LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Stipendiat (K.G. Jebsensenteret for Parkinson sykdom)

Søknadsfrist: 28.11.2023

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det medisinske fakultet består av fem institutt og åtte senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

UiB - Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Stipendiat

Ved Det medisinske fakultet, K1 er det ledig ei stilling som stipendiat (100 %). Stillinga er ledig for ein periode på fire (4) år med 25 % pliktarbeid, eller til maksimalt 4 månader etter fullført doktorgrad dersom graden er fullført før fire år. Pliktarbeidet kan til dømes vere undervisning, eksamensarbeid eller rettleiing, alt etter behovet ved instituttet.

Stillinga er knytt til K.G. Jebsensenteret for Parkinson sykdom, og er finansiert av Universitetet i Bergen

Om prosjektet/arbeidsoppgåver:

I dette prosjektet er målet å fremje den mekanistiske forståinga av Parkinson sjukdom (PD) og identifisere nye behandlingsmål, samt biomarkørar som bidrar til tidleg diagnose, prognose og molekylær stratifisering, og som til slutt gjer persontilpassa medisin mogleg. Forskning frå forskingsgruppa har allereie identifisert PD-undergrupper basert på profilering av genuttrykk og immunohistokjemi av postmortem hjernevev. Kandidaten vil analysere multiomikk-data, inkludert genomikk, epigenomikk, transkriptomikk (RNA-sekvensering og enkeltcelle RNA-sekvensering) og proteomikk-data frå fleire vev frå godt karakteriserte PD-kohortar. Mange av desse data er allereie tilgjengelege, medan andre vil bli genererte basert på pågåande funn i prosjektet. Viktige eksempel på eksisterande (analyseklare) data inkluderer:

Det for tida største RNA-sekvenseringsdata settet frå PD-hjernevev, inkludert prøvar frå meir enn 1 300 enkeltpersonar.

Multiomikk-data sett inkludert heilgenom-sekvensering, histon ChiP-seq, DNA-metylering, RNA-sekvensering og proteomikk frå dei same ~100 hjerneprøvane.

Eit av dei største enkeltkjerne RNA-sekvenseringsdata settet til dags dato frå fleire nevrodegenerative sjukdomar. Ein unik fordel med vår forskingsgruppe er at vi driv kliniske studiar parallelt med omikk-eksperimenta våre, og mange av omikk-dataa våre kjem frå godt karakteriserte kohortar. Dessutan er det ein kort veg frå grunnforskinga vår til klinikken, der lovande funn frå grunnforskinga vår blir testa i kliniske studiar. Kandidaten vil derfor jobbe i ein svært givande omgjevnad og delta i heile sirkelen av translasjon frå grunnforsking til klinikk.

 Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Søkjar må ha fullført mastergrad eller tilsvarande i bioinformatikk, datavitskap, statistikk/biostatistikk, eller relaterte felt
 • Dokumentert erfaring med skripting og/eller programmering (R, Python, Perl, C/C++, eller liknande) og kjennskap til UNIX-baserte system
 • God kjennskap til statistikk
 • Kandidaten bør kunne arbeide sjølvstendig og strukturert, og ha evne til å samarbeide med andre
 • Evne og motivasjon til å gjennomføre eit PhD-prosjekt
 • Søkjar må kunne kommunisere flytande på engelsk, både munnleg og skriftleg, sjå dokumentasjonskrava

ANBEFALT

 • Praktisk erfaring med omikk-dataanalyse (transkriptomikk, proteomikk, osb.)
 • Erfaring med utvikling av bioinformatikk-pipeliner
 • God forståing av datastrukturar, datamanipulasjon og visualisering
 • Erfaring med skyløysingar
 • Erfaring frå relevante forskingsprosjekt vil bli vurdert som positivt
 • Erfaring frå feltet nevrovitskap, særleg neurodegenerasjon, vil bli vurdert som ein fordel
 • Grunnleggjande forståing av molekylærbiologi vil bli vurdert som ein fordel
 • Erfaring frå relevante forskingsprosjekt vil telje positivt

Søkjarar med utanlandsk utdanning må legge ved sertifisert omsetjing til engelsk eller skandinavisk dersom originalvitnemålet og karakterutskriftene ikkje er på eit av desse språka. Søkjar må i tillegg legge ved Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) si generelle vurdering om utdanninga (bachelor og master) samsvarar med norsk mastergrad. Sjå https://hkdir.no for meir informasjon om vurdering av høgare utdanning. Vi gjer merksam på at søknad om vurdering frå HK-dir kan ta tid og søknaden bør sendast så tidleg som mogleg når du veit du vil søkje stipendiat stillinga. Dersom du ikkje har fått svar innan søknadsfristen, legg du ved dokumentasjon frå HK-dir om at dei har mottatt søknaden din. Merk at den automatiske godkjenningsordninga til HK-dir ikkje er tilstrekkeleg. Søkere med skandinavisk utdanning, eller medisinutdanning fra EØS-området som har fått lisens til å arbeide som lege i Norge er unntatt kravet om NOKUT-vurdering, se Opptakskrav | Det medisinske fakultet | UiB

Sjå også krav om dokumentasjon av engelsk-kunnskapar.

For stillinga gjeldt følgande:

Om stipendiatstillinga (gjeld universitetsstipendiatstillingar): 

Stipendiatstillinga er ei åremålsstilling. Ingen kan vere tilsett som stipendiat i meir enn ein åremålsperiode ved same institusjon. Du kan heller ikkje tilsetjast i stipendiatstilling dersom du tidlegare har hatt slik tilsetjing ved ein annan institusjon i regionen. Undervisningsspråket er til vanleg norsk.

Om forskarutdanninga: 

Stilling som stipendiat har fullført forskarutdanning fram til doktorgrad som mål. Stipendiaten skal gå inn i eit godkjend opplegg for ein doktorgrad innafor ei tidsramme på 3 år, utan andre pålagte arbeidsoppgåver ved instituttet. Endeleg plan for gjennomføring av forskarutdanninga skal vere godkjent av fakultetet innan tre månader etter start i stillinga. Opptak i fakultetet sitt ph.d.-program er ein føresetnad for tilsetjing i stillinga.

Omtale av rutinar for tilsetting og opptak til forskarutdanning vedteke av dei einskilde fakulteta

Vi tilbyr:

 • Spanande og utviklande arbeidsoppgåver i eit sterkt fagmiljø
 • Løn for tida kr 540 500 (kode 1017, lønssteg 55) i lønsregulativet til staten. For søkjarar med minst eitt års tilsetjing i lege- eller tannlegestilling er løn for tida kr 557 100 (kode 1017, lønssteg 57). For søkjarar med spesialistutdanning er løna for tida kr 575 400 (kode 107, lønssteg 59)
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse 
 • Gode velferdsordningar

Søknaden skal innehalde:

 • Ei kort utgreiing om søkjaren sine forskingsinteresser og motivasjon for å søkje stillinga
 • Karakterutskrifter og vitnemål (all høgare utdanning) og relevante attestar
 • Søkjarar med utanlandsk utdanning (bachelor og master) må legge ved sertifisert omsetjing til engelsk eller skandinavisk dersom originalvitnemålet og karakterutskriftene ikkje er på eit av desse språka. Søkjar må i tillegg legge ved HK-dir si generelle vurdering om utdanninga samsvarar med norsk mastergrad. Sjå https://hkdir.no/ for meir informasjon om generell vurdering av høgare utdanning. Har du ikkje fått svar innan søknadsfristen, kan du leggje ved dokumentasjon frå HK-dir om at dei har mottatt søknaden din
 • Dokumentasjon på engelsk-kunnskapar
 • Ei fullstendig liste over publikasjonar og eventuelle andre faglege arbeid du vil det skal takast omsyn til
 • Eventuelle publikasjonar (pdf)
 • To referansar (namn og kontaktinformasjon)

Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i Jobbnorge.

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til: 

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS