Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Stipendiat i overgang fra barnehage til skole med fokus på samfunnsfag

Søknadsfrist: 09.03.2020

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap har ledig midlertidig stilling som Stipendiat i overgang fra barnehage til skole med fokus på samfunnsfag

Om stillingen

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.


Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Ved Fakultet for Humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap (HIU) er det fra 01.08.2020 ledig stilling som stipendiat i overgang fra barnehage til skole med fokus på samfunnsfag.

Tilsettingsprosessen ivaretas av Institutt for kultur, religion og samfunnsfag. Avhengig av stipendiatens faglige bakgrunn, kan stillingen bli lagt til et annet institutt ved HIU. Instituttilhørighet vil avklares i løpet av ansettelsesprosessen. Nærmeste overordnede vil være instituttleder eller nestleder/faggruppeleder for fagområdet. Hovedarbeidssted er p.t. Notodden. Stipendiaten vil knyttes til forskergruppen «Kvalitative metoder i profesjonell praksis».

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillingen må ha mastergrad eller tilsvarende høyere utdanning, fortrinnsvis innenfor samfunnsfaglige disipliner eller fra lærerutdanningen/ barnehagerlærerutdanningen med samfunnsfag i fagkretsen, med karakterer som tilfredsstiller kravene til opptak på doktorgradsprogrammet «Pedagogiske Ressurser og Læreprosesser (PEDRES)». Graden må være oppnådd innen søknadsfristen er ute.

Det forutsettes at den som får stillingen søker og innvilges opptak ved universitetets doktorgradsprogram «Pedagogiske Ressurser og Læreprosesser».

Den som tilsettes må kunne benytte et skandinavisk språk som arbeidsspråk og ha god forståelse i skriftlig og muntlig norsk, da prosjektet knyttes til feltarbeid i norske barnehager og barneskoler. I tillegg trengs det gode skriftlige og muntlige ferdigheter i engelsk, siden prosjektet vil omfatte tett samarbeid med et forskningsmiljø fra England.

Den som tilsettes må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper og delta i samarbeid i forskergrupper og i andre relevante foraer. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Om doktorgradsprosjektet

Stipendiatprosjektet vil se på didaktiske arbeidsmåter i samfunnsfag for å fremme utforskende lek og læring i barnehage og skole i aldersspennet 4 til 7 år, dvs. de siste to årene i barnehage og de to første årene grunnskolen. Tematikken skal se på danning og hvordan barnehagelærer og grunnskolelærer legger til rette for økt fokus på lek og utforsking som en del av læreprosessen i barnehage og skole. Sentrale perspektiver innen samfunnsfagdidaktisk teori og allmenndidaktisk teori med fokus på elementer som refleksjon, læringsstrategier, metakognisjon (Dingstad 2012, Klafki 2005, Leat 2017, Siraj-Blatchford 2009 og 2010); og det å jobbe med barnas forestillinger, sanser og engasjement; og tilnærminger som prosjektbasert læring kan være sentrale referanser. Prosjektet oppmuntrer til internasjonalt samarbeid innenfor dette området, eksempelvis med en komparativ tilnærming. Prosjektet bør ha en kvalitativ eller mixed-methods tilnærming, og det skal forskes aktivt i både skole- og barnehagefeltet.

Mulige forskningsfokus (vi oppfordrer også søkere til å komme med egne ideer som passer til rammen):

 • Faglig refleksjon og kritisk tekning med barn i alderen 4 til 7 år.
 • Implementering av nye rammeplaner/læreplaner i barnehage og skole.
 • Samarbeid mellom skole og barnehage.
 • Lek og de nye satsingsområdene; bærekraft, livsmestring og/eller medborgerskap, i barnehage og skole.
 • Tverrfaglige arbeidsmåter med samfunnsfag, språk, naturfag og RLE.
 • Feiling og mislykket praksis som ressurs for læringsprosesser.

Tilsetting skjer for en periode på tre år. Det vil ikke bli lagt undervisningsplikt til stillingen.

Vi tilbyr

 • Internasjonal orientert forskningsmiljø med motiverte kollegaer.
 • Postivt og støttende faglig miljø i utvikling og gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Godt sosialt miljø.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 479 600 i året (LT 54). Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

I særskilte tilfeller kan det være aktuelt å ansette i stillingskode 1378. Stillingskode 1378: NOK 456 400 – 615 900 (LT 51-68) i året. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for stipendiatstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det vil bli gjennomført sakkyndig vurdering av søkerne, og aktuelle søkere vil deretter bli innkalt til intervju og må i den sammenhengen regne med å presentere og utdype prosjektet sitt muntlig.

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For utfyllende opplysninger om stillingen kan professor Lars Frers, epost [email protected] tlf. 3502-6336, professor II David Leat, epost [email protected], og instituttleder Tone Strøm, tlf. 31 00 88 56 ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag kontaktes.

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • attesterte vitnemål fra høgskole/universitet, og attester
 • hovedfags-/masteroppgaven
 • maksimum 5 siders prosjektbeskrivelse pluss tidsplan.
 • Prosjektbeskrivelsen må være skrevet på engelsk. For spørsmål angående prosjektbeskrivelsen tar gjerne kontakt med Lars Frers eller David Leat.
 • eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
 • kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp.

Søk stillingen