LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Stipendiat (4 år) - Institutt for biomedisin

Søknadsfrist: 16.01.2022

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det medisinske fakultet består av fem institutt og sju senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

UiB - Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Stipendiat

Ved Det medisinske fakultet, Institutt for biomedisin i professor Martha Chekenya’s forskningsgruppe, er det ledig ei stilling som stipendiat (100 %). Stillinga er ledig for ein periode på fire (4) år med 25 % pliktarbeid, eller til maksimalt 4 månader etter fullført doktorgrad dersom graden er fullført før fire år. Pliktarbeidet kan til dømes vere undervisning, eksamensarbeid eller rettleiing, alt etter behovet ved instituttet. Stillinga er knytt til prosjektet: «Developing novel small molecule inhibitors of Chondroitin sulfate proteoglycan 4 (CSPG4) function: approaching new therapy for glioblastoma», finansiert av Universitetet i Bergen.

Om prosjektet/arbeidsoppgåver:

Glioblastoma en svært aggressiv primær hjernesvulst som manglar effektiv behandling for pasientar. Hovedfokuset til prosjektet vil vere å utvikle nye, små peptidmolekyler som hemmar funksjonen til Chondroitin Sulfate Proteoglycan 4 (CSPG4), en viktig biomarkør for aggressivt sykdomsforløp hos hjernesvulstpasienter, ved bruk av integrerande strukturbasert medikamentoppdagelse og bioinformatiske verktøy. Som et grunnlag for medikamentoppdagelse skal strukturen av CSPG4 løses ved bruk av cryo elektronmikroskopi. Små molekyler og peptider vil så utviklast basert på strukturen. Potensielle hits vil bli validert som framtidige legemiddelkandidatar for bruk mot glioblastoma celler ved diverse molekylær- og cellebiologiske teknikkar både in vivo og in vitro. Prosjektet er en del av et interdisiplinært samarbeid mellom forskningsgruppa for Biokjemi og Strukturell Biologi ved Lund Universitet i Sverige, Brain Tumour Immunology and Therapy (BTi) gruppa og gruppa for Biofysikk, Strukturell Biologi og Screening (BiSS) ved Institutt for Biomedisin, Universitetet i Bergen. Kandidaten vil bli med i et aktivt og multidisiplinært forskingsmiljø for hjernekreft, med nye teknologiar og rettleiing frå ledande forskare. Mellombels forskningsopphald i Sverige vil være nødvendig i periodar av prosjektets varigheit.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Søkjar må ha fullført mastergrad eller tilsvarande i biokjemi, strukturell biologi eller molekylærbiologi
 • Søkjar må kunne demonstrere god teoretisk kunnskap og praktisk erfaring innan metodar for biokjemi og strukturell biologi
 • Kandidaten må ha erfaring i relaterte molekylær- og cellebiologiske metodar (molekylær kloning, rekombinant proteinuttrykking, rensinrensingg og karakterisering)
 • Dokumentert erfaring i enten X-ray krystallografi eller cryo elektronmikroskopi vil bli vektlagt, erfaring innan strukturbasert medikamentutvikling vil være en fordel
 • Erfaring frå relevante forskingsprosjekt som bruker diverse teknikkar innan analysering av vekst og rapportering, flowcytometri, immunofluoresens, CRISPR/Cas9, generering av stabile cellelinjer og enkeltceller frå tumor med opphav i pattedyr er en fordel
 • Sertifisert FELASA C og erfaring med bruk av musemodeller er en fordel
 • Kandidaten bør være sterkt motivert, lidenskapeleg og engasjert for forsking generelt, og særleg for strukturbasert oppdagelse av legemiddel for kreftforskinga
 • Kandidaten må kunne jobbe sjølvstendig vise kreative og problemløysande eigenskapar, være strukturert og organisert
 • I tillegg til fagleg styrke vil det bli lagt vekt på gode personlege eigenskapar og kommunikasjon som tillater effektivt samarbeid med andre
 • Søkjarar må ha gode skriftlege og munnlege engelskkunnskapar

Søkarar med utanlandsk utdanning må legge ved sertifisert omsetjing til engelsk eller skandinavisk dersom originalvitnemålet og karakterutskriftene ikkje er på eit av desse språka. Søkjar må i tillegg legge ved NOKUT si generelle vurdering om utdanninga (bachelor og master) samsvarar med norsk mastergrad. Sjå www.nokut.no for meir informasjon om vurdering av høgare utdanning. Me gjer merksam på at søknad om vurdering frå NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendast så tidleg som mogleg når du veit du vil søkje stipendiat stillinga. Dersom du ikkje har fått svar innan søknadsfristen, legg du ved dokumentasjon frå NOKUT om at dei har mottatt søknaden din.

Sjå også krav om dokumentasjon av engelsk-kunnskapar.

For stillinga gjeldt følgande:

Forskarutdanning:

Stilling som stipendiat har fullført forskarutdanning fram til doktorgrad som mål. Stipendiaten skal gå inn i eit godkjend opplegg for ein doktorgrad innafor ei tidsramme på 3 år, utan andre pålagte arbeidsoppgåver ved instituttet. Endeleg plan for gjennomføring av forskarutdanninga skal vere godkjent av fakultetet innan tre månader etter start i stillinga. Opptak i fakultetet sitt ph.d.-program er ein føresetnad for tilsetjing i stillinga.

Stipendiatstilling:

Stipendiatstillinga er ei åremålsstilling. Ingen kan vere tilsett som stipendiat i meir enn ein åremålsperiode ved same institusjon. Du kan heller ikkje tilsetjast i stipendiatstilling dersom du tidlegare har hatt slik tilsetjing ved ein annan institusjon i regionen. Undervisningsspråket er til vanleg norsk.

Vi tilbyr:

 • Spanande og utviklande arbeidsoppgåver i eit sterkt fagmiljø
 • Løn etter lønssteg 54 (kode 1017/lønnsramme 20.10) for tida kr. 491 200 i lønsregulativet til staten. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet i stillinga. For søkjarar med minst eitt års tilsetjing i lege- eller tannlegestilling lønssteg 56 for tida kr 507 600, for søkjarar med spesialistutdanning lønssteg 59 for tida kr 534 400
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Søknaden skal innehalde:

 • ei kort utgreiing om søkjaren sine forskingsinteresser og motivasjon for å søkje stillinga
 • karakterutskrifter og vitnemål (all høgare utdanning) og relevante attestar
 • søkarar med utanlandsk utdanning (bachelor og master) må legge ved sertifisert omsetjing til engelsk eller skandinavisk dersom originalvitnemålet og karakterutskriftene ikkje er på eit av desse språka. Søkjar må i tillegg legge ved NOKUT si generelle vurdering om utdanninga samsvarar med norsk mastergrad. Sjå www.nokut.no for meir informasjon om generell vurdering av høgare utdanning. Har du ikkje fått svar innan søknadsfristen, kan du leggje ved dokumentasjon frå NOKUT om at dei har mottatt søknaden din
 • dokumentasjon på engelsk-kunnskapar
 • ei fullstendig liste over publikasjonar og eventuelle andre faglege arbeid du vil det skal takast omsyn til
 • eventuelle publikasjonar (pdf)
 • to referansar (namn og kontaktinformasjon)

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS