Ledig stilling ved Universitetet i Bergen

Stipendiat (4 år) - Institutt for biomedisin

Søknadsfrist: 23.02.2020

UiB - Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Stipendiat (4 år)

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det medisinske fakultet består av fem institutt og sju senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Ved Det medisinske fakultet, Institutt for biomedisin, er det ledig ei stilling som stipendiat (100 %). Stillinga er ledig for ein periode på fire (4) år med 25 % pliktarbeid, eller til maksimalt 4 månader etter fullført doktorgrad dersom graden er fullført før fire år. Pliktarbeidet kan til dømes vere undervisning, eksamensarbeid eller rettleiing, alt etter behovet ved instituttet.

Stillinga er knytt til prosjektet ”Building the bridge between high-throughput omics analyses and novel biomedical knowledge” og til Barsnes Research Group (www.cbu.uib.no/barsnes), og er finansiert av Universitetet i Bergen.

Om prosjektet/arbeidsoppgåver:

 • Hovudmålet er utvikling av interaktive og brukarvenlege bioinformatikkløysingar for analyse og deling av biomedisinske data, med eit fokus på proteomikkdata frå nevrologiske sjuk-dommar, og knytt til den nettbaserte databasen CSF-PR (www.proteomics.uib.no/csf-pr).
 • Programvareutviklinga vil hovudsakeleg vere i ein web-basert kontekst, men erfaring frå tradisjonell programvareutvikling vil også vere relevant.
 • Samanslåing av data frå ulike kjelder (inkludert egne eksperimentelle data og kunnskap henta frå vitskapelege publikasjonar) og korleis denne informasjonen kan tolkast og visualiserast i ein systembiologisk samanheng, vil vere ein sentral oppgåve.
 • Programvare og analysemetodar utvikla som ein del av prosjektet skal så langt det lar seg gjere også vidareformidlast til andre relevante forskingsgrupper ved instituttet.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • søkjaren må ha fullført mastergrad eller tilsvarande i informatikk
 • erfaring frå utvikling av brukarvenleg programvare i ein web-basert samanheng er eit krav
 • erfaring med analyse av biomedisinske data er sterkt ønskjeleg, helst basert på proteomikk, men relaterte disiplinar som genomikk kan også vere relevant
 • søkjaren må kunne jobbe sjølvstendig og strukturert, men også fungere som ein del av ei gruppe
 • god skriftleg og munnleg engelsk er eit krav

Søkjarar med utanlandsk utdanning må legge ved sertifisert omsetjing til engelsk eller skandinavisk dersom originalvitnemålet og karakterutskriftene ikkje er på eit av desse språka. Søkjar må i tillegg legge ved NOKUT si generelle vurdering om utdanninga (bachelor- og mastergrad) samsvarar med norsk mastergrad. Sjå www.nokut.no for meir informasjon om vurdering av høgare utdanning. Me gjer merksam på at søknad om vurdering frå NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendast så tidleg som mogleg når du veit du vil søkje stipendiat stillinga. Dersom du ikkje har fått svar innan søknadsfristen, legg du ved dokumentasjon frå NOKUT om at dei har mottatt søknaden din.

Sjå også krav om dokumentasjon av engelsk-kunnskapar:

http://www.uib.no/med/115525/krav-til-engelskkunnskaper-ved-opptak-til-phd-programmet

For stillinga gjeldt følgande:

Forskarutdanning:

Stilling som stipendiat har fullført forskarutdanning fram til doktorgrad som mål. Stipendiaten skal gå inn i eit godkjend opplegg for ein doktorgrad innafor ei tidsramme på 3 år, utan andre pålagte arbeidsoppgåver ved instituttet. Endeleg plan for gjennomføring av forskarutdanninga skal vere godkjent av fakultetet innan tre månader etter start i stillinga. Opptak i fakultetet sitt ph.d.-program er ein føresetnad for tilsetjing i stillinga.

Stipendiatstilling:

Stipendiatstillinga er ei åremålsstilling. Ingen kan vere tilsett som stipendiat i meir enn ein åremålsperiode ved same institusjon. Du kan heller ikkje tilsetjast i stipendiatstilling dersom du tidlegare har hatt slik tilsetjing ved ein annan institusjon i regionen. Undervisningsspråket er til vanleg norsk. På ph.d.-utdanninga er undervisningsspråket engelsk. God skriftleg og munnleg engelsk er eit krav.

Vi tilbyr:

 • spanande og utviklande arbeidsoppgåver i eit sterkt fagmiljø
 • løn etter lønssteg 54 (kode 1017/lønnsramme 20.10) for tida kr 479 600 ved tilsetjing. For søkjarar med minst eitt års tilsetjing i lege- eller tannlegestilling lønssteg 56 for tida kr 496 100 ved tilsetjing. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet i stillinga. For søkjarar med spesialistutdanning lønssteg 59 for tida kr 523 200 ved tilsetjing.
 • medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordningar

Søknaden skal innehalde:

 • ei kort utgreiing om søkjaren sine forskingsinteresser og motivasjon for å søkje stillinga
 • karakterutskrifter og vitnemål (all høgare utdanning) og relevante attestar
 • søkarar med utanlandsk utdanning må legge ved sertifisert omsetjing til engelsk eller skandinavisk dersom originalvitnemålet og karakterutskriftene ikkje er på eit av desse språka. Søkjar må i tillegg legge ved NOKUT si generelle vurdering om utdanninga (bachelor- og mastergrad) samsvarar med norsk mastergrad. Sjå www.nokut.no for meir informasjon om generell vurdering av høgare utdanning. Har du ikkje fått svar innan søknadsfristen, kan du leggje ved dokumentasjon frå NOKUT om at dei har mottatt søknaden din.
 • dokumentasjon på engelsk-kunnskapar http://www.uib.no/med/115525/krav-til-engelskkunnskaper-ved-opptak-til-phd-programmet
 • ei fullstendig liste over publikasjonar og eventuelle andre faglege arbeid du vil det skal takast omsyn til
 • eventuelle publikasjonar (pdf)
 • to referansar (namn og kontaktinformasjon)

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

 • Harald Barsnes, forskar, Institutt for biomedisin og Institutt for Informatikk, e-post: [email protected]

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen