Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Stipendiat i pedagogikk

Søknadsfrist: 10.01.2020

Institutt for pedagogikk har ledig midlertidig stilling som Stipendiat i pedagogikk

Om stillingen

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det fra 01.05.20 ledig stilling som stipendiat innenfor pedagogikk med vekt på barnehageledelse.

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.


Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Stillingen er knyttet til Institutt for pedagogikk, og nærmeste overordnede er instituttleder. Stillingen er videre knyttet til Senter for barnehageforskning, utvikling og innovasjon (SEBUTI) og forskningssatsningen Barnehageledelse og profesjon (BaPro). Hovedarbeidssted er p.t. campus Notodden eller campus Vestfold. Hovedarbeidssted vil avklares i forbindelse med tilsetting.

Om doktorgradsprosjektet

Stipendiatstillingen vil inngå i USN sitt forskningsmiljø som arbeider med ledelse i barnehagen. Sentralt for stillingen er forskning med fokus på barnehageledelse både som praksis, praksis som læringsarena og ledelse i barnehagelærerutdaning på bachelor og master nivå.

Målet for stipendatet er å videreutvikle forskingsbasert kunnskap om barnehageledelse. Barnehageledelse utøves på ulike nivå og stipendiatet kan rette seg til mot både eier, styrer og pedagogiske leder. Det er ønskelig at prosjektet har en praksisnær og profesjonsrettet orientering. Det er forsket relativt lite på det daglige ledelsesarbeidet og hva ledere faktisk gjør i ulike samarbeidsrelasjoner. Videre er det ønskelig at prosjektet utvikler kunnskap om ledelsepraksiser og hva som karakteriserer lederarbeidet i den konteksten som lederne opererer.

Ansettelse skjer for en periode på fire år med 25 % undervisningsplikt.

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillinger må ha relevant mastergrad eller tilsvarende høyere utdanning innenfor pedagogikk, barnehagepedagogikk eller ledelse innen utdanning, normalt med en vektet gjennomsnittskarakter på mastergraden lik B eller bedre. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen er ute. Det legges vekt på at søkeren har barnehagepedagogisk kompetanse og/eller erfaring fra arbeid i barnehage.

Det forutsettes at den som får tilbud om stillingen søker og innvilges opptak ved universitetes doktorgradsstudium i pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole (PEDRES).

Den som ansettes må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper og delta i samarbeid. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

  • Faglig miljø i utvikling og gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
  • Faglig miljø knyttet til SEBUTI og forskningsgruppen BaPro
  • Godt sosialt miljø
  • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
  • Mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 479 600 i året (LT 54). Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen. I særskilte tilfeller kan det være aktuelt å ansette i stillingskode 1378. Stillingskode 1378: NOK 456 400 – 615 900 (LT 51-68) i året. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er tilsettingsutvalget for stipendiater ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det vil bli gjennomført sakkyndig vurdering av søkerne, og aktuelle søkere vil deretter bli innkalt til intervju og må regne med å presentere og utdype prosjektet sitt muntlig.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For utfyllende opplysninger om stillingen kan Karin Hognestad, telefon 35026342/ 40874386 ved Senter for barnehageforskning, utvikling og inovasjon kontaktes eller Marit Bøe, telefon 35026361/ 92219409.

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad og CV elektronisk ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

  • attesterte vitnemål og attester fra høgskole/universitet
  • hovedfags-/masteroppgaven
  • maksimum 5 siders prosjektbeskrivelse
  • eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
  • kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp.

Søk stillingen