være knyttet til forskningsprosjektet MIM ved Universitetet i Sørøst-Norge i internasjonalt samarbeid med forskere i Tromsø/Alta, Kanada og USA. MIM er finansiert av Norges forskningsråd (NFR).

Ansettelse skjer for en periode på fire år med 25 % undervisningsplikt. Da undervisningen og datainnsamling foregår på norsk, stilles det krav om at søkeren kan kommunisere godt på et skandinavisk språk, både muntlig og skriftlig. Det stilles samme krav til engelskferdigheter.

Information om MIM (Mathematics Education in Indigenous and Migrational Contexts: Storylines, Cultures and Strength-Based Pedagogies). Gjensidig styrke: Matematikk, språk og kulturer.

Hvordan skjer egentlig læring i matematikkundervisningen, når elevene har bakgrunn fra ulike språk og kulturer? Kan matematikkfaget bidra til mer likeverd og sosial rettferdighet i skolen? Og kan faget selv bli styrket av mangfoldet av språk og kulturer?

Forskningsprosjektet MIM vil undersøke hvordan flere språk og kulturer kan hindre, støtte eller utfordre læring i matematikkfaget. Særlig er vi opptatt av klasserom med mange forskjellige språk og kulturer, inkludert norsk.

Urfolk har gjennom kolonialisering opplevd slike utfordringer i undervisningen gjennom generasjoner. Vi ser i dag det samme i klasserom med elever og lærere fra andre minoritetsgrupper, og det oppstår nå spenninger i norske klasserom.

Bakteppet for forskningsprosjektet er at vi lever i en tid med samfunnsendring og migrasjon.

Vi vil finne ut hvordan klasserom med forskjellige språk og kulturer påvirker læringen til alle elever. Gjennom analyse av positive opplevelser og erfaringer som enkeltpersoner og grupper uttrykker i egne fortellinger, vil deres styrker og ressurser bli identifisert. Basert på dette vil vi utvikle det som kalles styrkebasert pedagogikk og utforske pedagogiske muligheter – først i Norge, for så å koble det til parallell forskning i Canada og USA.

Vi vil bruke deltakende forskning. Det betyr at vi jobber i partnerskap med gruppene og lokalsamfunnene som er ment å dra nytte av arbeidet. Forskningen vil, med empiriske, teoretiske, metodologiske og praktiske resultater, bidra til forskningsfeltet og styrke matematikkundervisning.

Som forskere har vi gjort verdimessige vurderinger rundt hva vi ønsker å oppnå. Vi ønsker å fremme undervisning som ivaretar mangfoldet i klasserommet ved å la stemmene til elever og lærere bli hørt. Forskningen vil påvirke dagens barn og kommende generasjoner: deres læring, deres forhold til seg selv og andre, deres (matematiske) identiteter og deres muligheter for fremtidig statsborgerskap og arbeidsliv.

Kvalifikasjoner

Søker må ha mastergrad i matematikkdidaktikk, annen relevant mastergrad eller tilsvarende høyere utdanning. Mastergraden må være oppnådd innen søknadsfristens utløp, og minimumskravet er normalt at karakter på masterdelen av studiet tilsvarer B eller bedre.

Søkere må ha undervisningskompetanse i matematikk og/eller matematikkdidaktikk.

Søkere må kunne kommunisere godt, både skriftlig og muntlig, på engelsk. Søkere som behersker minst ett av språkene svensk, dansk eller norsk prioriteres framfor søkere med tilsvarende faglige kvalifiksjoner uten tilstrekkelige kvalifikasjoner i et skandinavisk språk. Språkferdigheter må dokumenteres i søknad eller på intervju.

Bestått lærerutdanning, undervisnings- og formidlingserfaring teller positivt.

Den som ansettes må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper og delta i samarbeid. Søkere må kunne arbeide strukturert og målrettet, samt ha analytiske evner. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Det forutsettes at den som får stillingen søker og innvilges opptak innen tre måneder etter tiltredelse ved universitetets doktorgradsstudium PEDRES (Pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole). Søkernes kvalifikasjoner for opptak vurderes parallelt med tilsettingsprosessen.

Vi tilbyr

  • Spennende og utviklende fagmiljø.
  • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
  • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
  • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 479 600 i året (LT 54). Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

I særskilte tilfeller kan det være aktuelt å ansette i stillingskode 1378.

Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er tilsettingsutvalget for stipendiater ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det vil bli gjennomført sakkyndig vurdering av søkerne, og aktuelle søkere vil deretter bli innkalt til intervju og må regne med å presentere og utdype prosjektet sitt muntlig på engelsk.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Personer med minioritetsbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

  • Attesterte vitnemål fra høgskole/universitet og attester.
  • Hovedfags-/masteroppgaven.
  • Engelskspråkelig akademisk tekst på maksimalt 5 sider (excl. referanser) der stipendiaten formulerer en mulig prosjektplan knyttet til MIM. Prosjektplanen skal inneholde litteraturoversikt, formål, mulige problemstillinger og ideer om metodologi og analysemetoder. Denne teksten vil kunne danne grunnlag for prøveforelesningen.
  • Eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse.
  • Dokumentasjon på at stipendiaten kan kommunisere muntlig og skriftlig på engelsk og på et skandinavisk språk.
  • Kontaktinformasjon til tre referanser.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp.

Søk stillingen